Hoàn thiện quy trình giao dịch trực tuyến tại website http://www.tvsc.vn/ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUY TRÌNH
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUA WEBSITE

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Làm thế nào để thu hút được nhà đầu tư đến với công ty mình để tham gia vào TTCK và quan trọng hơn là giữ được họ ở lại lâu dài bên mình? Đây là câu hỏi lớn đặt ra cho bất cứ CTCK nào. Đối với TTCK Việt Nam, một thị trường còn non trẻ thì câu hỏi này càng trở nên có ý nghĩa.
TTCK ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn, mức độ cạnh tranh giữa các CTCK ngày càng cao đòi hỏi các công ty phải có chiến lược rõ ràng đồng thời năng lực cạnh tranh phải cao, điều này biểu hiện cụ thể ở việc ứng dụng TMĐT vào trong hoạt động kinh doanh- quy trình giao dịch trực tuyến.
Với sự phát triển mạnh mẽ và vai trò quan trọng của TMĐT trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường quốc tế, Công ty Cổ Phần chứng khoán Trí Việt đã có những ứng dụng TMĐT trong quy trình giao dịch của mình, tuy nhiên để tạo ra được lợi thế cạnh tranh so với các CTCK khác, thì cần hoàn thiện hơn nữa quy trình giao dịch trực tuyến, do đó e xin đưa ra những đề xuất của mình để quy trình giao dịch trực tuyến tại Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt được tốt hơn.
1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI
Trên thực tế nhà đầu tư trên TTCK rất đa dạng: nhà đầu tư là doanh nhân, nhà đầu tư là các nhân viên công ty làm việc ở các lĩnh vực khác TTCK, nhà đầu tư là sinh viên… do đó mà không phải lúc nào ho cũng có thể đến các CTCK để thực hiện các giao dịch của mình hay tìm hiểu những thông tin liên quan đến thị trường. Nhưng nhiều CTCK lại chưa chú trọng đến việc đầu tư công nghệ, các hoạt động hỗ trợ khách hàng còn nghèo nàn hoặc quy trình giao dịch trực tuyến chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng… làm cho năng lực cạnh tranh trên thị trường yếu. Chính vì thế mà việc hoàn thiện quy trình giao dịch trực tuyến của CTCK lại trở nên cần thiết và không thể thiếu được đối với sự tồn tại và phát triển của CTCK. Đây cũng là một xu hướng phát triển tất yếu ở TTCK Việt Nam và của các nước trên thế giới, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao văn hóa đầu tư cho công chúng và thu hút nhà đầu tư về công ty mình. Tuy nhiên trên TTCK Việt Nam hiện nay, quy trình giao dịch trực tuyến vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi.
Những suy nghĩ trên cùng với quá trình quan sát trực tiếp việc triển khai dịch vụ này trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã dẫn em đi đến quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình giao dịch trực tuyến tại website http://www.tvsc.vn/ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
– Hệ thống hóa lý luận cơ bản về giao dịch trực tuyến và chứng khoán.
– Khảo sát và đánh giá quy trình giao dịch trực tuyến trên website http://www.tvsc.vn/
– Những hạn chế, khó khăn, trở ngại đối với giao dịch trực tuyến.
– Căn cứ vào cơ sở lý luận và phân tích đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình giao dịch trực tuyến tại website http://www.tvsc.vn/
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình giao dịch trực tuyến tại website http://www.tvsc.vn/
– Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
– Thời gian nghiên cứu: từ năm 2009 đến năm 2010.
1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.5.1 Tình hình nghiên cứu
Đã có một số công trình mang tính tổng quan nhất về tình hình ứng dụng TMĐT trong một số lĩnh vực cụ thể và một số đề tài liên quan đến giao dich trực tuyến.
– Đề tài: “Những điều kiện áp dụng Thương mại điện tử ở Việt Nam”
Đề tài cấp Bộ do PGS.TS Nguyễn Văn Minh nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu tổng quan những vấn đề liên quan đến TMĐT và thực trạng ứng dụng TMĐT tại Việt Nam ở các góc độ hạ tầng viễn thông, bảo mật thông tin, pháp lý, thanh toán, hạ tầng công nghệ,… Qua đó, đưa ra đề xuất mang tầm vi mô và vĩ mô nhằm tạo điều kiện và triển khai ứng dụng TMĐT ở nước ta.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUY TRÌNH.. 1
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUA WEBSITE.. 1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1
1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI1
1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.. 2
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2
1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI2
1.5.1 Tình hình nghiên cứu2
1.5.2 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài3
1.5.3 Bố cục của đề tài4
1.6 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN.. 4
1.6.1 Các khái niệm cơ bản4
1.6.1.1 Công ty chứng khoán4
1.6.1.2 Vai trò của công ty chứng khoán6
1.6.1.3 Các hoạt động chính của công ty chứng khoán6
1.6.2 Một số lý thuyết về quy trình giao dịch trực tuyến6
1.6.2.1 Quy trình giao dịch chứng khoán6
1.6.2 Giao dịch trực tuyến7
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN.. 9
TẠI WEBSITE WWW.TVSC.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN.. 9
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT.. 9
2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 9
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu9
2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sử dụng phiếu điều tra9
2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn9
2.1.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp10
2.1.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu11
2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY.. 12
2.2.1 Đánh giá tổng quan tình hình12
2.2.1.1 Tình hình ứng dụng TMĐT trên thế giới và Việt Nam.. 12
2.2.1.2 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và tình hình ứng dụng TMĐT tại Công ty13
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới quy trình giao dịch trực tuyến14
2.2.2.1 Hạ tầng công nghệ14
2.2.2.2 Yếu tố về con người15
2.2.2.3 Tiện ích của hoạt động hỗ trợ khách hàng qua giao dịch trực tuyến15
2.2.2.4 Chính sách Marketigh của các công ty chứng khoán15
2.2.2.5 Yếu tố pháp luật15
2.2.2.6 Nhà đầu tư nhận thức được vai trò của các dịch vụ này16
2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU.. 16
2.3.1 Kết quả từ việc phân tích phiếu điều tra trắc nghiệm.. 16
2.3.2 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp20
2.3.2.1 Quy trình giao dịch trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt20
2.3.2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh21
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN.. 22
QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT22
3.1 CÁC KẾT LUẬNVÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU.. 22
3.1.1 Những kết quả đã đạt được22
3.1.2 Những hạn chế22
3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế23
3.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan23
3.1.3.2 Nguyên nhân khách quan24
3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.TVCS.COM.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT24
3.2.1 Hướng hoàn thiện và phát triển.24
3.2.1.1 .Định hướng phát triển của TTCK Việt Nam.. 24
3.2.1.2 Định hướng phát triển đối với công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt25
3.2.2 Đề xuất, kiến nghị để hoàn thiên quy trình giao dịch trực tuyến tại website http://www.tvsc.vn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt28
3.2.2.1 Kiến nghị đối với công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt28
3.2.2.2 Đối với Chính phủ và các bộ ngành liên quan:32
3.2.2.3 Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước33
3.2.2.4 Đối với Hiệp hội chứng khoán35

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s