Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước


Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kiểm toán nhà n−ớc là cơ quan kiểm tra tài chính công của Nhà n−ớc ta, là
công cụ quản lý vĩ mô của nhà n−ớc, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện
chức năng kiểm tra, kiểm soát việc chi tiêu Ngân sách, tăng c−ờng việc sử dụng
hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài
nguyên công sản quốc gia tại các cơ quan Nhà n−ớc, các đơn vị sự nghiệp, các
đơn vị kinh tế có sử dụng NSNN.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, sau khi tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển
của Kiểm toán nhà n−ớc, dựa vào các đề tài khoa học đã đ−ợc nghiệm thu, Kiểm
toán nhà n−ớc đã soạn thảo và ban hành các quy trình kiểm toán chuyên ngành
mang tính quy phạm bắt buộc liên quan đến các nguyên tắc, chuẩn mực và công
nghệ kiểm toán, trong đó có Quy trình kiểm toán DNNN- Là cơ sở pháp lý cho
hoạt động kiểm toán DNNN, trợ giúp KTV nhà n−ớc những điểm tựa tin cậy
trong hoạt động kiểm toán.
Sau 3 năm áp dụng quy trình kiểm toán DNNN, quy trình đã phát huy tác
dụng và đi vào thực tế hoạt động của các cuộc kiểm toán mà Kiểm toán DNNN
thực hiện. Trong quá trình cải cách hệ thống kế toán Việt Nam, để kế toán Việt
Nam dần hội nhập với kế toán quốc tế. Bộ Tài chính đã và đang ban hành các
CMKT của Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam để áp dụng thống nhất trong
cả n−ớc. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tr−ởng Bộ
Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) CMKT Việt Nam (đợt 1) và
Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tr−ởng Bộ Tài chính
về việc ban hành và công bố sáu (06) CMKT Việt Nam (đợt 2). Việc ban hành
các CMKT đã có ảnh h−ởng nhiều đến kiểm toán báo cáo tài chính DNNN, đòi
hỏi cần phải bổ sung và hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài
chính DNNN của Kiểm toán Nhà n−ớc cho phù hợp với CMKT Việt Nam. Xuất
phát từ yêu cầu nói trên, đề tài ” Những ảnh h−ởng của chuẩn mực kế toán
1Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà n−ớc và yêu
cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh
nghiệp Nhà n−ớc của Kiểm toán Nhà n−ớc hiện nay ” nhằm đ−a ra những giải
pháp hoàn thiện và phát huy hiệu quả của quy trình trong hoạt động kiểm toán
Báo cáo tài chính DNNN.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng CMKT Việt Nam, Quy trình
kiểm toán báo cáo tài chính của DNNN do Kiểm toán Nhà n−ớc thực hiện, đề tài
cần đạt đ−ợc các mục tiêu sau:
– Xác định những ảnh h−ởng của CMKT Việt Nam đến kiểm toán Báo cáo
tài chính DNNN do Kiểm toán Nhà n−ớc thực hiện.
– Đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung của Quy trình Kiểm toán Báo
cáo tài chính DNNN do Kiểm toán Nhà n−ớc thực hiện.
3. Đối t−ợng nghiên cứu
Nhằm đạt đ−ợc các mục tiêu trên của đề tài, xác định đối t−ợng nghiên cứu
gồm 2 nhóm vấn đề chính sau:
– Nghiên cứu CMKT Việt Nam để rút ra những nhân tố ảnh h−ởng đến
kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN .
– Nghiên cứu nội dung quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của
Kiểm toán Nhà n−ớc và sự tác động của CMKT Việt Nam để đ−a ra những yêu
cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện nó.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của các CMKT Việt Nam (đã ban hành)
ảnh h−ởng đến nội dung kiểm toán báo cáo tài chính DNNN do KTNN thực hiện.
5. Ph−ơng pháp nghiên cứu
Ngoài các ph−ơng pháp cơ bản chung trong nghiên cứu, đề tài chú trong sử
dụng các ph−ơng pháp: ph−ơng pháp hệ thống, ph−ơng pháp phân tích, tổng hợp
và ph−ơng pháp so sánh.
