Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam


MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI1
1.1Tính cấp thiết của đề tài:1
1.2Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài:2
1.3Mục tiêu nghiên cứu:2
1.4Phạm vi nghiên cứu:3
1.5Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu:3
1.5.1Một số khái niệm của vấn đề nghiên cứu:3
1.5.1.1Tỷ giá hối đoái: :3
1.5.1.2Nhập khẩu:3
1.5.2Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái và hoạt động nhập khẩu:4
1.5.2.1Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái:4
1.5.2.1.1Phân loại tỷ giá hối đoái:4
1.5.2.1.2Các chế độ tỷ giá hối đoái:5
1.5.2.1.3Các ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái:8
1.5.2.2Một số lý thuyết về hoạt động nhập khẩu:9
1.5.2.2.1Vai trò của hoạt động nhập khẩu:9
1.5.2.2.2 Các hình thức nhập khẩu:10
1.5.3Phân định nội dung nghiên cứu:11
1.5.3.1Tác động của tỷ giá hối đoái tới hiệu quả hoạt động kinh doanh:11
1.5.3.2Tác động của tỷ giá hối đoái tới giá và lượng hàng nhập khẩu:11
1.5.3.3Tác động của tỷ giá tới sự lựa chọn nhà cung ứng11
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THÉP CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM… 12
2.1 Phương pháp nghiên cứu vấn đề:12
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu:12
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu:12
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam:13
2.2.1 Đánh giá tổng quan:13
2.2.1.1 Giới thiệu chung về Tổng Công ty Thép Việt Nam:13
2.2.1.2 Điểm mạnh của Tổng Công ty Thép Việt Nam:14
2.2.1.3 Điểm yếu của Tống Công ty Thép Việt Nam:15
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam:15
2.2.2.1 Môi trường vĩ mô:15
2 2.2.2 Môi trường vi mô:18
2.3 Kết quả điều tra, phỏng vấn:18
2.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm:18
2.3.2 Kết quả phỏng vấn:19
2.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp:20
2.4.1 Tình hình biến động tỷ giá USD/VNDnhững năm gần đây (2008- 2010)20
2.4.2 Ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam:21
2.4.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam:21
2.4.2.2 Ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới giá và lượng hàng nhập khẩu của Tổng Công ty Thép Việt Nam:22
Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ TỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THÉP CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM25
3.1 Các kết luận và phát hiện quan nghiên cứu:25
3.1.1 Đánh giá chung về ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá tới hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam:25
3.1.2 Đánh giá công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái tại Tổng Công ty Thép Việt Nam:25
3.1.2.1 Một số thành công đạt được trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của biến động tỷ giá26
3.1.2.2 Một số khó khăn trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro của biến động tỷ giá:26
3.1.3 Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong công tác hạn chế rủi ro hối đoái của Tổng Công ty Thép Việt Nam:28
3.1.3.1 Nguyên nhân khách quan:28
3.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan:28
3.2 Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động nhập khẩu của Tổng công ty Thép Việt Nam:29
3.2.1 Một số kiến nghị đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam:29
3.2.1.1 Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ, xây dựng một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực tiền tệ, tỷ giá với trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm:29
3.2.1.2 Tổng Công ty cần phải sử dụng linh hoạt và cẩn thận các công cụ phòng ngừa rủi ro do biến động tỷ giá:29
3.2.1.3 Đa dạng hoá đồng tiền thanh toán:30
3.2.1.4 Tăng cường hoạt động xuất khẩu:31
3.2.3.5 Tăng khả năng cạnh tranh:31
3.2.3.6 Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý và hiệu quả:31
3.2.3.7 Tăng cường công tác quản trị nguồn vốn và phát triển công tác quản lý hơn nữa:32
3.2.3.8 Tăng cường tiết kiệm chi phí kinh doanh nhất là chi phí nhập khẩu:32
3.2.2 Một số kiến nghị với cơ quan quản lý vĩ mô:32

Chương 1TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1 Tính cấp thiết của đề tài:
Thép và ngành công nghiệp sản xuất gang thép đối với sự phát triển của quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng không thể phủ nhận, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thép có mặt trong mọi công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật trong thời kỳ quá độ để đất nước ta đi lên Chủ nghĩa xã hội. Ngành công nghiệp sản xuất gang thép được coi là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, là ngành đặc biệt quan trọng và được ưu tiên phát triển.
