Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Và Vai Trò Của Nó Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Nước Ta Hiện Nay


Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Và Vai Trò Của Nó Trong Sự Nghiệp Xây Dựng xã hộiChủ Nghĩa Ở Nước Ta Hiện Nay

Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Bộ giáo dục và đào tạo- giáo trình kinh tế chính trị-Vai trò của CNH, HĐH (5)
2. Đảng cộng sản Việt Nam- văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ V(1)

3. Đảng cộng sản Việt Nam- văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI(2),(4)
4. Đảng cộng sản Việt Nam- văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX(10),(12)
5. Đại học kinh tế quốc dân- Khoa kinh tế đầu tư-Tạp trí kinh tế và dự báo(9)
6. Viện kinh tế học-Nghiên cứu kinh tế số 300- tháng 5/2003(3)

7. GS.TS Nguyễn Đình Phan- Những vấn đề kinh tế vĩ mô về CNH,HĐH ở Việt Nam hiện nay(6),(7),(8)
8. Trần kim Hải, Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta- Luận án TS kinh tế, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh(11)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. NỘI DUNG

1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

– Công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình có tính chất lịch sử
+/ Các nước phát triển đều trải qua quá trình này
+/ Đã có sự thay đổi
– Kết hợp quan niệm truyền thống và điều kiện cụ thể của việt nam
+/ Đây là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế…
*) Vải trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
– Phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng xuất lao động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khắc phục tụt hâụ…
– Củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước, nâng cao tích luỹ…
– Tạo điều kiện vật chất để củng cố an ninh, quốc phòng
– Tạo điều kiện kinh tế độc lập tự chủ
12: Xu hướng nền kinh tế thế giới và bối cảnh
– Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và phát triển kinh tế tri thức
Tốc độ cao diễn ra trong cấu trúc mạng trên nền tảng phát triển kinh tế tri thức là ba đặc trưng quan trọng
+/ Xu hướng toàn cầu hoá dòng vốn, kỹ thuật-công nghệ và nguồn nhân lực trí tuệ là lực lượng mạnh tác động theo các chiều hướng
+/ Sự “lệch pha” giữa toàn cầu hoá với văn hoá, chính trị…
– Hệ quả to lớn của khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Đông Nam á
+/ Những lựa chọn chiến lược mới và phục hồi sau khủng hoảng của các nền kinh tế cạnh tranh trong khu vực
+/ Tương quan sức mạnh trên thế giới thay đổil : Sức mạnh của Mỹ, Trung Quốc nổi lên; Nga và Nhật Bản giảm sút
do tương quan mới dẫn đến chiến lược mới
+/ Vị trí to lớn của các tập đoàn, công ty xuyên quốc gia(TNCs)
Quá trình sáp nhập và thôn tính các công ty ở cấp cao nhất- tập đoàn xuyên quốc gia
+/ Các vấn đề toàn cầu như dân số, môi trường, lương thực, bệnh tật, khủng bố, xung đột xác tộc, tôn giáo…
., Mỏ ra cơ hội to lớn cho sự phát triển của các quốc gia
., Đông á và Ân Độ đang nổi lên rất nhanh
., Nhịp độ phát triển trong khuôn khổ hố ngăn cách giữa nước giầu- nước nghèo, người nghèo- người giầu càng sâu sắc vì quy luật lợi ích cho kẻ mạnh cho nên nước nghèo rễ bị gạt ra ngoài cuộc chơi
1.3 Hoàn cảnh nước ta và yêucầu khách quan của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

