giải pháp đẩy mạnh XK chè đen sang thị trường Nga của công ty TNHH chè Hưng Hà


MỤC LỤC

CHƯƠNG 11
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài1
1.1.1. Cơ sở lý thuyết1
1.1.2. Góc độ thực tiễn của công ty1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu2
1.3.1. Mục tiêu chung2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể2
1.4. Phạm vi nghiên cứu2
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu3
1.5.1. Vấn đề về lý thuyết hoạt động XK.. 3
1.5.1.1. Khái niệm hoạt động XK.. 3
1.5.1.2. Vai trò của XK.. 3
1.5.1.2.1 Với nền kinh tế quốc dân3
1.5.1.2.2 Các doanh nghiệp3
1.5.1.3. Các hình thức XK.. 4
1.5.1.3.1 XK trực tiếp.4
1.5.1.3.2. XK gián tiếp:4
1.5.1.3.3Buôn bán đối lưu:4
1.5.1.3.4XK tại chỗ.5
1.5.1.3.5.Tái XK.5
1.5.1.3.5.XK theo nghị định thư.5
1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu5
1.5.2.1. Số lượng và cơ cấu hàng XK.. 5
1.5.2.2. Kim ngạch XK.. 5
1.5.2.3. Thị trường XK.. 5
CHƯƠNG 27
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ ĐEN SANG THỊ TRƯỜNG NGA CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HƯNG HÀ.. 7
2.1. Các phương pháp nghiên cứu7
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu7
2.1.1.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp7
2.1.1.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp8
2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu8
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động XK của công ty TNHH chè Hưng Hà.8
2.2.1. Giới thiệu chung về công ty8
2.2.1.1. Điểm mạnh của công ty9
2.2.1.2.Điểm yếu của công ty9
2.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình XK của công ty10
2.2.2.1. Nhóm nhân tố vĩ mô10
2.2.2.2. Nhóm nhân tố vi mô12
2.3.thực trạng hoạt động XK chè của công ty TNHH chè Hưng Hà(2008-2010)13
2.3.1.Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp13
2.3.1.1. Kết quả phỏng vấn13
2.2.1.2. Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm.. 14
2.2.2.Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp16
2.2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH chè Hưng Hà (2008-2010)16
2.2.2.2. thực trạng hoạt động XK chè của công ty TNHH chè Hưng Hà sang Nga giai đoạn (2008-2010)17
2.2.2.3. Cơ cấu thị trường XK.. 20
CHƯƠNG 322
CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 22
3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động XK chè đen tại công ty TNHH chè Hưng Hà.22
3.1.1.Các thành tựu22
3.1.2. Những tồn tại22
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên23
3.1.3.1. Nguyên nhân chủ quan23
3.1.3.2. Nguyên nhân khách quan24
3.2. Mục tiêu của công ty TNHH chè Hưng Hà trong những năm tới25
3.2.1.Mục tiêu thị trường25
3.2.2.Mục tiêu sản phẩm.. 25
3.2.3.Mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất25
3.3.Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động XK sản phẩm chè đen của công ty TNHH chè Hưng Hà sang thị trường Nga26
3.3.1. giải pháp đối với công ty26
3.3.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm,đa dạng sản phẩm.. 26
3.3.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực28
3.3.2. Các đề xuất và kiến nghị với nhà nước28
3.3.2.1. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về nguồn vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh XK chè28
3.3.2.2 Nhà nước cần hỗ trợ các doanh doanh nghiệp trong công việc tìm hiểu và nghiên cứu thị trường29