26. Nội dung nghiên cứu
Đề tài đ−ợc kết cấu thành 2 ch−ơng (ngoài phần mở đầu và kết luận):
Ch−ơng 1: Những vấn đề về lý luận và sự ảnh h−ởng của Chuẩn mực
kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà
n−ớc do Kiểm toán Nhà n−ớc thực hiện.
Ch−ơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung của Quy trình
Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà n−ớc của Kiểm toán Nhà
n−ớc.
3Kết luận
Hệ thống CMKT Việt Nam đ−ợc ban hành làm cơ sở pháp lí quan trọng
cho những ng−ời làm công tác kế toán, kiểm toán. CMKT đ−a ra những nguyên
tắc, ph−ơng pháp kế toán để lập BCTC hợp lí và có căn cứ khoa học, và nh− vậy
ng−ời sử dụng thông tin kế toán tài chính có thể tin t−ởng và đ−a ra các quyết
định phù hợp.
Kiểm toán BCTC nhằm xác định tính trung thực, hợp lý của BCTC và
đánh giá có phù hợp với các nguyên tắc, CMKT đ−ợc thừa nhận hay không.
Nh− vậy, cả CMKT và kiểm toán BCTC đều nhằm tới mục tiêu đảm bảo và nâng
cao tính trung thực, hợp lý của thông tin kế toán nói chung và BCTC nói riêng.
Để hoạt động kiểm toán BCTC DNNN có chất l−ợng và hiệu quả cần phải
tiến hành theo trình tự tiến hành công việc của mỗi cuộc kiểm toán, trình tự đó
phải đ−ợc sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến khách quan của hoạt động
kiểm toán. Trong qua trình hoạt động của mình, Kiểm toán Nhà n−ớc đã ban
hành Qui trình kiểm toán BCTC DNNN, Qui trình đã phát huy tác dụng tích cực
trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán DNNN. Tuy nhiên, do nhà n−ớc ban
hành Hệ thống CMKT Việt Nam đã ảnh h−ởng tới nhiều nội dung của Qui trình
Kiểm toán BCTC DNNN.
Đề tài đã tập trung nghiên cứu toàn diện và sâu sắc những ảnh h−ởng của
CMKT Việt Nam đến kiểm toán BCTC DNNN và nội dung qui trình kiểm toán
BCTC DNNN, tập trung vào các điểm chính sau:
1. Phân tích, làm rõ các khái niệm về CMKT Việt Nam; kiểm toán BCTC
DNNN và qui trình kiểm toán BCTC DNNN. Chỉ rõ mối quan hệ giữa CMKT Việt
Nam; kiểm toán BCTC DNNN và qui trình kiểm toán BCTC DNNN. CMKT quốc tế
– tiền đề của việc vận dụng xây dựng hệ thống CMKT Việt Nam.
2. Đề tài tập trung nghiên cứu những hạn chế của qui trình kiểm toán
BCTC DNNN sau khi CMKT Việt Nam đ−ợc ban hành; đ−a ra những giải pháp
để hoàn thiện nội dung của qui trình kiểm toán BCTC DNNN và nêu ra những
điều kiện để hoàn thiện nội dung của qui trình kiểm toán BCTC DNNN.
25 3. Trên cơ sở đó kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện qui
trình kiểm toán BCTC DNNN.
Tuy nhiên, với khả năng và trình độ có hạn; lần đầu tiên tham gia nghiên
cứu đề tài khoa học. Hơn nữa, việc ban hành các CMKT Việt Nam ch−a đầy đủ
và ch−a có h−ớng dẫn kế toán thực hiện các CMKT kịp thời nên phần nào có
ảnh h−ởng tới các nội dung nghiên cứu của đề tài. Tập thể tác giả mong nhận
đ−ợc sự đóng góp tham gia của Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà n−ớc và
những ng−ời có quan tâm đến hoạt động kiểm toán.
Chủ nhiệm đề tài
CN. Nguyễn Minh Giang
26

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s