Kiểm định mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần sản suất bao bì và hàng xuất khẩu


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI1
1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1
1.2.XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 2
1.3.NHỮNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN.. 2
1.4.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI3
1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 3
1.5.1.Đối tượng nghiên cứu3
1.5.2.Phạm vi nghiên cứu3
1.6NGUỒN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU.. 4
1.7. CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 4
1.6.1.Lý luận về chi phí4
1.6.1.1. Khái niệm chi phí4
1.6.1.2. Phân loại chi phí4
1.6.1.3. Các chỉ tiêu phân tích chi phí4
1.6.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí7
1.6.2. Lý thuyết về lợi nhuận8
1.6.2.1. Khái niệm.. 8
1.6.2.2. Ý nghĩa kinh tế và những yếu tố tác động đến lợi nhuận8
1.7. Phân định nội dung nghiên cứu9
1.7.1.Một số chỉ tiêu đánh giá chi phí và lợi nhuận9
1.7.1.1.Chỉ tiêu đánh giá chi phí9
1.7.1.2.Chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận9
1.7.2. Mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận10
1.7.2.1. Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận10
1.7.2.2.Phân tích điểm hòa vốn11
1.7.2.3.Đồ thị mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp11
1.8.Kết cấu của chuyên đề:12
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CHI PHÍ LỢI NHUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2008-201013
2.1.Phương pháp nghiên cứu các vấn đề13
2.1.1.Phương pháp thu thập số liệu:13
2.1.2.Phương pháp xử lý số liệu:13
2.2.Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu14
2.2.1.Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.14
2.2.2. Phân tích thực trạng chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu16
2.2.2.1.Tình hình thực hiện chi phí16
2.2.2.2. thực trạng lợi nhuận của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu19
2.2.3. Những yếu tố tác động đến tình hình thực hiện chi phí và lợi nhuận tại công ty Cổ phần sản xuất bao bì & hàng xuất khẩu20
2.2.3.1 Yếu tổ chủ quan20
2.2.3.2 Yếu tố khách quan21
2.3. ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ & HÀNG XUẤT KHẨU.. 22
2..3.1. Kết quả ước lượng22
2.4. Kết luận rút ra từ mô hình24
CHƯƠNG 3. : KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU.. 26
3.1. KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU.. 26
3.1.1.Thành tựu của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu giai đoạn 2008-201026
3.1.2. Hạn chế trong thực hiện chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu giai đoạn 2008-201027
3.1.2.1.Lựa chọn các yếu tố đầu vào chưa hợp lý27
3.1.2.2.Việc quản lý và sử dụng chi phí chưa hiệu quả27
3.1.3.Nguyên nhân hạn chế28
3.1.3.1.Nguyên nhân chủ quan28
3.1.3.2.Nguyên nhân khách quan28
3.2.Mục tiêu,phương hướng phát triển của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu giai đoạn 2011-201529
3.2.1. Mục tiêu phát triển của công ty trong 5 năm tới29
3.3.Một số giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu trong thời gian tới29
3.3.1.Giải pháp lựa chọn sản lượng và giá bán tối ưu29
3.3.2.Giải pháp lựa chọn đầu vào tối ưu30
3.3.2.1.Đối với lao động30
3.3.2.2. Đối với vốn30
3.3.3.Giải pháp tối thiểu hóa chi phí30
3.3.3.1. Giải pháp tối thiểu hóa chi phí cố định30
3.3.3.2.Giải pháp giảm chi phí biến đổi31
3.3.4.Mở rộng thị trường31

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trải qua hơn 20 năm đổi mới,nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những biến chuyển tích cực rõ rệt. Mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện. Sau khí chính thức gia nhập WTO năm 2007, nước ta đang trên đà hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Chúng ta thiết lập quan hệ làm ăn,giao lưu buôn bán với rất nhiều nước trên thế giới. Xâm nhập vào nhiều thị trường mới,tức là chúng ta gặp phải sự cạnh tranh gay gắt,khốc liệt hơn,nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức. Khi hội nhập,bất kỳ một biến động nào của nền kinh tế thế giới đều có ảnh hưởng đến nền kinh tế,đến các doanh nghiệp Việt Nam,điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải thật linh hoạt,nhạy bén trong hoạt động của mình để tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp cần phải biết làm thế nào để hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mang lại lợi nhuận một cách tối đa với mức chi phí bỏ ra ở mức tối thiểu.
