Giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội


MỤC LỤC

CHƯƠNG 11
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG1
1.1Tính cấp thiết của việc nghiên cứu về phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.1
1.2Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.2
1.3Mục tiêu nghiên cứu2
1.4Phạm vi nghiên cứu3
1.5Một số khái niệm và phân định nội dung những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.3
1.5.1Một số khái niệm cơ bản3
1.5.1.1 Khái niệm hàng thực phẩm đông lạnh3
1.5.1.2 Thương mại hàng thực phẩm đông lạnh là gì?3
1.5.1.3 Khái niệm và bản chất của phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh3
1.5.1.4 Mô tả về hàng thực phẩm đông lạnh4
1.5.2 Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự phát triển thương mại hàng thục phẩm đông lạnh.5
1.5.3 Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.8
CHƯƠNG 29
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH.. 9
2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề trong chuyên đề9
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu9
2.1.1.1 Phương pháp điều tra9
2.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp9
2.1.1.3 Phương pháp thu thập thông tin qua nguồn tin sẵn có10
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu10
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề phát triển hàng thực phẩm đông lạnh11
2.2.1 Tổng quan về trung tâm thương mại Vân Hồ11
2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm thương mại Vân Hồ11
2.2.1.2 Nhiệm vụ của trung tâm thương mại Vân Hồ11
2.2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội trung tâm thưong mại Vân Hồ .12
2.2.2 Tình hình phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm.13
2.2.3 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến phát triển hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ.14
2.2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn quân Hai Bà Trưng.14
2.2.3.1.1 Nhân tố về thị trường14
2.2.3.1.2 Nguồn hàng15
2.2.3.2Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm.16
2.2.3.2.1 Cầu thị trường quận Hai Bà Trưng.16
2.2.3.2.2 Yếu tố liên quan đến thị hiếu16
2.3 Kết quả phân tích dữ liệu17
CHƯƠNG 319
CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆN HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG19
3.1 Các kết luận và phát hiện nghiên cứu19
3.1.1 Các kết luận19
3.1.1.1 Thành công19
3.1.1.2 Hạn chế19
3.1.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế20
3.1.2 Những phát hiện nghiên cứu20
3.2 Các giải pháp, kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.21
3.2.1 Các giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.21
3.2.1.1 Nhóm giải pháp vi mô21
3.2.1.2 Nhóm giải pháp vĩ mô23
3.2 Các kiến nghị đối với nhà nước24

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu về phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Theo báo cáo của Bộ Công thương những năm gần đây cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, mức sống dân cư được cải thiện đã làm thay đổi không nhỏ thói quen tiêu dùng của người dân, đặc biệu là những người dân đô thị lớn như Hà Nội. Theo thống kê từ năm 2000 kinh tế Hà Nội bắt đầu có những bước tiến mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của thành phố thời kỳ 2006-2009 tăng từ 470USD lên 915USD gấp 2,7 lần so với trung bình cả nước. Cùng với sự gia tăng thu nhập và tương đương bình quân đầu người thì nhu cầu nhóm hàng đông lạnh cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt những mặt hàng có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cao như sản phẩm dạng block, phile(IQE), cá thu đông lạnh cắt khúc… Thị trường trong nước đã bắt đầu ổn định và bắt đầu tăng trưởng trở lại, nhu cầu tiêu dùng hàng đông lạnh lớn và khả năng thanh khoản cao, hơn nữa đây là thị trường tương đối dễ tính, không có những tiêu chuẩn khắt khe, không có những rào cản thương mại.
Như chúng ta đã biết Hà Nội có dân số đông, khoảng 6 triệu người, thu nhập bình quân là 1500 USD/ người/ năm. Riêng quận Hai Bà Trưng dân số khoảng hơn 400 nghìn người. Có thể nói đây là thị trường rất tiềm năng. Thêm vào đó nhu cầu sử dụng hàng hóa đặc biệt là hàng thực phẩm đông lạnh rất cao.
Hiện nay xuất hiện nhiều loại hóa chất trong trong quá trình chế biến và bảo quản hàng thực phẩm đông lạnh gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, vì thế việc lựa chọn thực phẩm đông lạnh an toàn, tiện ích cũng như phù hợp với gia đình là điều rất cần thiết. Ngoài ra cũng có rất nhiều công ty thực phẩm trên địa bàn Hà Nội đang nỗ lực tìm ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Vấn đề phát triển thương mại nhóm hàng thực phẩm cũng là điều đang được quan tâm tại các công ty thực phẩm.
Sau một thời gian thực tập tai Trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội, xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động phát triển thương mại của công ty, em đã chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội” cho chuyên đề của mình.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.
Về lý luận: Căn cứ vào đề tài đã chọn chuyên đề sẽ hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến phát triển hàng thực phẩm đông lạnh.
+ Hàng thực phẩm đông lạnh là gì?
+ Thế nào là phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.
+ Hệ thống chỉ tiêu, vai trò của phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh, cơ sơ để phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.
Về thực tiễn: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Phải đi vào giải quyết các vấn đề sau:
+ Thưc trạng phát triển hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội.
+ Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
+ Nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra những giải pháp trong phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.
+ Những giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh và định hướng phát triển của công ty.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
Về mặt lý luận: Khái quát, tập hợp được những vấn đề lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh. Đó chính là tiền đề, cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn.
Về mặt thực tiễn: Phát hiện được thực trạng, đánh giá phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh. Nêu được đặc điểm thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh, kết quả hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh thông qua trung tâm được đánh giá thông qua các chỉ tiêu nào, hệ thống dữ liệu nào. Tình hình kinh doanh hàng thực phẩm dông lạnh có đảm bảo hiệu quả, an toàn thục phẩm không?

