Ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài1
1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài1
1.3. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài2
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài3
1.4.1. Mục tiêu lý luận3
1.4.2. Mục tiêu thực tiễn3
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3
1.5.1. Đối tượng nghiên cứu3
1.5.2. Phạm vi nghiên cứu4
1.6. Nguồn số liệu nghiên cứu4
1.6.1. Số liệu sơ cấp4
1.6.2. Số liệu thứ cấp4
1.7. Phương pháp nghiên cứu4
1.8. Kết cấu của chuyên đề4
1.9. Lý luận chung về cầu và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu5
1.9.1. Lý luận chung về cầu5
1.9.2. Phân định nội dung nghiên cứu của đề tài11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI ƯỚC LƯỢNG VÀ DỰ ĐOÁN CẦU SẨN PHẨM VẢI NỘI NGOẠI THẤT CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHÚC DUY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 201013
2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề13
2.1.1. Phương pháp thu thập13
2.1.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu13
2.1.3. Phương pháp xử lý số liệu14
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác ước lượng và dự báo cầu của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009 -201015
2.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH nội thất Phúc Duy15
2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH nội thất Phúc Duy giai đoạn 2009 -201016
2.2.3. Những nhân tố tác động đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH nội thất Phúc Duy giai đoạn 2009 – 201017
2.3. Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập19
2.3.1. Kết quả phân tích, ước lượng số liệu sơ cấp19
2.3.2. Kết quả phân tích, ước lượng số liệu thứ cấp20
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KÍCH CẦU VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ BÁO CẦU VỀ SẢN PHẨM VẢI NỘI NGOẠI THẤT CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHÚC DUY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 201523
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu23
3.1.1. Đánh giá công tác ước lượng và dự báo cầu thị trường về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy tại Hà Nội giai đoạn 2009-201023
3.1.2. Thời cơ và thách thức của công ty trong thời gian tới25
3.1.3. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 201526
3.1.4. Dự báo cầu vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy ở thị trường Hà Nội đến năm 201528
3.2. Các giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy đến năm 201531
3.2.1. Một số giải pháp kích cầu, hoàn thiện công tác ước lượng và dự báo cầu của công ty đến năm 201531
3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ công tác ước lượng và dự báo cầu của công ty TNHH nội thất Phúc Duy33

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và hết sức quan trọng. Nhờ đổi mới mà nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Do đó nhu cầu của người dân hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu thiết yếu ăn no mặc ấm, mà đòi hỏi những nhu cầu cao hơn nhằm chứng tỏ bản thân,… Vì vậy, hiện nay nhu cầu mua vải nội ngoại thất phục vụ mục đích trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mỗi gia đình ngày càng tăng cao.
Nhận thấy tiềm năng của thị trường, nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong thời gian qua công ty TNHH nội thất Phúc Duy đã bắt đầu chú trọng và đẩy mạnh đầu tư cho khâu ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất. Việc ước lượng và dự báo cầu sẽ giúp công ty ước tính được lượng cầu hiện tại, thị hiếu sở thích của người tiêu dùng, đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao doanh thu, tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa những rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, do chưa có bộ phận nghiên cứu thị trường riêng mà các công việc về nghiên cứu thị trường đều do phòng kinh doanh đảm nhận nên công tác ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất còn nhiều hạn chế, điều này thể hiện rõ qua doanh thu của công ty còn chưa cao năm 2008 trước sự biến động mạnh mẽ của thị trường. Vì vậy, làm thế nào để đạt được hiệu quả kinh doanh cao? Làm thế nào để hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh? Những giải pháp kích cầu tiêu dùng và nâng cao hiệu quả công tác phân tích cầu đối với sản phẩm kinh doanh là vải nội ngoại thất? Để trả lời những câu hỏi đó, ước lượng và dự báo cầu là vấn đề nổi bật cần được nghiên cứu và giải quyết sâu sắc, triệt để.
Xuất phát từ vấn đề lý luận và nhu cầu thực tế tại đơn vị thực tập Phúc Duy chuyên kinh doanh vải nội ngoại thất nên tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015”
1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài
Từ việc nghiên cứu quá trình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH nội thất Phúc Duy, tác giả nhận thấy tầm quan trọng của công tác ước lượng và dự báo cầu để có biện pháp kích cầu tiêu dùng, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH nội thất Phúc Duy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015
Quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài hướng tới giải quyết các câu hỏi sau:
Một là, công tác ước lượng và dự báo cầu của công ty đã thực sự được chú ý chưa?