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý thuyết
Ngày nay XK đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển.Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam,hoạt động XK thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế,tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.Bởi vậy trong chính sách kinh tế của mình,Đảng và nhà nước đã khẳng định”coi XK là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại’’ và coi đó là một trong ba chương trình kinh tế lớn phải thực hiện.
Với đặc điểm là một nước nông nghiệp, với trên 80% dân số hoạt động trong lĩnh vực này Việt Nam đã khẳng định nông sản là mặt hàng XKvà XK quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế,tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.Trong 8 tháng đầu năm,sản lượng chè XK của Việt Nam đạt 66.828.932 tấn,trị giá trên 64 triệu USD,tăng lên 30% so với năm 2010.Dự kiến cả năm 2011lượng chè XK cuả Việt Nam khoảng 100.000 tấn với doanh thu 110 triệu USD.
Trong cơ cấu XKchè của Việt Nam,hiện chè nguyên liệu chiếm 80% tổng sản lượngXK.Sản phẩm chè đen đã qua chế biến chiếm tỷ lệ nhỏ,do đó giá thành XKchưa cao so với nhu cầu thị trường cụ thể,hiện ta mới ‘’chỉ bán cái ta có,mà chưa bán cái thị trường cần’’vì vậy chưa nâng cao được giá bán.
Sau hớn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước,XK chè đã đạt được những thành tích đáng khích lệ,khối lượng và kim ngạch tăng nhanh đem về một khoản ngoại tệ lớn cho ngân sách nhà nước,đứng thứ 3 trong mặt hàng nông sản XK sau gạo và cà phê.Tuy nhiên XKchè hiện nay còn nhiều hạn chế,lượng chè XK đi sang các thị trường nước ngoài chưa hoàn thành đúng chỉ tiêu đề ra,chính vì thế mà ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và tổng kim ngạch XK nói chung.Hạn chế XKchè sẽ một phần làm cho nền kinh tế của quốc gia đi xuống,lợi nhuận thu được từ XK sẽ bị giảm đi so với bình thường.Vậy vấn đề đặt ra là là thế nào có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục các hạn chế và thúc đẩy các lợi thế cho hoạt động XK hiện nay.Để đảm bảo cho các công ty chè phát triển bền vững và hiệu quả hơn.
1.1.2. Góc độ thực tiễn của công ty
Trong xu thế hội nhập,đa phương hóa và nhất là từ khi Việt Nam gia nhập sâu rộng vào tổ chức WTO,sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng trong khi khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước không được cải thiện.Công ty TNHH chè Hưng Hà nói riêng và cả ngành chè Việt Nam nói chung đang đứng trước những thách thức,khó khăn lớn;hiệu quả sản xuất và kinh doanh chưa cao và co nguy cơ đánh mất nhiều thị trường do chất lượng sản phẩm không đảm bảo.
Dưới góc độ xem xét tình hình XK hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Nga và nhìn vào tình hình XK mặt hàng chè của Việt Nam sang Nga có thể thấy được những sự thay đổi thăng trầm của XK chè Việt Nam. Nếu như từ thập kỉ 90 đến cuối thế kỉ 20 XK chè Việt Nam sang Nga giảm sút mạnh thì trong nhưng năm đầu của thế kỉ 21 này XK chè sang Nga đang dần phục hồi và có những bước tăng trưởng.Làm thế nào để lượng chề XK của Việt Nam sang thị trường Nga ngày càng tăng trưởng hơn nữa?Đây là vấn đề cần thiết ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thị trường nói chung và hoạt động XNK của Việt Nam nói riêng.
Vì thế cần phải đưa ra những biện pháp cụ thể để nhằm đẩy mạnh hoạt động XKchè của Việt Nam nói chung và của công ty TNHH chè Hưng Hà nói riêng để nền kinh tế nước ra ngày được phát triển và hoàn thiện hơn.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Xuất phát từ thực tế nghiên cứu hoạt động XKchè đen của công ty sang thị trường Nga còn hạn chế,để thúc đẩy sản lượng XKngày càng lớn.Em tiến hành nghiên cứu đề tài:”giải pháp đẩy mạnh XK chè đen sang thị trường Nga của công ty TNHH chè Hưng Hà’’
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu chung
Lựa chọn đề tài này trước hết em muốn vận dụng những lý luận được học trên giảng đường vào thực tế. Dùng lý luận đó để giải quyết vấn đề thực tế của công ty. Đẩy mạnh XK là việc làm vô cùng quan trọng đối với bất kỳ công ty nào có hoạt động kinh doanh quốc tế. Do đó thông qua việc nghiên cứu đề tài em có thể bổ sung và làm rõ hơn những gì đã được học trên lý thuyết nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động XKsản phẩm chè đen của công ty
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
-Đánh giá kết quả sản xuất và kinh doanh của công ty THNN chè Hưng Hà
-Tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động XK của của công ty
-Đưa ra 1 số giải pháp nhằm đảnh mạnh XKchè đen của công ty sang thị trường Nga
1.4. Phạm vi nghiên cứu
-Thời gian: năm 2008,2009,2010
-Không gian: Công ty TNHH chè Hưng Hà

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s