Phương Án Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đai Phường Tân Hoà- Thị Xã Hoà Bình- Tỉnh Hoà Bình Đến 2015


Đề tài: Phương Án Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đai Phường Tân Hoà- Thị Xã Hoà Bình- Tỉnh Hoà Bình Đến 2015
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của quy hoạch sử dụng đất đai tại phường Tân Hoà, thị xã Hoà Bình- tỉnh Hoà Bình

Đất đai là nguồn tài nguyên của mỗi cuốc gia, là nguồn lực quan trọng cho các ngành sản xuất để tại sản phẩm nhằm nuôi sống con người. Trong sản xuất Nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất không gì có thể thay thế được, còn đối với các ngành sản xuất khác đất đai cũng không kém phần quan trọng như làm cơ sở để xây dựng các công trình sản xuất kinh doanh, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, là địa bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế…Chính vì vậy việc sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai để mang lại lợi ých cho con người là hết sức cần thiết.
Thật vậy, đất đai là một trong những thành tố đầu tiên hình thành trên trái đất ngay từ buổi sơ khai. Cùng với nước, đất và nước đã trở thành tiền đề cho sự sống. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi tên của một dân tộc gắn với chủ quyền lãnh thổ quốc gia là “ Đất nước”.
Đất đai là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống. Mọi hoạt động của sinh vật nói chung và con người nói riêng đều diễn ra trên một đơn vị đất đai nào đó.Trong quá trình sản xuất con người tác động vào đất đai tạo ra của cải vật chất nên có thể nói đất đai là một tư liều sản xuất. Nhưng không giống với bất kỳ một tư liệu sản xuất nào, đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về không gian và diện tích, có vị trí cố định trong không gian, không thể di dời treo ý muốn chủ quan của con người. Do đó đã tạo ra sự khác biệt về giá rẹi kinh tế và phi kinh tế giữa các mảnh đất nằm ở các vị trí khác nhau. Đất đai đã trở thành tư liệu không thể thay thế được.
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 1992 đã quy định “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”
Điều 7 luật đất đai 2003 quy định “ Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai”…
Quy hoạch sử dụng đất đai nhằm phân bổ việc sử dụng nguồn tài nguyên đất được tố hơn. Quy hoạch sử dụng đất đai phải được thực hiện tuần tự từ tổng thể đến chi tiết đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.Thông qua việc thực hiện thống kê đầy đủ và chính xác đất đai về số lượng và chất lượng, dựa vào các số liệu thống kê về đất đai hàng năm, dự báo dân số…cũng như nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành mà lập dự báo nhu cầu sử dụng đất trong tương lai, từ đó đưa ra các phương án quy hoạch sử dụng đất và báo cáo về quỹ đất, đồng thời đề ra các biện pháp để thực hiện phương án quy hoạch cho thời gian trước mắt cũng như về lâu dài.
Khi quy hoạch có sự sắp xếp bố trí lại từng thành phần lãnh thổ nhưng phải tuân theo nguyên tắc các đối tượng được bố trí lại phải được nằm trong mối quan hệ hợp lý mới phát huy được các tác dụng và có hiệu quả.
Chính sách đất đai là một phần trong chính sách chung của nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Nó có vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Hiện nay dưới sự tác động mạnh mẽ của sự đổi mới của nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì những phương án quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho các cấp, các ngành tiến hành bố trí , sử dụng đất sao cho hợp lý nhất, tiết kiệm và có hiệu quả nhất…
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phườngTân Hoà, thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình. Qua điều tra nghiên cứu tôi nhận thấy rằng ngoài những mặt tích cực thì vẫn còn tồn tại về công tác thực hiện quy hoạch như việc hoạch định quy hoạch kế hoạch đất đai lâu dài nhưng chưa được thực hiện. Chính sách quản lý đất đai chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan.Đó cũng là thực trạng chung của công tác quản lý đất đai của nước ta hiện nay…
Đây là khu trung tâm của thị xã, tốc độ phát triển kinh tế tương đối cao, mang tầm vóc của một khu đô thị nên chịu áp lực về dân số, giải quyết vấn đề về việc làm đang ngày một cấp bách. Phường Tân Hoà cũng là một cấp đơn vị hành chính, dựa trên định hướng chung của quá trình phát triển kinh tế- xã hội cũng như định hướng sử dụng đất đai cả nước cùng với các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của phường, phường đã đưa ra những định hướng và mục tiêu cần đạt từ nay cho đến 2015. Dựa trên cơ sở đó em đã đề xuất ra phương án Quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với thực trạng của phường. Phương án quy hoạch đất đai cấp xã là phương án quy hoạch chi tiết cụ thể hoá từng hạng mục đất giúp cho các nhà quản lý có cơ sở vững chắc để quản lý đất đai chặt chẽ hơn.