1.4 Phạm vi nghiên cứu 
Về nội dung: Đưa ra những giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh tập trung vào những khó khăn của doanh nghiệp, chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh.
+ Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh: Tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ nhu thế nào. Tỷ trọng của hàng thực phẩm đông lạnh trong tổng sản lượng, tỷ giá tiêu thụ hàng thục phẩm.
+ Các giải pháp chủ yếu về kinh tế và tổ chức quản lý
Không gian: Tập trung nghiên cứu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Thời gian: Nghiên cứu và thu thập dữ liệu từ năm 2008-2010 và định hướng phát triển đến 2012.
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh.
1.5.1 Một số khái niệm cơ bản
1.5.1.1 Khái niệm hàng thực phẩm đông lạnh
Khái niệm hàng thực phẩm đông lạnh: Thực phẩm đông lạnh là các mặt hàng thực phẩm sạch được sơ chế, chế biến theo quy trình nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình sơ chế, chế biến và đưa ra sản phẩm đông lạnh theo phương pháp IQF (Individual Quickly Freezer) đưa ra sản phẩm đông lạnh với chất lượng tốt nhất.
1.5.1.2 Thương mại hàng thực phẩm đông lạnh là gì?
Thương mại hàng thực phẩm đông lạnh: Là các hoạt động trao đổi buôn bán hàng thực phẩm đông lạnh giữa hai hay nhiều đối tác trên thị trường và nhận lại bằng tiền thông qua giá cả. Trong quá trình này người bán hàng thực phẩm đông lạnh cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người mua và người mua trả cho người bán giá trị tương đương được tính bằng tiền.
1.5.1.3 Khái niệm và bản chất của phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh
Phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh: Là việc nỗ lực để cải thiện về quy mô tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm bán ra, đảm bảo các tiêu chuẩn về VSATTP, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong lòng khách hàng.
+ Gia tăng quy mô hàng thực phẩm đông lạnh được hiểu là sự phát triển mở rộng về thị trường, về số lượng, tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường tiêu thụ kèm theo đó là nâng cao tốc độ tăng trưởng hàng đông lạnh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định và bền vững.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng thực phẩm đông lạnh đề cập tới sự nghiên cứu phát triển sản phẩm về chiều sâu đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP, cải tiến mẫu mã, bao bì kiểu cách sản phẩm. Nâng cao chất lượng là đề cập tới chuyển dịch cơ cấu hiệu quả theo hướng tạo ra các sản phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s