hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI. 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu. 1
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực. 2
1.5.1 Quản trị nhân lực trong khách sạn. 2
1.5.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn. 6
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI. 12
2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề. 12
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 12
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 12
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. 13
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 13
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 15
2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. 17
2.3.1 Tình hình nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội (xem bảng 2.2). 17
2.3.2 Nội dung đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội18
Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI. 22
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 22
3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân. 22
3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân. 23
3.1.3 Vấn đề đặt ra. 24
3.2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. 25
3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 25
3.2.2 Một số kiên nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội 27
KẾT LUẬN CHUNG… 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN KHĂN QUÀNG ĐỎ HÀ NỘI

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, và trong xu thế hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trên thị trường.
Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu du lịch của con người ngày càng gia tăng, kèm theo đó là những yêu cầu đáp ứng cao hơn về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Để đạt được sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ của mình, các nhà quản trị khách sạn cần phải chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nhân viên để tạo ra một đội ngũ lao động giỏi, chất lượng cao có thể đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng những yêu cầu được đặt ra.
Ban lãnh đạo khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội đã quan tâm và chú trọng đến vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn còn nhiều hạn chế như: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ của nhân viên chưa cao do hình thức và phương pháp đào tạo chưa đa dạng, nội dung đào tạo chưa đầy đủ,… Chính vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài “ hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội, cụ thể là nghiên cứu sâu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng dựa trên các nội dung: xác định nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong từng thời kỳ, xác định chính xác đối tượng đào tạo và bồi dưỡng, lựa chọn các hình thức và phương pháp đào tạo, xây dựng nội dung đào và bồi dưỡng nhân sự, xác định kinh phí đào tạo, triển khai đào tạo và đánh giá kết quả sau đào tạo. Thông qua việc nghiên cứu sâu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng của khách sạn, tìm ra những ưu điểm, hạn chế của đào tạo và bồi dưỡng tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này chính là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội. Cụ thể:
– Làm rõ một số lý thuyết về nhân lực, về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn.
– Thứ hai, phân tích thực trạng chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
– Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu ở trên đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: chuyên đề tập trung nghiên cứu về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
Về thời gian: chuyên đề sử dụng các tài liệu, số liệu về thực trạng của đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2010, các giải pháp và kiến nghị định hướng đến năm 2011 và các năm tiếp theo.
Về không gian: các vấn đề liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội được nghiên cứu trong phạm vi tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội.
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực
1.5.1 Quản trị nhân lực trong khách sạn
a. Khái niệm và đặc điểm của nhân lực trong khách sạn
* Khái niệm nhân lực:
Lao động trong kinh doanh khách sạn là một bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công để thực hiện sản xuất và cung ứng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho khách du lịch.
* Đặc điểm của nhân lực trong khách sạn: 
Lao động trong kinh doanh khách sạn tham gia vào hoạt động tạo ra các sản phẩm dịch vụ của khách sạn, là một bộ phận của lao động xã hội nên mang đặc điểm chung của lao động xã hội. Ngoài ra, nó còn mang những đặc điểm riêng biệt khác do đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn tạo nên đó là:
– Là lao động mang tính chất phi sản xuất vật chất:
Đặc điểm này thể hiện ở chỗ lao động trong khách sạn không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm vật chất mà tạo ra các sản phẩm vô hình không tồn tại dưới hình thái vật thể.
– Tính chất phức tạp:
Do quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời nên lao động trong kinh doanh khách sạn phải chịu tâm lý và môi trường lao động phức tạp. Điều này thể hiện ngay trong mối quan hệ giữa nhân viên với khách hàng, nhân viên phục vụ thường xuyên phải tiếp xúc với đa dạng các tập khách hàng từ các quốc gia, các nền văn hóa

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s