2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu :
Thông qua việc vận dụng những kiến thức đã học để ứng dụng vào việc lập phương án quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hoà, thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.
2.3. Phương pháp nghiên cứu:
Chuyên đề này em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản như:
Phương pháp điều tra khảo sát: Bao gồm điều tra, thu thập các số liệu, các thông tin cần thiết phục vụ cho mục đích quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở số liệu thu thập được, tiến hành phân tích đánh giá, tìm ra các quy luật biến động và nguyên nhân của nó, từ đó tìm ra xu hướng biến động trong tương lai.
* Phương pháp định mức:
Nhằm dự đoán và đưa ra các hình thức tổ chức lãnh thổ mới dựa vào định mức tính toán về thời gian, chi phí vật chất và lao động
* Phương pháp thống kê: Đó là việc phân nhóm đối tượng điều tra có cùng một mục tiêu, xác định các giá trị của chỉ tieu, phân tích tương quan giữa các yếu tố có liên quan đến việc sử dụng đất. Các vấn đề được đề cập đến trong phương pháp này bao gồm:
– Nghiên cứu tình hình sử dụng đất đai, cơ cấu và các đặc tính về chất và lượng đất.
– Phân tích đánh giá về diện tích, vị trí.
– Đánh giá mối tương quan giữa các chỉ tiêu.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Phương án quy hoạch được lựa chọn sẽ làm cơ sở cho việc sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, khoa học, khai thác triệt để tiềm năng đất đai phục vụ cho sự phát triển lâu bền kinh tế xã hội; xác lập sự ổn định về mặt pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm cơ sở để tiến hành giao đất, cấp đất, đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời giúp cho việc quản lý đất đai được thống nhất, đồng bộ giữa các ngành liên quan.
4. Cấu trúc chuyên đề của em được chia làm 3 chương:
-Chương I: Cơ sở khoa học của việc quy hoạch sử dụng đất đai.
-Chương II: Điều kiện kinh tế xã hội và hiên trạng sử dụng đất đai tại phường Tân Hoà.
– Chương III: Phương án và giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai tại phường Tân Hoà.
– Kiết luận và kiến nghị
– Tài liệu tham khảo.
– Một số bảng biểu và phụ lục kèm theo.

MỤC LỤC
Lời cảm ơn! 1
Lời nói đầu 2
Chương I 6
Cơ Sở khoa học của việc Quy hoạch sử dụng đất đai. 6
1.1. Khái niệm, Đặc điểm, vai trò của quy hoạch đất đai. 6
1.1.1. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đấi đai. 6
1.1.2. Các loại hình quy hoạch sử dụng đất. 7
1.1.3. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. 9
1.1.4. Nội dung lập quy hoach, kế hoạch sử dụng đất đai nói chung: 12
1.1.5. Các căn cứ pháp lý của việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai. 13
1.1.6. Các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu trong quy hoạch sử dụng đất đai 16
1.1.7. Quan hệ giữa quy hoạch sủ dụng đất đai với các loại quy hoạch khác. 18
1.2. Quy hoạch sử dụng đất đô thị. 19
1.2.1 Sự cần thiết của công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị. 20
1.2.2. Nội dung của quy hoạch sử dụng đất đô thị. 21
1.2.3. Nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch sử dụng đất đô thị. 21
1.2.4. Những định hướng phát triển đất đô thị và tình hình quy hoạch sử dụng đất ở nước ta. 23
chương II 25
Điều kiện tự nhiên-kinh tế-x• hội và thực trạng sử dụng đất đai tại phường tân hoà- 25
thị x• hoà bình 25
2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế và x• hội 25
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường. 25
2.1.2. Điều kiện kinh tế- x• hội. 30
2.2. thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai tại phường tân hoà- thị x• hoà bình. 39
2.2.1. Tình hình quản lý đất đai. 39
2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai tại phường Tân Hoà. 40
2.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng đất đai của phường Tân Hoà. 45
chương III 48
phương án, giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất phường tân hoà thị x• hoà bình 48
3.1. phương hướng, mục tiêu thực phát triển kinh tế- x• hội: 48
3.1.1. Mục tiêu tổng phát triển kinh tế- x• hội: 48
3.1.2. Với mục tiêu cụ thể là: 49
3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất phường tân hòa- thị x• hòa bình đến năm 2015. 51
3.2.1. Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp. 52
3.2.2. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 54
3.2.3. Quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng : 59
3.2.4. Tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất sau khi quy hoạch. 59
3.3. Kế hoạch sử dụng đất đai (biểu KH-01) 60
3.3.1. Kế hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2005- 2010. 60
3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2015. 61
3.3.3. Hiệu quả và giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai phường Tân hoà. 62
3.4. Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch. 63
3.4.1. Giải pháp đầu tư: 63
3.4.2. Giải pháp tổ chức hành chính. 64
3.4.3. Hoàn thiện các chính sách về phát luật đất đai. 64
3.4.4. Công khai quy hoach đến từng người dân. 66
3.4.5. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm. 67
3.4.6. Chỉnh lý bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai. 68
Kết luận 70

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s