Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội


 MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 5

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 7

1.1. Khái quát về BIDV Nam Hà Nội. 7

1.1.1. Quá trình hoạt động và phát triển. 7

1.1.1.1. Quá trình hình thành. 7

1.1.1.2. Cơ cấu tổ chức. 8

1.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ. 8

1.1.2. Thực trạng hoạt động huy động và sử dụng vốn tại BIDV Nam Hà Nội 11

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 11

1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. 12

1.1.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn. 13

1.2. Thực trạng thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng. 14

1.2.1. Căn cứ để thẩm định dự án. 14

1.2.2. Quy trình thẩm định. 15

1.2.3. Phương pháp thẩm định. 17

1.2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự. 17

1.2.3.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu. 18

1.2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy. 18

1.2.3.4. Phương pháp dự báo. 19

1.2.3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 19

1.2.4. Nội dung thẩm định. 19

1.2.4.1. Thẩm định khách hàng vay vốn. 19

1.2.4.2. Thẩm định nội dung dự án vay vốn. 20

1.3. Thực trạng công tác thẩm định dự án ở BIDV Nam Hà Nội 31

1.4. Ứng dụng quy trình thẩm định dự án đầu tư vào thẩm định dự án xin vay xây dựng tòa nhà LILAMA 10. 32

1.4.1. Giới thiệu về dự án: 32

1.4.2. Giới thiệu về chủ đầu tư: 33

1.4.3. Nhu cầu của khách hàng: 34

1.4.4. Thẩm định  khách hàng vay vốn. 35

1.4.4.1. Hồ sơ pháp lý:. 35

1.4.4.2. Hồ sơ tài chính, sản xuất kinh doanh:. 35

1.4.4.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hàng:. 35

1.4.4.4. Công nợ các loại 43

1.4.4.5. Kết luận về khách hàng:. 47

1.4.5. Thẩm định dự án xây dựng tòa nhá LILAMA 10. 48

1.4.5.1. Giới thiệu dự án:. 48

A. Hồ sơ pháp lý của dự án:. 48

B. Mô tả công trình và các hạng mục đầu tư:. 48

C. Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và cơ cấu nguồn vốn tham gia:. 49

1.4.5.2. Nội dung thẩm định dự án:. 49

A. Mục đích. 49

B. Sự cần thiết đầu tư dự án:. 49

C. Phân tích thị trường. 51

D. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật. 58

E. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án. 60

F. Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn. 61

G.    Đánh giá về mặt hiệu quả tài chính và phương án trả nợ của dự án:. 61

H.  Phân tích độ nhạy của dự án. 63

I.  Rủi ro, thuận lợi và khó của dự án. 63

K.  Nguồn trả nợ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 64

1.4.6. Ý kiến trình. 64

1.5. Đánh giá công tác thẩm định dự án trong dự án xin vay xây dựng tòa nhà LILAMA 10  65

1.5.1. Một số thành tựu đạt được. 65

1.5.2. Những mặt tồn tại 66

1.6. Đánh giá và nhận xét về chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Nam Hà Nội 68

1.6.1. Một số thành tựu đã đạt được. 68

1.6.1.1. Về quy trình thẩm định. 68

1.6.1.2. Về cán bộ thẩm định. 68

1.6.1.3. Về phương pháp thẩm định. 68

1.6.1.4. Về thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm định. 69

1.6.2. Những mặt tồn tại 70

1.6.2.1. Về quy trình thẩm định. 70

1.6.2.2. Về phương pháp thẩm định. 70

1.6.2.3. Về nội dung thẩm định dự án. 71

1.6.2.3. Về trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thẩm định dự án. 73

1.6.2.4. Về nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm định dự án. 73

1.6.2.6. Về cán bộ thẩm định dự án. 75

1.2.6.8. Về công tác tổ chức hoạt động thẩm định dự án. 75

1.6.3. Nguyên nhân. 75

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 79

2.1. Phương hướng phát triển BIDV- chi nhánh Nam Hà Nội trong thời gian tới 79

2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tại BIDV – chi nhánh Nam Hà Nội 81

2.2.1. Về quy trình thẩm định. 81

2.2.2. Về phương pháp thẩm định. 82

2.2.3. Về nội dung thẩm định dự án vay vốn. 83

2.2.4. Về trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thẩm định dự án vay vốn. 85

2.2.5. Về nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm định dự án. 85

2.2.6. Về cán bộ thẩm định dự án đầu tư. 87

2.2.7. Về công tác tổ chức hoạt động thẩm định dự án đầu tư. 87

2.3. Những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội 88

2.3.1. Khuyến nghị với Nhà nước. 88

2.3.2. Những khuyến nghị đối với NHNN Việt Nam. 90

2.3.3. Khuyến nghị đối với BIDV Nam Hà Nội. 91

2.3.3.1. BIDV Nam Hà Nội cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm dự án. 91

2.3.3.2. Từng bước đổi mới và hoàn thiện phương thức thẩm định theo hướng đáp ứng nhu cầu thẩm định một cách toàn diện các dự án đầu tư. 92

2.3.3.3. Tổ chức điều hành công tác thẩm định khoa học, hiệu quả. 92

2.3.3.4. Từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng phân tích dự án đầu tư của các cán bộ làm công tác tín dụng và thẩm định thông qua quá trình đào tạo và đào tạo lại. 93

2.3.3.5. Giải pháp về hỗ trợ thẩm định. 93

KẾT LUẬN.. 95


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Bảng 1.1:  Sơ đồ cơ cấu tổ chức BIDV-Nam Hà Nội 4

