Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trên thị trường Hà Nội


MỤC LỤC Trang
LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………………………. i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………………………………… v
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ…………………………………………………………….. vi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIấN CỨU ĐỀ TÀI…………………………………….. 1
1.1 Tớnh cấp thiết nghiờn cứu đề tài……………………………………………………………….. 1
1.2 Xỏc lập và tuyờn bố vấn đề trong đề tài……………………………………………………. 1
1.2.1 Xỏc lập tờn đề tài………………………………………………………………………………….. 1
1.2.2 Tuyờn bố vấn đề trong đề tài…………………………………………………………………… 1
1.3 Cỏc mục tiờu nghiờn cứu………………………………………………………………………….. 2
1.4 Phạm vi nghiờn cứu…………………………………………………………………………………. 2
1.4.1 Về khụng gian……………………………………………………………………………………….. 2
1.4.2 Về thời gian…………………………………………………………………………………………… 2
1.5 Một số khỏi niệm và phõn định nội dung tiờu thụ hàng húa của Doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.5.1 Một số khỏi niệm về tiờu thụ sản phẩm…………………………………………………… 3
1.5.1.1 Tiờu thụ sản phẩm……………………………………………………………………………….. 3
1.5.1.2 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………… 3
1.5.1.3 í nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm……………………………………………….. 4
1.5.2 Phõn định nội dung tiờu thụ hàng húa của Doanh nghiệp……………………….. 5
1.5.2.1 Nội dung của quỏ trỡnh tiờu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp…………………. 5
1.5.2.2 Những nhõn tố ảnh hưởng tới cụng tỏc tiờu thụ hàng húa……………………….. 10
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIấU THỤ HÀNG NễNG SẢN CHỦ CHỐT CỦA CễNG TY VĨNH HÀ TRấN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI………………………………………………….. 14
2.1 Phương phỏp nghiờn cứu……………………………………………………………………….. 14
2.1.1 Thu thập nguồn dữ liệu……………………………………………………………………….. 14
2.1.1.1 Nguồn thụng tin sơ cấp………………………………………………………………………. 14
2.1.1.2 Nguồn thụng tin thứ cấp…………………………………………………………………….. 14
2.1.2 Phương phỏp phõn tớch dữ liệu……………………………………………………………. 15
2.2 Đỏnh giỏ tổng quan tỡnh hỡnh và ảnh hưởng mụi trường đến tỡnh hỡnh tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…….. 15
2.2.1 Đỏnh giỏ tổng quan tỡnh hỡnh tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội……………………………………………………………………. 15
2.2.1.1 Giới thiệu chung về Cụng ty cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà………………………………………………………………………………………………………………. 15
2.2.1.2 Phõn tớch bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Cụng ty Vĩnh Hà (2008- 2010)… 18
2.2.1.3 Đỏnh giỏ tổng quan tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội……………………………………………………………………………… 19
2.2.2 Ảnh hưởng nhõn tố mụi trường đến tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………. 20
2.2.2.1 Cỏc nhõn tố mụi trường vĩ mụ……………………………………………………………… 20
2.2.2.2 Cỏc nhõn tố về mụi trường vi mụ…………………………………………………………. 21
2.2.2.3 Cỏc nhõn tố bờn trong Cụng ty Vĩnh Hà……………………………………………….. 21
2.3 Kết quả phõn tớch và cỏc dữ liệu thu thập về tiờu thụ tại Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội………………………………………………………………………………… 22
2.3.1 Kết quả phõn tớch dữ liệu sơ cấp về tiờu thụ hàng nụng sản tại Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………………………………… 22
2.3.1.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm………………………………………………………………. 22
2.3.1.2 Kết quả điều tra phỏng vấn chuyờn gia…………………………………………………. 24
2.3.2 Kết quả phõn tớch dữ liệu thứ cấp về tiờu thụ hàng nụng sản tại Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội……………………………………………………………………………. 25
2.3.2.1 Tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội theo cơ cấu mặt hàng………………………………………………………………. 25
2.3.2.2 Tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội theo khu vực thị trường…………………………………………………………… 26
2.3.2.3 Tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội theo hỡnh thức bỏn………………………………………………………………….. 27
2.3.2.4 Tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội theo thời gian…………………………………………………………………………. 28
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TIấU THỤ HÀNG NễNG SẢN CHỦ CHỐT CỦA CễNG TY VĨNH HÀ TRấN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI……………………………………………………………. 29
3.1 Cỏc kết luận và phỏt hiện qua nghiờn cứu về tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội………………………………………… 29
3.1.1 Cỏc kết luận qua nghiờn cứu về tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội……………………………………………………….. 29
3.1.1 Những thành cụng qua nghiờn cứu về tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………………. 29
3.1.2 Những tồn tại qua nghiờn cứu về tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………………………. 30
3.1.2 Những phỏt hiện qua nghiờn cứu về tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………….. 31
3.2 Cỏc đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội……………………………………………………………………………………………………………….31
3.2.1 Cỏc đề xuất giải phỏp nhằm đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………………………………………………………………….. 31
3.2.1.1 Hoàn thiện quỏ trỡnh nghiờn cứu thị trường…………………………………………… 31
3.2.1.1 Tăng cường Marketing- Mix của Cụng ty Vĩnh Hà………………………………… 33
3.2.1.3 Một số giải phỏp khỏc………………………………………………………………………… 36
3.2.2 Cỏc kiến nghị với cơ quan hữu quan nhằm đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội…………………………………………………. 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CNV: Cụng nhõn viờn
DT: Doanh thu
HĐQT: Hội đồng quản trị
HĐKD: Hoạt động kinh doanh
KD: Kinh doanh
KHTT: Kế hoạch thị trường
SP: Sản phẩm
NXB: Nhà xuất bản
LN: Lợi nhuận
TC: Tài chớnh
TCKT: Tài chớnh kế toỏn
TNHH: Trỏch nhiệm hữu hạn
TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
TT: Trung tõm
XN: Xớ nghiệp
XNK: Xuất nhập khẩu
WTO: Tổ chức thương mại thế giới

