Phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU

H
ơn mười năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hoá ngày càng phong phú, đời sống nhân dân từng bứơc được cải thiện, đất nước chẳng những giữ vững ổn định chính trị trước những chấn động của thế giới mà còn có những bước phát triển đi lên. Tuy vậy nhìn chung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới bắt đầu, còn ở trình độ thấp, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh chưa cao, nhiều thị trường còn sơ khai chưa đồng bộ. Vì vậy, việc đổi mới tư duy hơn nữa, đẩy mạnh việc hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sự phát triển của kinh tế nước nhà trong điều kiện hiện nay cũng như trong tương lai khi mà tình hình thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp. Nhận thức một cách sâu sắc vấn đề này, ngay trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX, việc đẩy nhanh phát triển đồng bộ các loại thị trường đã trở thành một trong bảy chương trình hành động lớn của Chính phủ. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 vừa qua trong bản Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP của Chính Phủ thì việc phát triển đồng bộ các loại thị trường được coi là một trong những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch hoá Kinh tế – Xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2006. Như vậy có thể khẳng định rằng việc phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang là vấn đề cấp bách của đất nước đòi hỏi phải có các giải pháp toàn diện, kịp thời và là điều kiện cần cho quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của nước ta.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta. Chu Văn Cấp Tạp Chí Cộng sản.
2. Giáo trình kinh tế chính trị. NXB Chính trị Quốc gia.
3. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quan niệm và giải pháp phát triển . Nguyễn Phú Trọng. Tạp chí Cộng sản.
4. Những vấn đề phát triển ở Việt Nam và giải pháp. PGS.TSKH Võ Đại Lược. Tạp chí nghiên cứu và lý luận :Thời Đại Mới.
5. Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt nam. GS.TS Nguyễn Đình Hương. NXB Chính trị Quốc Gia.
6. Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Văn Thân . Tạp chí Cộng sản .
7. Thị trường lao độngVấn đề lý thuyết và thực trạng hình thành, phát triển ở Việt Nam. Phạm Đức Chính. Nguồn :Nghiên cứu kinh tế số 1/2004
8. thực trạng và giải pháp triển thị trường hàng hoá, dịch vụ ở Việt Nam. Nguồn: Kinh tế phát triển số 84, 6/2004
9. Thời báo Kinh tế Việt Nam 2004 – 2005.
10. Văn Kiện Đại hội IX của Đảng. NXB Chính trị Quốc gia.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s