Phát triển phối thức xúc tiến thương mại sản phẩm thiết bị trình chiếu của công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo trên thị trường Miền Bắc


MỤC LỤC

Chương 1 : Tổng quan nghiên cứu phát triển phối thức xúc tiến thương mại đối với thiết bị trình chiếu của công ty Cổ phẩn Đầu tư Hoàng Đạo ở thị trường Miền Bắc. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài. 3
1.3.1. Mục tiêu chung : 3
1.3.2. Mục tiêu cụ thể. 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3
1.5. Kết cấu luận văn ( gồm 4 chương ) 3
Chương 2 : Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về phối thức xúc tiến thương mại của công ty kinh doanh. 5
2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về XTTM và vai trò của XTTM trong hoạt động kinh doanh. 5
2.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của XTTM. 5
2.1.1.1. Khái niệm của XTTM và phối thức XTTM.. 5
2.1.1.2. Bản chất của XTTM. 6
2.1.1.3. Vai trò của XTTM trong công ty thương mại. 6
2.1.2. Các công cụ trong phối thức XTTM của công ty thương mại. 6
2.1.3. Mối quan hệ giữa XTTM với các biến số còn lại của Marketing – Mix. 8
2.1.3.1. Mối quan hệ giữa XTTM với sản phẩm. 8
2.1.3.2. Mối quan hệ giữa XTTM với giá. 9
2.1.3.3. Mối quan hệ giữa XTTM với phân phối. 9
2.2. Một số lý thuyết của vấn đề phát triển phối thức XTTM của công ty thương mại. 10
2.2.1. Quan điểm 1: (Theo giáo trình Marketing thương mại – GS.TS Nguyễn Bách Khoa & TS Nguyễn Hoàng Long, NXB thống kê 2005). 10
2.2.2. Quan điểm 2.(Theo nguồn từ webside www. Island94. Org) 11
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 12
2.3.1. Một số đề tài nghiên cứu về xúc tiến trong phạm vi trường Thương Mại 12
2.3.2. Một số đề tài nghiên cứu về thương mại của công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo.13
2.4. Phân định nội dung cơ bản về phối thức XTTM của công ty kinh doanh. 13
2.4.1. Phân tích tập người nhận trọng điểm. 13
2.4.2. Xác lập mục tiêu XTTM. 14
2.4.3. Xác lập tổng ngân quỹ XTTM. 14
2.4.4. Xác đinh phối thức và phân bổ ngân sách theo từng công cụ. 15
2.4.5. Lựa chọn hình thức tối ưu cho từng công cụ. 17
2.4.6. Xây dựng và triển khai chương trình XTTM. 18
2.4.6.1. Lựa chọn thông điệp XTTM. 18
2.4.6.2. Lựa chọn hình thức kênh XTTM. 19
2.4.7. Quyết định truyền thông điệp. 19
2.4.8. Kiểm tra, đánh giá chương trình XTTM. 19
2.4.8.1. Đánh giá hiệu quả truyền thông. 19
2.4.8.2. Đánh giá hiệu quả doanh số. 20
Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phối thức xúc tiến thương mại đối bị thiết bị trình chiếu của công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo. 21
ở thị trường Miền Bắc. 21
3.1. Phương pháp nghiên cứu. 21
3.1.1. Dữ liệu sơ cấp. 21
3.1.1.1 Phương pháp thu thập. 21
3.1.1.2. Phương pháp phân tích và sử lý. 21
3.1.2. Dữ liệu thứ cấp. 22
3.1.2.1. Phương pháp thu thập. 22
3.1.2.2. Phương pháp phân tích và sử lý. 22
3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động XTTM của công ty Hoàng Đạo 22
3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 22
3.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Hoàng Đạo. 22
3.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ. 23
3.2.1.3. Bộ máy tổ chức nhân sự. 23
3.2.1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Hoàng Đạo trong thời gian vừa qua. 25
3.2.1.5. Đặc điểm hoạt động của công ty. 27
3.2.2. Phân tích các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới phát triển phối thức XTTM của công ty Hoàng Đạo. 27
3.2.2.1. Nhân tố môi trường bên ngoài. 27
3.2.2.2. Nhân tố môi trường bên trong. 29
3.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp. 30
3.3.1. thực trạng nhu cầu và đặc điểm của khách hàng đối với mặt hàng thiết bị trình chiếu nhập khẩu của công ty Hoàng Đạo. 30
3.3.2. thực trạng đối thủ cạnh tranh của công ty. 33
3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp. 34
3.4.1. Thực trạng việc xác định mục tiêu xúc tiến thương mại của công ty Hoàng Đạo 34
3.4.2. Thực trạng chính sách ngân quỹ XTTM. 34
3.4.3. Thực trạng phát triển phối thức XTTM và phân bổ ngân sách theo từng công cụ của công ty Hoàng Đạo năm 2009. 35
3.4.4. Thực trạng xây dựng và triển khai chương trình XTTM ở công ty Hoàng Đạo. 37
3.4.5. Thực trạng kiểm tra, đánh giá chương trình XTTM ở công ty Hoàng Đạo 38
Chương 4 : Các kết luận và đề xuất nhằm phát triển phối thức XTTM sản phẩm thiết bị trình chiếu ở công ty Cổ Phần Đầu tư Hoàng Đạo. 39
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phát triển phối thức XTTM ở công ty Hoàng Đạo 39
4.1.1. Ưu điểm.. 39
4.1.2. Hạn chế. 40
4.1.3. Nguyên nhân tồn tại 42
4.1.3.1. Nguyên nhân khách quan. 42
4.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan. 43
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết việc phát triển phối thức XTTM với sản phẩm thiết bị trình chiếu của công ty Hoàng Đạo. Tương lai của vấn đề nghiên cứu. 43
4.2.1. Dự báo biến động môi trường và thị trường sản phẩm thiết bị trình chiếu trong thời gian tới. 43
4.2.2. Mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của công ty Hoàng Đạo với sản phẩm thiết bị trình chiếu trong thời gian tới. 45
4.3. Các đề xuất kiến nghị của vấn đề phát triển phối thức XTTM của sản phẩm thiết bị trình chiếu của công ty Hoàng Đạo trên thị trường Miền Bắc. 46
4.3.1. Các đề xuất và kiến nghị trong việc phát triển phối thức xúc tiến thương mại sản phẩm của công ty. 46
4.3.1.1. Xác lập hệ thống thông tin Marketing (MIS) và cập nhập thông tin thị trường. 46
4.3.1.2. Đề xuất về xác lập tập khách hàng trọng điểm.. 48
4.3.1.3. Đề xuất xác lập mục tiêu cho các hoạt động XTTM. 48
4.3.1.4 Đề xuất xây dựng ngân quỹ XTTM.. 48
4.3.1.5. Đề xuất trong xây dựng và triển khai các chương trình XTTM.. 49
4.3.1.6. Đề xuất các hoạt động kiểm tra, đánh giá chương trình XTTM.. 52
4.3.2. Các đề xuất và kiến nghị khác. 52

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s