Tuy nhiên, sản phẩm thép trong nước có chất lượng chưa cao cũng như đang phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nước ngoài. Do đó, hàng năm, kim ngạch nhập khẩu đối với các mặt hàng thép chiếm một tỷ trọng không nhỏ. Hơn nữa, trong số những ngành công nghiệp thì ngành gang thép là ngành có thị trường bất ổn nhất. Với một điểm tới hạn cao, với cường độ tư bản cao, một tổ hợp gang thép chỉ có thể là một cơ sở lớn với vốn cố định khổng lồ. Ngoài ra, một khi đã đầu tư rồi thì vốn sẽ bị cầm chân trong cả chục năm, có thể đến hơn nửa thế kỷ. Bây giờ giá thép niêm yết cao. Nhưng nếu thị trường thế giới đổi chiều một chút là sẽ có nhiều xí nghiệp gang thép gặp khó khăn.Do đó khi nhìn nhận về khía cạnh xuất nhập khẩu mặt hàng thép, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề về tỷ giá hối đoái. Ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ đặc biệt đối với nhiều đất nước lấy ngành công nghiệp gang thép là ngành trụ cột như nước ta. Hiện nay, thị trường ngoại hối biến động phức tạp và khó kiểm soát, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ thay đổi một cách bất thường và VND đang ngày càng mất giá so với các đồng ngoại tệ mạnh thường được dùng để thanh toán trong việc nhập khẩu. Điều này một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy vấn đề tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng không hề nhỏ khi mà nước ta có lượng nhập khẩu thép và các nguyên phụ liệu sản xuất thép rất lớn.
Không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn với sự biến động không ngừng của tỷ giá hối đoái. Khó khăn đó thực sự là một gánh nặng khi mà Tổng Công ty Thép Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành thép Việt Nam. Hoạt động ngoại thương của Tổng Công ty Thép Việt Nam chủ yếu là hoạt đông nhập khẩu thép và các nguyên phụ liệu để sản xuất thép. Đã không ít lần Tổng Công ty gặp phải những khó khăn do nguyên nhân biến động của tỷ giá hối đoái, điều đó không chỉ gây ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Tổng Công ty mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất thép của các công ty con, các công ty liên quan và còn ảnh hưởng tới ngành thép trong nước.
Vì vậy, việc nghiên cứu “Ảnh hướng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động nhập khấu thép” là rất cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Tổng Công ty thép Việt Nam nói riêng.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài:
Cũng giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng , trực tiếp đến việc cân bằng cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia. Người ta thường nhận thấy rằng cán cân thương mại của một nước có thể xấu đi hay tốt lên khi có những biến động của tỷ giá hối đoái, nếu tỷ giá hối đoái tăng thì sẽ khuyến khích xuất khấu, hạn chế nhập khẩu và ngược lại. Do đó, vấn đề của tỷ giá hối đoái luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu không chỉ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa có giá trị lớn như thép.
Từ những lý luận về ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái và việc nghiên cứu quán trình hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam, để thúc đấy quá trình hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam được tốt hơn, em mạnh dạn đưa ra đề tài: “Một sốgiải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá tới hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam”.
Đề tài sẽ nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự thay đối tỷ giá với hoạt động nhập khẩu thép tại Tổng Công ty, tìm hiểu thực trạng, chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Tổng Công ty trong việc đối phó, phòng ngừa với sự biến động của tỷ giá hối đoái. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu:
– Hệ thống lại một số lý luận liên quan đến lý luận liên quan đến tỷ giá hối đoái, các chế độ tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng…; các lý luận liên quan đến nhập khẩu, vai trò, các hình thức nhập khẩu, các nhân tố tác động tới hoạt động nhập khẩu..
– Làm rõ thực trạng ảnh hưởng của tỷ giá đến hoạt động nhập khẩu Thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam, chỉ ra những hạn chế của Tống Công ty trong việc đối phó, phòng ngừa với sự biến động tỷ giá hối đoái.
– Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm hạn chế, đối phó với tác động tiêu cực của tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam.
1.4 Phạm vi nghiên cứu:
– Thời gian:
Đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động nhập khẩu thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam trong thời gian từ năm 2008-2010 và đề xuất các giải pháp cho thời gian sắp tới.
– Không gian:
Đề tài giới hạn nghiên cứu tại Tổng Công ty Thép Việt Nam.
– Sản phẩm: Phôi thép, Thép phế, Cuộn cán nóng.
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu:
1.5.1 Một số khái niệm của vấn đề nghiên cứu:
1.5.1.1 Tỷ giá hối đoái: :
Tỷ giá hối đoái (thường được gọi tắt là tỷ giá) là sự so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của hai nước khác nhau. Cũng có thể gọi tỷ giá hối đoái là giá của một đồng tiền này tính bằng giá của một đồng tiền khác.
Thông thường tỷ giá hối đoái được biểu diễn thông qua tỷ lệ bao nhiêu đơn vị đồng tiền nước này (nhiều hơn một đơn vị) bằng một đơn vị đồng tiền của nước kia. Ví dụ: tỷ giá hối đoái giữa VND và USD là 18,960 VND/USD hay giữa JPY và USD là 116,729 JPY/ USD hay giữa USD và EUR là 1,28262 USD/EUR.
1.5.1.2 Nhập khẩu:
Nhập khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế, là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Tuy nhiên, theo cách thức biên soạn cán cân thanh toán quốc tế của IMF, chỉ có việc mua các hàng hóa hữu hình mới được coi là nhập khẩu và đưa vào mục cán cân thương mại. Còn việc mua dịch vụ được tính vào mục cán cân phi thương mại.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s