Lợi nhuận là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với tất cả các doanh nghiệp.Lợi nhuận phản ánh quá trình hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Lợi nhuận tác động đến mọi mặt của doanh nghiệp như đảm bảo tình hình tài chính vững chắc,nâng cao chế độ đãi ngỗ đối với cán bộ,công nhân,tạo điều kiện tái đầu tư,mở rộng sản xuất…Do đó,tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu mà các doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu luôn theo đuổi. Muốn làm được điều này,doanh nghiệp cần hiểu rõ mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận,làm thế nào để chi phí bỏ ra thấp nhất đem lại hiệu quả tối đa.
Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế toan cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã dẫn đến tình hình lạm phát tăng cao. Trong năm 2010,từ tháng 9, CPI bắt đầu tăng.Đến hết tháng 11,chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 9,58%.Vấn đề tỷ giá ngoại tệ cũng có những biểu hiện căng thẳng. Đồng tiền mất giá còn ảnh hưởng đến lạm phát trong nước do giá hàng nhập khẩu tăng mạnh. Các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất bao bì cũng mọc lên rất nhiều. Điều này đăt ra cho Công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu những thách thức rất lớn.Thêm vào đó,trong qua trình thực hiện sản xuất kinh doanh,công ty vẫn gặp phải những hạn chế như chưa mở rộng được thị trường,doanh thu cao nhưng lợi nhuận thực tế thu về lại thấp do việc phân bố,sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả…Do đó,việc nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận của công ty là rất cấp thiết trong hoàn cảnh hiện để công ty tồn tại và phát triển hiệu quả.
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Với tính cấp thiết ở trên nên tác giả lựa chọn đề tài: “Kiểm định mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần sản suất bao bì và hàng xuất khẩu”,mong muốn đưa ra một số giải pháp để công ty ngày càng phát triển hơn.
Qua qua trình tìm hiểu,tác giả nhận thấy vấn đề thực hiện chi phí và lợi nhuận ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.Với đề tài như trên,chuyên đề tập trung nghiên cứu những vấn đề như sau:
v Chi phí và lợi nhuận chịu tác động của những yếu tố nào?
v Chi phí và lợi nhuận có mối quan hệ với nhau như thế nào?
v Mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận của công ty được xác định bằng mô hình kinh tế nào?
v Tình hình chi phí và lợi nhuận của công ty như thế nào?
v Giải pháp để tối đa hóa lợi nhuận của công ty?
1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
Hiện nay các đề tài nghiên cứu về vấn đề chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp đã được một số tác giả quan tâm. Tuy nhiên đa phần những nghiên cứu này chỉ dừng lại ở các nghiên cứu định tính như: Nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú (2008), nghiên cứu của tác giả Phạm Hữu Việt (2009) hay nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Minh (2007) và nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hiền Lương năm 2008 về “Một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí sản xuất hàng may mặc tại công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Intimex Hà Nội”. 
Các đề tài trên cũng đưa ra các lý thuyết chung về lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận và tầm quan trọng của nó trong doanh nghiệp từ đó phân tích được thực trạngchung về tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp mình. Dựa trên những lý luận chung vàthực trạng đã phân tích tác giả đã đưa ra được các giải pháp để nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp mình.
Tuy các nghiên cứu trên đã phần nào tiếp cận theo cách thức phân tích định lượng nhưng vẫn chỉ dừng lại chủ yếu ở các chỉ tiêu mang tính chất thống kê. Mặt khác các nghiên cứu trên mới chỉ nghiên cứu về một khía cạnh lợi nhuận hoặc là chi phí mà chưa phân tích được mối quan hệ giữa chúng để làm nổi bật lên được tình hình về chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào. Các nghiên cứu trên cũng chưa đưa ra được việc lựa chọn giá bán, sản lượng, mức chi phí tối ưu để có thể tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s