– Nước ta từ một nước phong kiến lạc hậu muốn tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì đây là lựa chọn đúng đắn
– Tính tất yếu được thể hiện ở giác độ kinh tế và chính trị xã hội
+/ Về mặt kinh tế:
., Chỉ có CNH-HĐH mới tạo ra cơ sở vật chất- kỹ thuật cho CNXH tạo ra sức sản xuất mới…Do đó, “đảm bảo sự thắng lợi của trật tự xã hội này so với trật tự xã hội khác”
., Do quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với cơ sở kỹ thuật nên xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội có tác dụng hoàn thiện và củng cố quan hệ sản xuất XHCN
+/ Về chính trị xã hội:
.,Với cơ sở vật chất kỹ thuật vừa đạt được trong CNH-HĐH thì các tầng lớp khác có điều kiện giúp đỡ giai cấp nông dân cùng đi lên CNXH
., CNH-HĐH thúc đẩy xây dựng nền văn hoá mới, con người mới XHCN
., CNH-HĐH là tất yếu khách quan của quốc phòng
., Đây là quá trình giai cấp công nhân trưởng thành cả về số lượng và chất lượng
Qua đây ta thấy sự thành công của công nghiệp hoá hiện đại hoá XHCN là một nhân tố quyết định sự thắng lợi triệt để của XHCN. Nừu không sẽ không có xã hội chủ nghĩa
2. thực trạng của quá trình cônh nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước
2.1. Quá trình công nghiệp hoá, hịên đai hoá trong những năm vừa qua mới chỉ đạt được những thành quả bước đầu của mục tiêu trực tiếplà xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế thế giới
-) Chưa có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn chiến lược
-) Nền kinh tế vẫn ở tình trạng nhập siêu, xuất khẩu chủ yấu là hàng nông sản và thủ công
2.2 Tuy nền kinh tế đạt đươc tốc độ tăng trưởng khá cao và liên tục tăng trong những năm qua, nhưng sự phát triển kinh tế không bền vững, hiệu quả chưa cao
-) Nền kinh tế tăng trưởng khá cao, liên tục từ 1986 tới nay nhưng chất lượng phát triển thấp
-) Điều kiện của sự phát triển thiếu cân đối giữa nguyên liệu – chế biến; sản xuất–tiêu thụ
-) Trình độ phát triển công nghịêp chế biến thấp, khả năng cạnh tranh của hàng hoá Viêt Nam còn thấp
2.3 CNH-HĐH ở Vịêt Nam đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ nhưng còn chậm và kém hiệu quả
-) Cơ cấu kinh tế năm 2002 chỉ tương đương cơ cấu một số nước trong khu vực vào những năm 80
+/ khu vực dịch vụ quan trọng chiếm tỉ lệ thấp lại càng giảm
+/ Tỉ trọng lâm nghiệp còn thấp và liên tục giảm
-) Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn diễn ra hết sức chậm chạp và chưa hiệu quả
2.4 CNH-HĐH ở Việt Nam chưa thúc đẩy sự liên kết kinh tế giữa trong nước với nước ngoài, giữa ngành kinh tế địa phương, các doanh nghiệp
-) Các doanh nghiệp địa phương nặng về tư tưởng khép kín, những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước
-) Nguyên nhân sự yếu kém:
+/ Chưa nhận thức đầy đủ về CNH-HĐH
+/ Vai trò chất lượng quy hoạch còn kém
+/ Đào tạo sử dụng nhân lực còn kém
3. Các giải pháp thực hiện CNH-HĐH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
3.1 Coi trọng công tác quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch
-) Quy hoạch là công cụ quan trọng với định hướng dài hạn, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, dài hạn , quy hoạch là cơ sở của kế hoạch
+) Cần quy hoạch kịp thời, chất lượng giữa các vùng, đảm bảo sự ăn khớp giữa quy hoạch tổng thể và quy hoạch giữa các vùng ngành…
+) Đổi mới phương pháp và tổ chức quy hoạch đẻ nâng cao chất lượng sử
3.2 Đổi mới đào tạo và dụng nguồn nhân lực
-) Định hướng mô hình phát triển kinh tế trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến trên thế giới
+/ Cải cách căn bản chương trình giáo dục đào tạo
+/ Thiết lập lan rộng khắp cơ sở hạ tầng cho phù hợp
+/ Cách dạy và học cần chuyển mạnh sang hướng trang bị phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và tri thức.
+/ Tích cực thực hiện “ xã hội hoá giáo dục và đào tạo”
-) Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ
+/ Lựa chọn hướng phát triển ưu tiên
+/ Đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thực hành trẻ có năng lực
+/ Tạo dựng sự gắn kết có hiệu quả giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với các nhu cầu kinh tế xã hội
3.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
-) Phát huy vai trò của nhà nước, coi trọng vai trò của doanh nghiệp
-) Nhà nước đóng vai trò định hướng
-) Huy động sử dụng tốt năng lực
-) Phát triển thị trường khoa học công nghệ
C. KẾT LUẬN
Danh mục tài liệu tham khảo

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s