Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường vành đai III Hà Nội, đoạn Pháp Vân – Mai Dịch


LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm cuối của thế kỉ 20, loài người đã nhận thức ra rằng: họ hoặc là con cháu họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những hành động thiếu cân nhắc mà trước đây họ đã gây ra, như việc khai thác kiệt quệ tài nguyên, làm suy giảm đa dạng Sinh Họctrên trái đất, gây ra hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ozon… Một số những hành động đó là không thể đảo ngược được nữa, nhưng một số khác thì có thể đảo ngược được tuy rằng quá trình đảo ngược là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức.
Để tránh không lặp lại những hành động đó trong tương lai, Bộ môn khoa học Môi trường với một công cụ rất hữu hiệu đó là Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) đã ra đời. ĐTM chính là một công cụ, một phương pháp nhằm giúp con người có thể nhìn thấy trước, dự báo, cảnh báo trước những tác động tiêu cực, những tác động bất lợi mà một chương trình, một kế hoạch, một dự án có thể mang lại, nhằm đưa xã hội tiến đến mục tiêu Phát triển Bến vững, tránh được việc lập các chương trình, kế hoạch, dự án một cách tuỳ tiện, thiếu cân nhắc. Đối với nhiều nước trên thế giới, ĐTM các dự án, chương trình, kế hoạch được coi là một điều bắt buộc, một điều cần làm ngay từ khâu lập kế hoạch, phác thảo kế hoạch và việc lập báo cáo ĐTM được coi như ngang hàng với việc lập luận chứng kinh tế khả thi cho dự án, chương trình, kế hoạch đó, nhiều nước đã đưa vấn đề này thành luật. Còn ở Việt Nam, tuy ĐTM còn tương đối mới, nhưng Nhà nước ta đã có những quy định cho việc lập báo cáo ĐTM đối với các dự án, chương trình, kế hoạch… đặc biệt là các dự án triển khai trong lĩnh vực giao thông vận tải, một trong những lĩnh vực gây tác động rất lớn đối với môi trường. Trong luật BVMT của nước ta ban hành năm 1994 đã yêu cầu tất cả các dự án phải tiến hành công tác ĐTM, cũng như ban hành các văn bản dưới luật như: Nghị định số 175/CP của Chính phủ, Quyết định số 1806 – MTg của Bộ KHCN & MT, thông tư số 1420 – MTg của Bộ KHCN & MT…
Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển. Các tuyến đường giao thông được coi như là “huyết quản” của nền kinh tế, nên muốn cho nền kinh tế phát triển thì chúng ta phải tiến hành Xây Dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông để quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hoá được dễ dàng. Tuy nhiên, việc xây dựng và khai thác các tuyến đường giao thông thường gây ra các tác động rất lớn đối với môi trường, do đó, cần có sự suy xét, cân nhắc thật kỹ thì mới chọn được phương án khả thi nhất để áp dụng.
Đối với Hà Nội, Thủ đô của cả nước, vấn đề ách tắc giao thông đang xảy ra một cách thường xuyên. Do đó, một đòi hỏi cấp thiết của Thủ đô là phải tiến hành xây dựng, nâng cấp thêm nhiều tuyến đường nữa, đặc biệt là các tuyến đường vành đai. Tuy Thủ đô đã có hai tuyến đường vành đai là vành đai I và vành đai II, nhưng vẫn rất cần một tuyến đường vành đai nữa, đó là tuyến đường vành đai III. Tuyến đường vành đai III hình thành sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng các tác động đến môi trường của quá trình sử dụng cũng như khai thác tuyến đường là rất lớn. Để hiểu biết thêm về các tác động có khả năng sảy ra trong quá trình xây dựng và khai thác của dự án cũng như dự báo một số tác động có thể xảy ra, tôi xin chọn đề tài: “Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường vành đai III Hà Nội, đoạn Pháp Vân – Mai Dịch”.
Mục tiêu của đề tài là:
– Đánh giá hiện trạng môi trường vùng dự án.
– Đánh giá các tác động của dự án lên môi trường.
– Ngiên cứu, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi.
– Thiết lập chương trình quan trắc môi trường.
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I: Tổng quan về Đánh giá tác động môi trường, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3
1.1. Tổng quan về Đánh giá tác động môi trường: 3
1.1.1. Định nghĩa và nội dung của công tác Đánh giá tác động môi trường. 3
1.1.2. ý nghĩa, mục tiêu chung của việc thực hiện công tác Đánh giá tác động môi trường. 5
1.2. Phạm vi nghiên cứu. 6
1.3. Phương pháp nghiên cứu. 7
1.3.1. Phương pháp khảo sát thức địa. 7
1.3.2. Phương pháp thu thập số liệu. 7
1.3.3. Phương pháp mô hình. 7