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Quỏ trỡnh quyết định mua của khỏch hàng…………………………… 6
Sơ đồ 1.2: Hệ thống kờnh phõn phối……………………………………………… 7
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Vĩnh Hà………………………… 17
Sơ đồ 3.1: Mụ hỡnh nghiờn cứu thị trường………………………………………. 33
Sơ đồ 3.2: Kờnh phõn phối trực tiếp…………………………………………….. 35
Sơ đồ 3.3: Kờnh phõn phối giỏn tiếp một cấp……………………………………. 35
Sơ đồ 3.4: Kờnh phõn phối giỏn tiếp nhiều cấp…………………………………… 35
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty Vĩnh Hà ( 2008-2010)…..18
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả điều tra trắc nghiệm…………………………… 23
Bảng 2.3: Kết quả tiờu thụ theo cơ cấu mặt hàng trờn thị trường Hà Nội
của Cụng ty Vĩnh Hà (2008- 2010)……………………………………………….. 25
Bảng 2.4: Kết quả tiờu thụ nụng sản theo khu vực thị trường tại Hà Nội của cụng ty Vĩnh Hà(2008- 2010)………………………………………………………………. 26
Bảng 2.5: Kết quả tiờu thụ nụng sản theo hỡnh thức bỏn trờn thị trường Hà Nội của Cụng ty Vĩnh Hà(2008- 2010)……………………………………………………. 27
Bảng 2.6: Kết quả tiờu thụ nụng sản theo thời gian trờn thị trường Hà Nội của Cụng ty Vĩnh Hà(2008- 2010)………………………………………………………….. 28

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIấN CỨU ĐỀ TÀI
“ ĐẨY MẠNH TIấU THỤ MẶT HÀNG NễNG SẢN CHỦ CHỐT CỦA CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ TRấN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI”.

