Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty xây dựng Thăng Long


LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1.1. Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM …………………………………………………….. 4
1.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.2. Sự cần thiết của kế toán trách nhiệm. ………………………………………………………………. 4
1.1.3. Cơ sở hình thành kế toán trách nhiệm………………………………………………………………. 5
1.2.NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM……………………………………………………. 7
1.2.1. Sự phân cấp quản lý. ………………………………………………………………………………….. 7
1.2.2. Các công cụ đánh giá thành quả quản lý……………………………………………………… 12
1.2.2.1. Lập dự toán. ……………………………………………………………………………………… 12
1.2.2.2. Phân loại chi phí………………………………………………………………………………… 17
1.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá. …………………………………………………………………………. 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ………………………………………………………………………………………….. 38
CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………………………. 39
2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY XD THĂNG LONG …………………………………… 39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: …………………………………………………………….. 39
2.1.2. Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty…………………………………………………………. 40
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty………………………………………………………… 40
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất………………………………………………… 43
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty XD Thăng Long ………………. 46
2.2 Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty …………………………………… 48
2.2.1. Phân cấp quản lý tại Tổng công ty XDThăng Long………………………………………. 48
2.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng ban tham mưu……………………………………… 48
2.2.1.2.Mối quan hệ giữa Tổng công ty và các Công ty thành viên. …………………….. 50
2.2.1.3. Công tác đấu thầu………………………………………………………………………………. 53
2.2.1.4. Công tác giao khoán…………………………………………………………………………… 57
2.2.2. Các công cụ đánh giá thành quả quản lý Tại Tổng công ty. …………………………… 60
2.2.2.1.Báo cáo kế hoạch – dự toán ………………………………………………………………….. 60
2.2.2.2. Quy chế giao khoán……………………………………………………………………………. 63
2.2.2.3. Báo cáo kết quả kinh doanh ………………………………………………………………… 68
2.2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty…….. 69
2.2.3.1. Ưu điểm của hệ thống kế toán trách nhiệm……………………………………………. 69

2.2.3.2. Nhược điểm của hệ thống kế toán trách nhiệm………………………………………. 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………………………………………………….. 81
CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………………………. 82
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN………………………………………………………………….. 82
3.1.1.Mục tiêu phát triển: …………………………………………………………………………………… 82
3.1.2. Chiến lược phát triển kinh doanh:………………………………………………………………. 82
3.2. CÁC QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM…………… 83
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI
TỔNG CÔNG TY XD THĂNG LONG ………………………………………………………………….. 84
3.3.1.Xây dựng các trung tâm trách nhiệm …………………………………………………………… 85
3.3.1.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm:……………………………………………………… 85
3.3.1.2 Xây dựng bộ máy kế toán để hoàn thiện việc xử lý thông tin trong các trung
tâm trách nhiệm…………………………………………………………………………………………….. 88
3.3.2. Hoàn thiện các công cụ cung cấp thông tin cho việc công tác dự toán và giao
khoán………………………………………………………………………………………………………………. 90
3.3.2.1. Phân loại chi phí phục vụ cho viêc thu thập thông tin …………………………….. 90
3.3.2.2. Xây dựng bổ xung định mức chi phí…………………………………………………….. 93
3.3.2.3. Phân tích số liệu và dự báo tình hình phục vụ xây dựng dự toán ……………… 97
3.3.3. Hoàn thiện các báo cáo đánh giá thành quản quản lý. …………………………………… 98
3.3.3.1. Báo cáo dự toán…………………………………………………………………………………. 98
3.4. VẬN DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC
GIAO THẦU VÀ GIAO KHOÁN ……………………………………………………………………….. 118
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………………………………………………………………………… 120
KẾT LUẬN CHUNG……………………………………………………………………………………………… 121
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………………….. 122

MỤC LỤC
Sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty XD G …………………………………………………………….. 10
Sơ đồ 1.2. Các trung tâm trách nhiệm Tổng công ty Xây dựng G………………………………….. 12
Sơ đồ 1.3 Trình tự báo cáo trong hệ thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty XD G………… 23
Bảng 1.1: Ví dụ một số tiêu thức phân bổ chi phí…………………………………………………………. 25
Bảng 1.5 Tính toán ROI của trung tâm đầu tư: Tổng công ty XD G……………………………….. 29
Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Tổng công ty………………………………………………. 41
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy các công ty thành viên hạch toán độc lập …………………………….. 42
Sơ đồ 2.3 -Quy trình chung các bước làm đường bộ …………………………………………………….. 44
Sơ đồ 2.4- Quy trình chung các bước làm cầu:…………………………………………………………….. 45
Sơ đồ 2.5 -Tổ chức bộ máy kế toán tại cơ quan Tổng công ty ……………………………………….. 46
Sơ đồ 2.6-Tổ chức bộ máy kế toán tại các công ty thành viên ……………………………………….. 47
Sơ đồ 2.7- Các trung tâm trách nhiệm trong Tổng công ty…………………………………………….. 51
Sơ đồ 2.8. Phân công chức năng – nhiệm vụ phục vụ công tác đấu thầu………………………….. 54
Sơ đồ 2.9-Phân cấp công tác đấu thầu và giao thầu………………………………………………………. 55
Sơ đồ 2.10-Quy trình tổ chức thực hiện công tác giao khoán…………………………………………. 59
Bảng 2.1: Một số loại báo cáo kế hoạch ……………………………………………………………………… 62
Sơ đồ 2.11. Các loại báo cáo phục vụ cho công tác giao khoán ……………………………………… 64
Bảng 2.10. Khảo sát tỷ lệ giảm giá thầu và kết quả kinh doanh các dự án Tổng công ty thực
hiện đấu thầu và giao thầu lại cho các công ty thành viên……………………………………………… 71
Sơ đồ 3.1. Tổ chức trung tâm trách nhiệm của Tổng công ty xây dưng Thăng Long ………… 85
Bảng 3.2 Khoản mục chi phí và các tiêu thức phân loại………………………………………………… 92
Bảng 3.3. Bảng định mức hao hụt nguyên vật liệu dùng trong xây lắp cầu………………………. 94
Bảng 3.4 b – Kết quả thống kê định mức chi phí chung và chi phí quản lý………………………. 97
Bảng 3.6 a Trích kế hoạch chi phí công trình cầu Đỏ – phần trong khoán ……………………… 103
Bảng 3.5- Trích báo cáo khối lượng nghiệm thu – thanh toán công trình cầu Đỏ……………. 105
Bảng 3.6 b Trích kế hoạch chi phí công trình cầu Đỏ – phần ngoài khoán……………………… 106
Bảng 3.7 – Trích dự toán cân đối dòng tiền phục vụ thi công công trình cầu Đ

Bảng 3.8 – Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Miền Nam Công ty CP cầu 3
Thăng Long …………………………………………………………………………………………………………… 108
Bảng 3.9 Báo cáo dự toán trung tâm đầu tư cho từng công trình ………………………………….. 109
Bảng 3.10 – Bảng tính vốn đầu tư bình quân và nợ ngắn hạn bình quân của Chi nhánh Công
ty CP cầu 3 TL năm 2008 ……………………………………………………………………………………….. 112
Bảng 3.11. Báo cáo thực hiện trung tâm chi phí…………………………………………………………. 114
Bảng 3.12- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của chi nhánh Miền nam Công ty CP cầu
3 TL …………………………………………………………………………………………………………………….. 115
Bảng 3.13 – Báo cáo kết quả kinh doanh tại trung tâm lợi nhuận …………………………………. 116
Bảng 3.14- Báo cáo thực hiện trung tâm đầu tư………………………………………………………….. 11

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s