ổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện


Môc lôc
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan iii
Lời cảm ơn iv
Mục lục v
Danh mục các từ viết tắt vi
Danh mục sơ đồ, hình vẽ vii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC
KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Ngân sách nhà nước với tổ chức kiểm toán ngân sách nhà
nước
8
1.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước 8
1.1.2. Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước 13
1.1.3. Quy trình ngân sách nhà nước 15
1.1.4. Kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước và các nguyên tắc quản lý
ngân sách nhà nước
18
1.1.5. Chức năng kiểm toán ngân sách nhà nước gắn với việc sử dụng
các loại hình kiểm toán trong kiểm toán ngân sách nhà nước
21
1.2. Tổ chức công tác và bộ máy kiểm toán ngân sách nhà nước 34
1.2.1. Bản chất tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước 34
1.2.2. Quy trình tổ chức công tác kiểm toán ngân sách nhà nước 38
1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán ngân sách nhà nước 54
1.3. Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước tại một
số nước trên thế giới

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC
HIỆN
77
2.1. Đặc điểm chung của Ngân sách nhà nước Việt Nam ảnh hưởng
tới tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước
77
2.2. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước Việt
Nam trong kiểm toán Ngân sách nhà nước
80
2.3. Tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà
nước Việt Nam
82
2.3.1. Khái quát kết quả kiểm toán Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà
nước Việt Nam thực hiện
82
2.3.2. Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán Ngân sách nhà nước Việt
Nam
89
2.3.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán Ngân sách nhà nước 116
2.3.4. Nguyên nhân của những yếu điểm trong tổ chức kiểm toán Ngân
sách nhà nước
125
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN
131
3.1. Định hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước 131
3.1.1. Một số quan điểm đổi mới tổ chức quản lý Ngân sách nhà nước
Việt Nam liên quan đến tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước
131
3.1.2. Định hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước 136
3.2. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán ngân sách nhà
nước
141
3.2.1. Nâng cao nhận thức thức về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ
của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán Ngân sách nhà nước
1

3.2.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo tính thống nhất và tính độc
lập thực sự của hoạt động kiểm toán Ngân sách nhà nước
142
3.2.3. Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kiểm toán Ngân sách nhà nước
theo mô hình tập trung thống nhất và tăng cường năng lực kiểm
toán Ngân sách nhà nước
146
3.2.4. Hoàn thiện tổ chức đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán Ngân sách nhà
nước
154
3.2.5. Hoàn thiện việc áp dụng các loại hình kiểm toán trong kiểm toán
Ngân sách nhà nước
158
3.2.6. Hoàn thiện quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước 162
3.2.7. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngân sách
nhà nước cả bên trong và bên ngoài Kiểm toán nhà nước
187
3.2.8. Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các chủ thể
liên quan đến kiểm toán Ngân sách nhà nước
191
3.2.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống
thông tin về đối tượng, hồ sơ và kết quả kiểm toán Ngân sách
nhà nước
196
3.2.10. Nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên
nhà nước
199
KẾT LUẬN 200
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ viii
TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
PHỤ BIỂ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
HĐND Hội đồng nhân dân
INTOSAI Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao
KBNN Kho bạc nhà nước
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTNN Kiểm toán nhà nước
KTV Kiểm toán viên
NSĐP Ngân sách địa phương
NSNN Ngân sách nhà nước
NSTW Ngân sách trung ương
TW Trung ương
UBND Uỷ ban nhân dân
XDCB Xây dựng cơ bản

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s