Tăng cường quản lý rủi ro tại Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

Chương 1..Lý thuyết chung về  quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính. 3

1.1      Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính. 3

1.1.1      Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động cho thuê tài chính. 3

1.1.3      Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho thuê tài chính. 5

1.1.3      Phân loại hoạt động cho thuê tài chính. 8

1.1.4. Ưu điểm của hoạt động cho thuê tài chính. 12

1.2. Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính. 13

1.2.1. Khái niệm rủi ro cho thuê tài chính. 13

1.2.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính. 14

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro của hoạt động cho thuê tài chính. 15

1.3      Quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính. 17

1.3.1      Khái niệm quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính. 17

1.3.2      Nội dung quản lý rủi ro hoạt động cho thuê tài chính. 18

1.3.3      Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính  25

Chương 2. Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại    Công ty CTTC- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.. 28

2.1.     Khái quát chung về công ty cho thuê tài chính –BIDV.. 28

2.1.1.     Lịch sử hình thành và phát triển. 28

2.1.2      Một số nét chính về công ty. 29

2.2. Thực trạng về rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty CTTC-BIDV.. 40

2.2.1. Các loại rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính của Công ty. 40

2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình rủi ro CTTC tại công ty. 42

2.3. Thực trạng về quản lý rủi ro cho thuê tài chính tại công ty CTTC-BIDV.. 48

2.3.1. Về công tác phòng ngừa rủi ro cho thuê tài chính. 48

2.3.2. Về công tác  hạn chế tổn thất rủi ro gây ra. 55

2.4. Đánh giá công tác quản lý rủi ro cho thuê tài chính tại công ty. 57

2.4.1. Kết quả đạt được. 57

2.4.2. Hạn chế. 58

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế. 59

Chương 3. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại công ty CTTC-BIDV   62

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2010-2015. 62

3.1.1. Mục tiêu  phát triển chung của công ty. 62

3.1.2. Định hướng phát triển năm 2010- 2011. 62

3.1.3.Một số chỉ tiêu phát triển cụ thể. 63

3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tại công ty. 64

3.2.1. Biện pháp tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro. 64

3.2.2.     Biện pháp tăng cường công tác hạn chế tổn thất rủi ro gây ra. 68

3.3. Một số kiến nghị 68

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 68

3.3.2. Kiến nghị với các Bộ, Ban ngành chức năng. 69

3.3.3. Kiến nghị với BIDV.. 71

KẾT LUẬN.. 73

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ cho thuê tài chính ba bên. 9

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ cho thuê tài chính hai bên. 11

Sơ đồ 1.3. Nội dung công tác phòng ngừa hoạt động cho thuê tài chính. 19

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức Công ty CTTC đến ngày 31/12/2009. 31

Sơ đồ 2.2 : Quy trình cho thuê tài chính. 53

 

Biểu đồ 2.1.:  Cho thuê tài chính nội ngành và ngoại ngành  2006-2009. 37

Biểu đồ 2.2:  Nợ quá quá hạn 2006-2009. 43

Biểu đồ 2.3. Tình hình nợ xấu của Công ty từ 2006-2009. 45

 

Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn vốn 2006-2009. 34

Bảng 2.2:  Dư nợ cho thuê 2006-2009. 36

Bảng 2.3. Thị phần của các Công ty cho thuê tài chính hội viên Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam năm 2008. 38

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh. 39

Bảng 2.5:  Dư nợ cho thuê và nợ quá hạn 2006-2009. 42

Bảng 2.6:  Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu 2006-2009. 44

Bảng 2.7:  Nợ xấu của các Công ty cho thuê tài chính hội viên Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam năm 2008. 46

Bảng 2.8:  Lãi treo và tỷ lệ lãi treo 2006-2009. 46

Bảng 2.9:  Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro 2006-2009. 47

Bảng 2.10. Chính sách khách hàng. 50

Bảng 2.11. Điều kiện cho thuê năm 2009. 52

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Cụm từ đầy đủ

Cụm từ viết tắt

1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

BIDV

2 Công ty cho thuê tài chính- BIDV

Công ty CTTC – BIDV

3 Dự phòng rủi ro

DPRR

4 Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công ty CTTC II NHNN & PTNT VN

5 Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công ty CTTC I NHNN & PTNT VN

6 Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam

Công ty CTTC NH Ngoại thương VN

7 Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng

Công thương Việt Nam

Công ty CTTC NH Công thương VN

8 Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng

Cty CTTC Công nghiệp tàu thủy

Công ty CTTC NH Sài Gòn thương tín

9 Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng Á Châu

 

Công ty CTTC NH Á Châu

10 Công ty cho thuê tài chính Cty CTTC Công nghiệp tàu thủy

 

Cty CTTC Công nghiệp tàu thủy

11 Phòng Quản lý rủi ro

Phòng QLRR

12 Phòng Quan hệ khách hàng

Phòng QHKH

13 Phòng Quản trị tín dụng

Phòng QTTD


LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, cùng với việc gia nhập WTO, nhu cầu về vốn kinh doanh của các doanh nghiệp càng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu đổi mới trang thiết bị, máy móc của các doanh nghiệp để tăng quy mô, trình độ sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Hiện nay, lượng vốn trung và dài hạn đầu tư cho các doanh nghiệp vẫn còn khiêm tốn. Kênh huy động vốn quen thuộc vẫn là đi vay vốn ngân hàng thương mại. Tuy nhiên việc đi vay vốn ngân hàng, bên cạnh những ưu điểm lâu đời của hình thức tín dụng này, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong tài sản đảm bảo cũng như uy tín, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những trường hợp như vậy, doanh nghiệp có thể tìm một kênh huy động khác, đó là các công ty cho thuê tài chính. Với những ưu điểm của mình, cho thuê tài chính rất thích hợp với những doanh nghiệp mới thành lập hoặc có quy mô và lượng vốn nhỏ.

Ở Việt Nam, hoạt động cho thuê tài chính ra đời từ giữa những năm 90. Đến nay, qua một thời gian hoạt động, các Công ty cho thuê tài chính đang từng bước khẳng định mình trên thị trường tài chính. Là một trong những Công ty cho thuê tài chính đầu tiên tại Việt Nam, với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Công ty CTTC-BIDV) cũng đang không ngừng củng cố và phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tại Công ty, em cũng nhận thấy việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất quản lý rủi ro tại công ty đang được đặt ra hết sức cấp bách, do trong thời gian tới công ty đặt ra mục tiêu hiện đại hóa công nghệ thông tin quản lý cho thuê tài chính, phấn đấu trở thành công ty CTTC quản lý rủi ro tốt nhất Việt Nam. Do vậy, em đã lựa chọn đề tài “ Tăng cường quản lý rủi ro tại Công ty cho thuê tài chính- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề tốt nghiệp gồm có ba phần:

Chương 1: Lý thuyết chung về quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính

Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại

Công ty Cho thuê tài chính- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm và Ban lãnh đạo cũng như các cán bộ nhân viên Công ty Cho thuê tài chính- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s