Hoàn thiện quản trị kênh phân phối văn phòng phẩm của công ty TNHH K.Long tại thị trường Miền Bắc


MỤC LỤC

TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH K.LONG TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC”1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:1
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.2
1.3.CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:3
1.5. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG CỦA HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI.4
1.5.1. Lý luận cơ bản về quản trị kênh phân phối của công ty kinh doanh.4
1.5.1.1. Khái niệm kênh phân phối, khái niệm quản trị kênh phân phối.4
1.5.1.2. Vai trò và chức năng kênh phân phối.4
1.5.1.3. Các yếu tố của kênh và các dòng chảy của kênh phân phối.5
1.5.2. Nội dung cơ bản về quản trị kênh phân phố của công ty kinh doanh.6
1.5.2.1. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phôi của công ty kinh doanh.6
1.5.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị kênh của công ty kinh doanh.11
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ : “HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH K.LONG TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC”13
2.1. Phương pháp nghiên cứu quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH K.long:13
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu:13
2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu:13
a. Đối với dữ liệu thứ cấp:……………………………………………………………………………… ……..13
b. Đối với dữ liệu sơ cấp:14
2.2.Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH K.Long.14
2.2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của công ty.14
a. Thị trường kinh doanh sản phẩm giấy, vở, văn phòng phẩm của công ty.14
b. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH K.Long.15
c. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiêm vụ của công ty TNHH K.Long.15
d. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.16
e. Đặc điểm của mặt hàng văn phòng phẩm của công ty.17
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối tại công ty.17
a. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.17
b. Môi trường ngành, tác nghiệp:18
2.3. kết quả điều tra và phân tích các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về quản trị kênh tại công ty TNHH K.Long.19
2.3.1. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về quản trị kênh phân phối của công ty TNHH K.Long:19
a. cấu trúc tổ chức kênh phân phối của công ty:19
b. Tuyển chọn các thành viên kênh.20
c. Kích thích các thành viên kênh:21
d. Đánh giá các thành viên kênh.22
2.3.2.Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp về quản trị kênh phân phối của công ty TNHH K.Long:24
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI “HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH K.LONG TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC”28
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu quản trị kênh phân phối:28
3.1.1. Những thành công đạt được trong hoạt động hoàn thiện quản trị kênh phân phối VPP của công ty TNHH K.Long.28
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại .29
3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế đó.30
3.2. Một số đề xuất về hoàn thiện kênh phân phối tại công ty TNHH K.Long tại thị trường Miền Bắc.31
3.2.1. Đề xuất về hoàn thiện kênh phân phối của công ty TNHH K.Long.31
3.2.2. Đề xuất về chính sách quản lý thành viên kênh để hoàn thiên kênh phân phối của công ty32
3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty TNHH K.Long.37
3.2.4. Một số kiến nghị đối với nhà nước.38
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:”HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH K.LONG”