Hai là, thông qua thực trạng công tác ước lượng và dự báo cầu của công ty như vậy đặt ra những cơ hội và thách thức như thế nào? Giải pháp nên đưa ra sao cho phù hợp và kịp thời?
Ba là, công ty nên có những chính sách gì để gia tăng lượng tiêu thụ sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty trên thị trường Hà Nội?
Mục đích đạt được những vấn đề này sẽ giúp công ty đạt được những mục tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
1.3. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài
Qua quá trình tìm hiểu, tác giả đã tiếp cận với một số đề tài về ước lượng và dự báo cầu cùng một số đề tài liên quan của một số tác giả như sau:
Đề tài: “Ước lượng và dự báo cầu dịch vụ cáp quang trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015 tại công ty SUNIVY INTERNATIONAL INC” – Chuyên đề tốt nghiệp của Vũ Thị Thảo – Khoa kinh tế 2010 – ĐH Thương Mại. Đề tài đã hệ thống được lý luận về cầu và đưa ra giải pháp mở rộng thị trường. Tuy nhiên tác giả chưa đề cập chuyên sâu đến phân tích và dự báo cầu thị trường, các giải pháp đưa ra vẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể.
Đề tài: “Kích cầu đối với sản phẩm cáp ngầm của công ty TNHH TM-DV Viễn Đạt Hà Nội. thực trạng và giải pháp” – Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thị Ngọc – Khoa kinh tế 2008 – ĐH Kinh Tế Quốc Dân. Đề tài đã chỉ rõ được thực trạng của công ty, thấy được các nhân tố chính ảnh hưởng tới cầu sản phẩm. Tuy nhiên tác giả chỉ mới sử dụng các số liệu thứ cấp thu thập từ các phòng ban của công ty mà chưa nghiên cứu, khảo sát thị trường, thu thập ý kiến của khách hàng về sản phẩm, giá cả…
Đề tài: “Xây dựng mô hình hàm cầu sản phẩm cá hồi của Nauy ở Việt Nam” – Luận văn tốt nghiệp của Phạm Thành Thái – Khoa kinh tế 2008 – ĐH Nha Trang. Đề tài cũng đã có nghiên cứu về vấn đề ước lượng cầu, đề tài của tác giả đã có những kết luận sắc sảo về việc xây dựng hàm cầu tuy nhiên đề tài chưa có được định hướng rõ ràng cho tương lai. Cần thiết phải có công tác dự báo theo chuỗi thời gian thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
Bài báo cáo: “Dự báo cầu thị trường về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội năm 2009” – Tác giả Nguyễn Thị Hường – Trưởng phòng kinh doanh của công ty TNHH nội thất Phúc Duy. Bài báo cáo cho thấy tác giả đã có những nghiên cứu, điều tra khách hàng để dự báo cầu. Tuy nhiên độ chính xác chưa cao do chưa có sự đầu tư thích đáng vào công tác điều tra, hơn nữa việc tổng hợp kết quả điều tra còn thiếu tính tổng hợp, điều tra mẫu khách hàng còn chưa có tính khái quát cao.
Như vậy các đề tài đi trước còn có những hạn chế nhất định, do đó tác giả đã lựa chọn đề tài: “Ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015”. Tuy đề tài này không hoàn toàn mới nhưng có mang tính mới về cả kết cấu và nội dung, về việc ước lượng và dự đoán cầu của một mặt hàng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.4.1. Mục tiêu lý luận
Chuyên đề tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận như: Khái niệm cầu, phân tích cầu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cầu, các phương pháp ước lượng và dự báo cầu, từ đó vận dụng các kiến thức để phân tích cầu và đưa ra giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015.
1.4.2. Mục tiêu thực tiễn
Một là, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH nội thất Phúc Duy và các nhân tố ảnh hưởng tới cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất của công ty.
Hai là, tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác ước lượng cầu về sản phẩm của công ty TNHH nội thất Phúc Duy giai đoạn 2009-2010, đồng thời sử dụng mô hình kinh tế lượng để xây dựng nên hàm cầu về sản phẩm của công ty.
Ba là, đưa ra một số dự báo về cầu sản phẩm của công ty TNHH nội thất Phúc Duy trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015 và một số giải pháp đẩy mạnh công tác phân tích cầu của công ty cùng với một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường Hà Nội.
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là cầu về sản phẩm vải nội ngoại thất, thực trạng việc sử dụng các biện pháp kích cầu của công ty TNHH nội thất Phúc Duy đồng thời nghiên cứu công tác ước lượng và phân tích cầu của công ty.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s