Xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010


LỜI NÓI ĐẦU

Một đất nước, một xã hội muốn có một nền kinh tế phát triển thì phải lấy nền tảng phát triển là công nghiệp. Sự nghiệp đổi mới đất nước ta trong những năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp đã chứng minh cho điều đó. Vì vậy, Đại hội Đảng IX đã khẳng định rõ quyết tâm “Từ nay đến năm 2020 xây dựng nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Tuy nhiên để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải có những nỗ lực vượt bậc mới có thể thành công trong cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đối với Hà Tây, một tỉnh cửa ngõ thủ đô, lại có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, ngành nghề, có cơ sở vật chất kỹ thuật, danh lam thắng cảnh nên Hà Tây có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung và công nghiệp nói riêng. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tây lần thứ IX đã nhận định giai đoạn 2006 – 2010 có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá của tỉnh.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghiệp trong nền kinh tế và vai trò kế hoạch 5 năm trong hệ thống kế hoạch hoá, trong thời gian thực tập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây em đã chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010” làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Vai trò của kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trong hệ thống kế hoạch hoá.
Chương II: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001 – 2003.
Chương III: Kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp hoá trên địa phận tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010

Em xin chân thành cảm ơn Giáo sư Vũ Thị Ngọc Phùng, Thạc sỹ Nguyễn Quỳnh Hoa. Các cô, các bác trong Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây, đặc biệt là Phòng Tổng hợp đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.


MỤC LỤC 
CHƯƠNG I

VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM.…………… 3

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP……………………………………………………….………………. 5

1. Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân………………. 7
a.Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân… …… 7
b.Công nghiệp với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội………… 11
c.Phát triển công nghiệp là điều kiện cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…………………………………………………………………………………. 11
2.Ý nghĩa của kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp……………… 13
3. Nội dung của kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn một tỉnh………………………………………………………………………………. 15
a.Khái niệm……………………………………………………………. 15
b.Nội dung của kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn một tỉnh……………………………………………………………………………….. 15
CHƯƠNG IIĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PTCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2001-2005

I. NHỮNG YẾU TỐ NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN PTCN
TỈNH HÀ TÂY……………………………………………………………………… 18
1. Vị trí địa lý…………………………………………………………………. 18
a. Điều kiện tự nhiên………………………………………………….. 18
b. Địa hình……………………………………………………………… 18
c. Sông ngòi…………………………………………………………….. 19
d. Khí hậu………………………………………………………………. 19
2. Các nguồn lực……………………………………………………………… 20
a.Nguồn nhân lực……………………………………………………… 20
b. Tài nguyên khoáng sản…………………………………………….. 21
c. Tài nguyên lâm nghiệp……………………………………………… 22
d. Tài nguyên đất………………………………………………………. 22
e. Tài nguyên nước…………………………………………………….. 22
f. Tiềm năng về cơ sở hạ tầng giao thông……………………………. 23
g. Tiềm năng về du lịch……………………………………………….. 24
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PTCN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2001-2003………………………………………………………………………………. 25
1. Cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2003………………….. 25
2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2003………………………………………………………………………………. 27
3. Cơ cấu nội bộ công nghiệp tỉnh Hà Tây…………………………………. 31
a. Cơ cấu ngành……………………………………………………….. 31
b. Cơ cấu thành phần sở hữu…………………………………………. 34
4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh công nghiệp…………………………….. 38
a. Thu nộp ngân sách………………………………………………………………… 38
b. Sản phẩm hàng công nghiệp xuất khẩu………………………..…… 40
c. Sản xuất công nghiệp với phát triển kinh tê nông thôn….…………. 42
d. Sản xuất công nghiệp với vấn đề giải quyết việc làm………………. 43
5. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp Hà Tây giai đoạn 2001 – 2003………..………………………………………………………………………… 44
a. Những kết quả đạt được………………………………………………. 44
b. Những tồn tại………………………………………………………….. 46
c. Nguyên nhân…………………………………………………………… 47
III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 2 NĂM 2004 – 2005……………………………………………………………… 48

1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TÂY TRONG 2 NĂM 2004 – 2005………………………………………………… 48

2. Một số giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây 2 năm 2004 – 2005……………………………………………………… 50

Chương III. Kế hoạch 5 năm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tây giai đoạn 2006 – 2010
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2006 –2010………………………………………………….. 53

1. Quan điểm chỉ đạo……………………………………………… 53
2. Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010……………………………………………………………………….. 55

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2006 – 2010………………………………………………………………………………….. 58
1. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trong cơ cấu ngành tỉnh 
Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010…………………………………. 58
2. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp…………………………….. 60
3. Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2006 – 2010…………………….. ……………………………………. 62
a. Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống………… 62

b. Công nghiệp sản xuất vật liêu xây dựng và phân bón……….. 63
c. Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp và tiêu dùng……… 64
d. Công nghiệp dệt may và da giầy………………………………… 65
e. Các ngành nghề thủ công truyền thống…………………………. 65
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOACH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2006 – 2010…………………………………………………. 65
1. Huy động vốn cho phát triển công nghiệp…………………….. 66
2. giải pháp về thị trường…………………………………………. 67
3. Phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh, công nghiệp nông thôn và làng nghề truyền thống……………………………………………………………….. 69
4. Đào tạo nguồn nhân lực………………………………………… 70
5. Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ thông tin công nghiệp………………………………………………………………… 7

06. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên

khoáng sản và bảo vệ môi trường……………………… 71
7. Một số kiến nghị …………………………………………. 71

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 74 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….. 75

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s