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam giờ đây đang bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn đứng vững và phát triển đều phải tận dụng nguồn lực sẵn có của mình, biết nắm bắt những thời cơ, luôn tìm kiếm giải pháp hữu hiệu trong kinh doanh, đảm bảo thực thi các mục tiêu Marketing của một doanh nghiệp đó là lợi nhuận, thế lực và an toàn.
Trong thời kỳ hiện nay, nền kinh tế nước ta đang mở rộng giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Đặc biệt, khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức WTO đã tạo ra cho các doanh nghiệp nước ta những cơ hội và môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích sản xuất, lưu thông, chính sách mở cửa của nền kinh tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã làm cho hoạt động thương mại trên thị trường trở nên sôi động. Trên thị trường giờ đây người bán, người mua tự do mua bán hàng hoá mà họ muốn, miễn sao mang lại lợi nhuận cho họ mà vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật.
Trong thời kỳ mở cửa như hiện nay thì việc các nhà sản xuất sử dụng các trung gian thương mại trong kênh phân phối có vai trò rất quan trọng. Họ nhận thấy rằng có các trung gian bán hàng và dịch vụ thì hiệu quả hơn nhờ tối thiểu hoá số lần tiếp xúc bán cần thiết để thoả mãn thị trường mục tiêu. Nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, việc chuyên môn hoá và quy mô hoạt động, những người trung gian sẽ đem lại cho công ty nhiều lợi ích hơn so với họ tự làm lấy. Vì vậy, ta thấy rằng vai trò chính của các trung gian thương mại là làm cho cung và cầu phù hợp một cách trật tự và hiệu quả.
Việc quản trị kênh phân phối có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một công ty. Công ty không chỉ phát huy lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn mà còn quan tâm đến lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Muốn làm tốt được tất cả những điều đó thì công ty cần phải đảm bảo có một kênh phân phối mang tính chiến lược, đảm bảo rằng hàng hoá được luân chuyển một cách hiệu quả đến các thành viên trong kênh. Nhưng quy mô của một số khu vực thị trường đang có xu hướng giảm cả về doanh thu và sản lượng tiêu thụ.Và có thể nói đây là một khó khăn mà công ty đang phải đối mặt trong công tác hoàn thiện quản trị kênh phân phối của công ty.
Việc nhận thức các nhu cầu và khó khăn của các thành viên trong kênh còn chưa hoàn toàn thực hiện tốt và nhiều khi công ty đã chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với các thành viên trong kênh. Mặt khác, trong hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH K.Long là hiện tượng bán phá giá sản phẩm của một số nhà phân phối, gây mâu thuẫn giữa các thành viên khác trong kênh. Điều đó đã tạo nên sự mất cân bằng trong chính sách phân phối sản phẩm của công ty. Nếu sự việc này không được giải quyết nhanh chóng sẽ gây ra những tác hại lâu dài. Hơn nữa đôi khi còn xảy ra hiện tượng nhân viên thị trường của công ty tiêu thụ sản phẩm trên thị trường đã được chia cho nhà phân phối khác. Những sự việc trên chứng tỏ rằng, trong công tác quản lý điều hành kênh phân phối ở công ty TNHH K.Long vẫn còn những khe hở cần được giải quyết. Vì vậy, xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu trên, tôi đã chọn đề tài: ”Hoàn thiện quản trị kênh phân phối văn phòng phẩm của công ty TNHH K.Long tại thị trường Miền Bắc” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Thông qua đề tài nghiên cứu tôi mong muốn mình có thể giúp công ty từng bước tạo được một hệ thống kênh phân phối, nâng cao vị thế cạnh tranh, cải thiện doanh thu và lợi nhuận của công ty. Từ đó tạo lập chỗ đứng cũng như thương hiệu của công ty trên thị trường.
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
Đứng trước tình hình các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng văn phòng phẩm hiện nay đã và đang tìm mọi giải pháp nhằm thu hút khách hàng, nắm giữ thị phần tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho mình thì công ty TNHH K.Long cũng không nằm ngoài xu thế đó. Một trong những vũ khí cạnh tranh mà công ty lựa chọn chính là xây dựng một hệ thống quản trị kênh phân phối tốt để tạo ra những lợi thế đối với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù vậy, công tác quản trị kênh phân phối cũng không thể tránh khỏi nhiều hạn chế cần khắc phục. Bởi vậy, vấn đề đặt ra cho ban quản trị marketing của công ty là phải xác định, lựa chọn cho công ty những giải pháp phù hợp để có thể đạt được những mục tiêu của mình là hoàn thiện quản trị kênh phân phối, cũng như cần có giải pháp và công cụ marketing cụ thể nào đó và thể hiện tổ chức như thế nào đó đối với hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty. Hàng loạt các chính sách như: chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, quảng cáo và xúc tiến khuyếch trương sản phẩm đã được công ty thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều quan trọng hơn là khi thực hiện hàng loạt các chương trình marketing như vậy nhưng công ty vẫn gặp phải những vướng mắc trong quá trình phân phối tiêu thụ sản phẩm của công ty.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s