Chương II: Tổng quan về dự án, đặc điểm môi trường nền khu vực dự án 8
2.1. Tổng quan về dự án. 8
2.1.1. Tên dự án. 9
2.1.2. Chủ đầu tư xây dựng dự án. 9
2.1.3. Phạm vi nghiên cứu của dự án. 9
2.1.4. Mục tiêu kinh tế – x• hội của dự án. 10
2.1.5. Phương án tuyến và quy mô đoạn I – A – 1 (Từ Ng• tư Mai Dịch đến Pháp Vân). 20
2.1.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường vành đai III. 13
2.1.7. Tổng mức đầu tư, nguồn nguyên vật liệu và khối lượng đào đắp. 15
2.1.8. Lợi ích của dự án. 15
2.2. Khái quát về môi trường nền khu vực tuyến đường đi qua. 16
2.2.1. Môi trường tự nhiên. 16
2.2.1.1. Đặc điểm địa hình khu vực. 16
2.2.1.2. Đặc điểm địa chất khu vực. 16
2.2.1.3. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn vùng dự án: 17
2.2.1.4. Các hệ sinh thái trong vùng. 18
2.2.2. Môi trường x• hội. 18
2.2.3. Hiện trạng môi trường vùng dự án. 21
2.2.3.1. Hiện trạng môi trường nước. 21
2.2.3.2. Hiện trạng môi trường không khí. 22
2.2.3.3. Tiếng ồn. 23
2.2.3.4. Hiện trạng môi trường đất. 23
2.2.4. Dự báo ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong trường hợp không có dự án. 23

Chương III: Đánh giá các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình thi công và khai thác của dự án 25
3.1. Các tác động đáng kể có khả năng xảy ra trong quá trình chuẩn bị và triển khai thi công dự án. 25
3.1.1. Tác động đến môi trường tự nhiên. 25
3.1.1.1. ảnh hưởng đến môi trường không khí. 25
3.1.1.2. Tác động đến môi trường nước. 26
3.1.1.3. Các tác động đến môi trường đất. 27
3.1.1.4. Tác động đến sinh vật. 27
3.1.1.5. Các tác động do độ rung, tiếng ồn. 28
3.1.2. Tác động đến môi trường kinh tế – x• hội. 28
3.1.3. Sức khoẻ môi trường và vấn đề an toàn. 29
3.2. Các tác động đáng kể có khả năng xảy ra khi dự án đi vào hoạt động. 29
3.2.1. Tác động đến chất lượng môi trường không khí. 29
3.2.2. ảnh hưởng đến môi trường đất. 44
3.2.3. Tác động đến hệ động – thực vật. 44
3.2.4. ảnh hưởng đến môi trường nước. 45
3.2.5. ảnh hưởng đến môi trường văn hoá, x• hội. 46
3.3. Các tác động có thể xảy ra khi thi công và khai thác dự án đối với các khu nhà cao tầng, khu đông dân cư. 48
3.4. Dự báo các tác động thứ cấp có khả năng xảy ra trong tương lai gần khi dự án đ• đi vào hoạt đông. 49

Chương IV: Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp cần tiến hành nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi 52
4.1. Các biện pháp cần làm nhằm giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công dự án. 52
4.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí. 52
4.1.2. Biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung. 53
4.1.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước. 54
4.1.4. Giảm thiểu tác động đối với môi trường kinh tế- x• hội. 54
4.2. Các hoạt đông cần làm nhằm giảm thiểu các tác động trong giai đoạn khai thác. 56
4.2.1. Các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động của tiếng ồn giao thông. 56
4.2.3. Giảm thiểu tác hại của khí thải độc hại. 57
4.2.3. Giảm thiểu các tác động xói mòn và ô nhiễm môi trường nước. 58
4.2.4. Các biện pháp nhằm làm giảm ảnh hưởng của tuyến đường đến sự đi lại của nhân dân. 58
4.3. Thiết lập chương trình quan trắc môi trường 59
4.3.1. Quan trắc các tác động x• hội. 59
4.3.2. Quan trắc các yếu tố của môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công và khai thác dự án. 59
4.3.2.1. Tần suất quan trắc. 59
Kết luận và kiến nghị 61
Tài liệu tham khảo 62

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s