1.1 Tớnh cấp thiết nghiờn cứu đề tài
Bước sang thế kỷ 21. Thế kỷ của khoa học công nghệ – thông tin. Mọi thành tựu khoa học công nghệ được đáp ứng vào trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều. Sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường, liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Chính vì lý do đó mà đề tài “đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm” luôn có tầm quan trọng và tính thời cuộc đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào.
1.2 Xỏc lập và tuyờn bố vấn đề trong đề tài
1.2.1 Xỏc lập tờn đề tài:
Trong quỏ trỡnh học tập tại trường Đại học Thương Mại cũng như nghiờn cứu và thực tập tại Cụng ty Cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, em nhận thấy rằng hiện tại thị trường nụng sản trong nước ngày một phỏt triển do nhu cầu tiờu thụ trong nước ngày càng tăng và việc đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản là hết sức cần thiết. Vỡ vậy, em chọn đề tài ‘‘ Đẩy mạnh tiờu thụ mặt hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội ’’.
1.2.2 Tuyờn bố vấn đề trong đề tài:
Kinh doanh mặt hàng nụng sản là một lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Cụng ty Cổ phần Vĩnh Hà. Với mong muốn cú thể vận dụng một số kiến thức cơ bản của mỡnh qua quỏ trỡnh học tập giỳp cụng ty phỏt triển thị trường tiờu thụ hàng nụng sản, chuyờn đề này sẽ cố gắng làm rừ, đưa ra nghiờn cứu về tỡnh hỡnh tiờu thụ hàng nụng sản tại thị trường Hà Nội của Cụng ty Vĩnh Hà trờn cơ sở nghiờn cứu một cỏch hệ thống cơ sớ lý luận chung và thực tiễn ở Cụng ty. Từ đú, chuyờn đề đi sõu vào phõn tớch thực trạng tiờu thụ nụng sản ở Cụng ty Vĩnh Hà tại thị trường Hà Nội để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại vướng mắc cần giải quyết và những kết quả đạt được.
1.3 Cỏc mục tiờu nghiờn cứu
Mục tiờu nghiờn cứu cần đặt ra là :
– Nghiờn cứu lý luận về tiờu thụ hàng húa.
– Nghiờn cứu thực trạng tiờu thụ hàng nụng sản của Cụng ty Cổ phần Xõy dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội
– Đề xuất cỏc giải phỏp nhằm đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản trờn thị trường Hà Nội của Cụng ty Vĩnh Hà.
1.4 Phạm vi nghiờn cứu
Với những kiến thức cũn hạn chế và thời gian nghiờn cứu cũn hạn hẹp. Chuyờn đề này chỉ nờu lờn được những nội dung, những vấn đề trong phạm vi khụng gian và thời gian như sau:
1.4.1 Về khụng gian:
* Doanh nghiệp cần nghiờn cứu là: Cụng ty Cổ phần Xõy dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.
* Vấn đề nghiờn cứu: Tập trung nghiờn cứu việc tiờu thụ hàng nụng sản của Cụng ty Vĩnh Hà trờn thị trường Hà Nội.
* Thị trường nghiờn cứu: Tập trung chủ yếu vào địa bàn thành phố Hà Nội.
1.4.2 Về thời gian:
Dựa trờn kết quả thực hiện cỏc hoạt động nhằm đẩy mạnh tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của Cụng ty Cổ phần Xõy dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà thực hiện năm 2008-2010, chuyờn đề đề xuất một số giải phỏp nhằm đẩy mạnh việc tiờu thụ hàng nụng sản chủ chốt của cụng ty cho cỏc năm tiếp theo.

1.5 Một số khỏi niệm và phõn định nội dung tiờu thụ hàng húa của Doanh nghiệp
1.5.1 Một số khỏi niệm về tiờu thụ sản phẩm:
1.5.1.1 Tiờu thụ sản phẩm:
Tiờu thụ hàng húa hiểu theo nghĩa đầy đủ là một quỏ trỡnh gồm nhiều hoạt động: nghiờn cứu thị trường, nghiờn cứu người tiờu dựng, lựa chọn, xỏc lập cỏc kờnh phõn phối, cỏc chớnh sỏch và hỡnh thức bỏn hàng, tiến hành quảng cỏo cỏc hoạt động xỳc tiến và cuối cựng thực hiện cụng việc bỏn hàng tại địa điểm bỏn.
Tiờu thụ sản phẩm là tổng thể cỏc biện phỏp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiờn cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nú bao gồm cỏc hoạt động tạo nguồn, chuẩn bị hàng húa, tổ chức mạng lưới bỏn hàng, xỳc tiến mạng lưới bỏn hàng…cho đến cỏc dịch vụ sau bỏn hàng.
Tóm lại: hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm 2 quá trình :
Một là: Các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất, chuẩn bị, tiếp nhận, phân loại bao gói, lên nh•n mác, xếp hàng vào kho, chuẩn bị đóng bộ, vận chuyển theo yêu cầu khách hàng.
Hai là: Các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức và kế hoạch hóa tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thị trường, tổ chức bán hàng, đào tạo bồi dưỡng và quản trị lực lượng bán hàng.
1.5.1.2 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm:
Thị trường sản phẩm là một khâu vô cùng quan trọng đối với bất cứ một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại nào. Có thể nói sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâu nghiệp vụ khác.
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò thực hiện giá trị sản phẩm khi sản xuất, doanh nghiệp phải bỏ vốn đầu tư vào nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị, nhiên liệu… để sản xuất ra sản phẩm.
Thông qua vai trò lưu thông luân chuyển hàng hóa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ta thấy được những yếu điểm để khắc phục, nâng cao, hoàn thiện quá trình sản xuất, tạo hiệu quả cao trong sản xuất.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s