Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện


CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI3
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.3
1.2Đối tượng nghiên cứu.4
1.3 Mục tiêu nghiên cứu4
1.4Phạm vi nghiên cứu4
1.5 Kết cấu luận văn4
CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP6
2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản6
2.1.1 Lợi nhuận6
2.2 Một số lý thuyết về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp8
2.2.1 Kết cấu lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp8
2.2.2 Xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp11
2.2.3 Đánh giá tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp17
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài20
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.. 22
3.1 Phương pháp nghiên cứu22
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu22
3.1.3 Phương pháp xử lý dữ liệu23
3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố môi trường tác động đến vấn đề nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần phần thiết bị bưu điện24
3.2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty24
3.2.2 Đánh giá các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài có tác động đến lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện30
3.2.3 Đánh giá các nhân tố thuộc môi trường bên trongtác động đến lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện33
3.3 Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm, kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về vấn đề nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện36
3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về tình hình lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện40
3.4.1 Đánh giá chung tình hình kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2008, 2009, 2010.40
3.4.2 Phân tích kết cấu của lợi nhuận của công ty44
3.4.2 Phân tích ảnh hưởng của doanh thu, thu nhập khác và chi phí đến lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện trong những năm 2008 tới năm 2010.46
3.4.3 Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, chi phí, tài sản và vốn chủ sở hữu51
3.4.4 Tình hình phân phối lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện54
4.1 Đánh giá thành công và hạn chế về thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện58
4.1.1 Thành công58
4.1.2 Hạn chế và nguyên nhân59
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm về vấn đề nâng cao lợi nhuận của công ty62
4.2.1 Dự báo triển vọng62
4.2.2 Quan điểm về vấn đề nâng cao lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013.63
4.3.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu63
4.3.2 Nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh68
4.3.3 Giải pháp về tài chính71
4.3.4 Các giải pháp khác72
4.3.4. Các kiến nghị để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện.73
KẾT LUẬN.. 75

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận được coi là một tiêu chí quan trọng, là điều kiện vật chất đảm bảo sự tồn tại và phát triển cho doanh nghiệp, là mục tiêu cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều hướng tới. Mục tiêu về lợi nhuận trở thành bài toán khó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu tìm tòi để có lời giải thích hợp nhất nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn giúp doanh nghiệp có thể duy trì, khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường. Nhưng làm thế nào để có lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng tăng, để làm được điều đó trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp phải phát huy hết mọi nguồn lực sẵn có, khai thác được khả năng tiềm ẩn, đảm bảo lấy thu bù chi và có lợi nhuận.
Việc nâng cao lợi nhuận không chỉ có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp mà còn có vai trò quan trọng đối với cả người lao động và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó các doanh nghiệp luôn chú trọng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ để người lao động có thể đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn phát triển mới, việc chia sẻ quyền lợi như vậy để mỗi nhân viên xem công ty như của chính bản thân mình. Lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp mà còn là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Lợi nhuận của doanh nghiệp một phần sẽ chuyển vào ngân sách Nhà nước thông qua các sắc thuế và nghĩa vụ đóng góp của mỗi doanh nghiệp đối với Nhà nước. Nếu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao thì ngân sách Nhà nước sẽ có khoản thu lớn từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngược lại, nếu doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, khoản thu này sẽ bị giảm xuống. Với khoản đóng góp ngày càng lớn từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước sẽ góp phần thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của nền kinh tế quốc dân, củng cố tăng cường lực lượng quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, kinh doanh, tài chính, đầu tư…cho doanh nghiệp.
Qua khảo sát thực tế tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện trong 3 năm gần đây ( 2008, 2009, 2010), tôi nhận thấy công ty đã đạt được những kết quả tương đối tốt, lợi nhuận đều tăng. Tuy nhiên, công ty còn những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây đã làm cho hiệu quả hoạt động, việc tìm kiếm và thực hiện các giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cũng gặp những hạn chế, khó khăn nhất định.
Xuất phát từ thực tế trên, kết hợp với những kiến thức học tập tại trường, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
“ Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện”
làm luận văn tốt nghiệp với mục đích chính là đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty trong những năm tới.
1.2 Đối tượng nghiên cứu.
Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện nói riêng.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.
– Đánh giá thực trạng lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện
1.4 .Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: Nghiên cứu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện.
– Về không gian: Khảo sát số liệu báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thiết bị bưu điện
Địa chỉ : Số 61 phố Trần Phú – phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
– Về thời gian: Luận văn sử dụng, nghiên cứu số liệu, thông tin về tình hình lợi nhuận của công ty cổ phần thiết bị bưu điện trong khoảng thời gian ba năm từ năm 2008 đến năm 2010 dựa trên các tài liệu kế toán như: báo cáo tài chính và một số tài liệu khác của công ty.

1.5 Kết cấu luận văn
Gồm 4 chương
– Chương I. Tổng quan nghiên cứu đề tài
– Chương II. Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
– Chương III. Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng về tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện
– Chương IV. Kết luận và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị bưu điện

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s