Bảng 1.2: Chỉ tiêu sử dụng vốn của chi nhánh năm 2009. 9

Bảng 1.3: Quy trình thẩm định dự án vay vốn tại BIDV – Nam Hà Nội 11

Bảng 1.4: Bảng tổng kết cho vay dự án 2007-2009. 26

Bảng 1.5: Tình hình sản suất kinh doang của doanh nghiệp 2006-2008. 31

Bảng 1.6: Danh mục chỉ tiêu hoạt động của công ty năm 2008. 33

Bảng 1.7: Tình hình tài chính doanh nghiệp 2006-2008. 35

Bảng 1.8: Công nợ của công ty năm 2006-2008. 38

Bảng 1.9: Quan hệ tín dụng của công ty với Ngân hàng. 40

Bảng 1.10: Cơ cấu vốn tham gia dự án. 44

Bảng 1.11: Chỉ tiêu cụ thể năm 2010 tại BIDV Nam Hà Nội 75

 

Sơ đồ 1.1: Vốn đầu tư nước ngoài của công ty 2005-2008. 47

Sơ đồ 1.2: Hiệu suất sử dụng một số Văn phòng cho thuê hạng A.. 48

Sơ đồ 1.3: Hiệu suất sử dụng một số văn phòng Hạng B.. 48

Sơ đồ 1.4: Nguồn cung dự kiến qua các năm.. 49

Sơ đồ 1.5: Giá cho thuê một số văn phòng Hạng A.. 50

Sơ đồ 1.6: Giá cho thuê một số văn phòng Hạng B.. 51

Sơ đồ 1.7: Giá trung bình cho thuê văn phòng hạng A, B quý II-2008 và
năm 2007  51

Sơ đồ 1.8: Giá thuê Văn phòng tại một số thành phố Châu Á năm 2007. 52

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

DNNN: Doanh nghiệp nhà nước

NHTM: Ngân hàng thương mại

QHKH: Quan hệ khách hàng

QTTD: Quản trị tín dụng

QLRR: Quản lý rủi ro

DPRR: Dự phòng rủi ro

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

CBCNV: Cán bộ công nhân viên

XHCN: Xã hội chủ nghĩa

TRP: trung tâm phòng ngừa rủi ro

CIC: trung tâm thông tin tín dụng

WB: World Bank Group ( Ngân hàng Thế giới )

IMF: International Monetary Fund ( Quỹ tiền tệ Quốc tế )

TCKT: Tổ chức kinh tế

TCTD: Tổ chức tín dụng

TSĐB: Tài sản đảm bảo

TDN: Tổng dư nợ

CL: Chênh lệch

KHKD: Kế hoạch kinh doanh

DAĐT: dự án đầu tư

CBTD: Cán bộ tín dụng

SXKD: Sản xuất kinh doanh

VLXD: Vật liệu xây dựng

TSCĐ: Tài sản cố định

HĐQT: Hội đồng quản trị

M.excel: Microsoft excel

UBND: Ủy ban nhân dân


LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư là một hoạt động quan trọng của bất kỳ tổ chức nào trong nền kinh tế. Đó là hoạt động bỏ vốn với hy vọng đạt được lợi ích tài chính, kinh tế xã hội trong tương lai. Ngày nay, nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư, các hoạt động đầu tư đều được thực hiện theo dự án. Dự án đầu tư có vai trò rất quan trọng đối với các chủ đầu tư, các nhà quản lý và tác động trực tiếp tới tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Nếu không có dự án, nền kinh tế sẽ khó nắm bắt được các cơ hội phát triển. Những công trình thế kỷ của nhân loại trên thế giới luôn là những minh chứng về tầm quan trọng của dự án. Dự án là căn cứ quan trọng để quyết định bỏ vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện đầu tư.

Ngân hàng thương mại – một trong những nhà tài trợ chủ yếu cho các dự án đầu tư thì nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu chính là hoạt động cho vay. Cho vay để kiếm được lợi nhuận cũng là cơ sở để các ngân hàng thương mại tiến hàng hoạt động huy động vốn. Nếu không có triển vọng mở rộng cho vay thì các ngân hàng thương mại cũng không dám đẩy mạnh huy động vốn để tránh rủi ro ứ đọng vốn. Do vậy, hoạt động thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động cho vay nói riêng và toàn bộ hoạt động kinh doanh nói chung của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, công tác đầu tư cho vay các dự án của các NHTM đạt hiệu quả không cao, Nguyên nhân chính xuất phát từ những yếu kém, chủ quan trong công tác thẩm định. Hậu quả là nhiều dự án được lựa chọn đầu tư có hiệu quả thấp, không trả được nợ cho ngân hàng, hoặc có khi bỏ qua các cơ hội tốt. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đổ vỡ tín dụng gây thất thoát của Nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nói chung và sự phát triển của từng doanh nghiệp, từng ngân hàng nói riêng.

Trước thực tế đó, đòi hỏi các NHTM không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng mà trọng tâm là chất lượng thẩm định dự án đầu tư. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với sự tồn tại và phất triển của ngân hàng mà còn góp phần tiết kiệm vốn cho toàn xã hội, thúc đẩy mở rộng, phát triển nền kinh tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội, em đã chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề của em có những nội dung chính sau:

–   Chương I: Thực trạng hoạt động thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội

–   Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội

Do trình độ và kinh nghiệm bản thân còn nhiều hạn chế, nên chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong sự góp ý từ phía các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện kiến thức cũng như chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Thị Ái Liên cùng toàn bộ tập thể cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s