Phương hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ.. 2

1 Khái niệm và nội dung của cơ cấu kinh tế. 2

1.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế. 2

1.2. Phân loại cơ cấu kinh tế. 3

2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 4

2.1. Khái niệm và nội dung của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 4

2.2. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH.. 5

2.2.1.  Do nhiệm vụ của cả nước đặt ra cho vùng ĐBSH.. 5

2.2.2. Sự biến động đáng kể của khoa học và công nghệ của cả nước đặt ra cho vùng ĐBSH. 6

2.2.3. Triển vọng thị trường trong nước và xu thế chung của nền kinh tế. 6

2.2.4.  Do thế mạnh của vùng về kinh tế-xã hội và yêu cầu phát triển nội tại của vùng  7

2.3. Các phương thức chủ yếu để đấy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế  9

2.3.1 Phương thức khai thác lợi thế so sánh. 9

2.3.2 Phương thức khai thác hợp lý quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện mở  10

2.3.3 Phương thức thúc đẩy phát triển chuyên môn hoá để tham gia vào phân công lao động khu vực và thế giới. 10

2.4. Các nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 11

2.4.1. Nhóm nhân tố khách quan. 11

2.4.1.1 Nhóm nhân tố kinh tế – xã hội 11

2.4.1.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 14

2.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan. 14

3. Các tiêu thức đánh giá cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế. 15

3.1 Tiêu thức phản ánh cơ cấu ngành kinh tế. 15

3.1.1 Tỷ trọng từng ngành so với tổng thể nền kinh tế. 15

3.1.2 Vị trí và sự tác động qua lại giữa các ngành KT. 16

3.2  Phương pháp và tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 16

4. Xu hướng chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 17

4.1 Cơ sở lý thuyết để phân tích chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 17

4.2 Xu hướng chung chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG.. 21

1 Tình hình chung nền kinh tế của vùng ĐBSH trong những năm vừa qua. 21

1.1 Giới thiệu về vùng ĐBSH.. 21

1.2 Tình hình kinh tế của vùng ĐBSH.. 22

1.2.1 Về quy mô GDP:. 22

1.2.2 Về thu ngân sách:. 23

1.2.3 Về đầu tư của vùng ĐBSH:. 23

1.2.4 Về năng suất lao động:. 24

2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH.. 25

2.1 Xét theo cơ cấu GDP. 25

2.2 Theo cơ cấu lao động. 28

3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành. 30

3.1 Khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 30

3.2 Khối ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản. 33

3.3 Khối ngành dịch vụ. 35

4. Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự tác động của nó tới sự phát triển của vùng ĐBSH   38


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÙNG ĐBSH.. 42

1 Quan điểm và định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH trong giai đoạn 2011-2020. 42

1.1. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH.. 42

1.2. Định hướng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng. 42

1.2.1. Định hướng. 42

1.2.2. Mục tiêu. 49

1.2.2.1 Mục tiêu tổng quát 49

1.2.2.2 Mục tiêu cụ thể của ngành. 50

2.  Các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH   57

2.1 Giải pháp thực hiện trong năm 2010. 57

2.2 Giải pháp thực thực hiện định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH đến năm 2020. 61

2.2.1 Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. 61

2.2.2 Giải pháp thị trường. 64

2.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực. 65

2.2.4 Giải pháp thu hút đầu tư. 65

KẾT LUẬN.. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 68

 


DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Biểu đồ 1: Mối quan hệ giữa các yếu tố trong nền kinh tế. 5

Biểu đồ 2: Nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 11

Biểu đồ 3: Cơ cấu GDP. 27

Biều đồ 4: Biểu đồ cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế vùng ĐBSH.. 29

Biểu đồ 5 :Tốc độ tăng VA nông nghiệp phân theo khu vực. 31

Biểu đồ 6:  Tốc độ tăng VA CN – XD theo khu vực. 33

Biểu đồ 7: Tốc độ tăng VA dịch vụ phân theo khu vực. 35

Bảng 1: Cơ cấu ngành kinh tế của một số nước trên thế giới năm 2006. 19

Bảng 2 : Quy mô GDP vùng Đồng Bằng Sông Hồng. 22

Bảng 3 : Thu ngân sách của vùng ĐBSH những năm gần đây( tỷ đồng). 23

Bảng 4: Tình hình đầu tư của vùng ĐBSH trong giai đoạn 2000-2008. 24

Bảng 5: Cơ cấu GDP chia theo ngành kinh tế. 25

Bảng 6: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 27

Bảng 7: Lượng lao động (nghìn người) phân theo ngành kinh tế vùng ĐBSH.. 28

Bàng 8: Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế vùng ĐBSH(%). 29

Bảng 9: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động vùng ĐBSH.. 30

Bảng 10: Tốc độ tăng GDP nông nghiệp hàng năm(%). 30

Bảng 11: GDP Nông, lâm, ngư nghiệp vùng ĐBSH (%). 31

Bảng 13: Tốc độ tăng GDP công nghiệp- xây dựng hàng năm (%). 33

Bảng 13: Tốc độ tăng GDP dịch vụ hàng năm(%) giá 1994. 35

Bàng 14:Tỷ trọng doanh thu du lịch (%). 36

Bảng 15: Doanh thu bưu chính viễn thông vùng ĐBSH ( tỷ đồng). 37

Bảng 16: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng một số chỉ tiêu tổng hợp. 44

Bảng 17: Chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động. 44

Bảng 18: Hệ số ICOR và nhu cầu vốn đầu tư theo giá cân bằng. 44

Bảng 19: Quy mô một số chỉ tiêu tổng hợp vùng ĐBSH.. 46

Bảng 20: Dự báo cơ cấu ngành kinh tế. 46

Bảng 21: Dự báo cơ cấu các ngành. 47

Bảng 22: Dự báo cơ cấu ngành. 48

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập – tự do – hạnh phúc.

LỜI CAM ĐOAN

 Kính gửi: Khoa Kế hoạch và Phát triển trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Tên tôi là: Phạm Minh Phương

 Lớp:          Kinh tế Phát triển 48B.

Sau một thời gian thực tập ở vụ Quản lý Quy hoạch, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn: TS. Lê Quang Cảnh và các cô chú, anh chị trong ban, tôi đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp: “Phương hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH

Chuyên đề tốt nghiệp của tôi không sao chép từ bất kì chương trình nghiên cứu, luận văn hay luận án nào, đó là công sức nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân, tuy tôi có sử dụng một số tài liệu nhưng chỉ mang tính chất để tham khảo phục vụ cho việc hoàn thành chuyên đề.

Tôi xin cam đoan những lời trên đây là đúng sự thật, nếu vi phạm tôi sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010.

Người viết đơn

 

                                                                                Phạm Minh Phương


LỜI CẢM ƠN

 

Chuyên đề đuợc thực hiện bởi sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn thực tập và các cán bộ tại Vụ Quản lý Quy hoạch.

Em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Quang Cảnh- giảng viên khoa Kế hoạch và Phát triển đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.

Em xin cảm ơn các cô, chú, anh, chị tại đơn vị thực tập: Vụ Quản lý Quy hoạch đã nhiệt tình giúp đỡ về mọi mặt trong suốt thời gian em thực tập tại đây.

Em xin chân thành cảm ơn!


LỜI MỞ ĐẦU

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn là một trong những nội dung chủ yếu của đường lối đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Theo xu hướng chung của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các vùng kinh tế cũng tuân theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành của cả nước. Đó là giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiêp – xây dựng và dịch vụ về cả GDP lẫn cơ cấu lao động. ĐBSH là một trong những vùng đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH vẫn còn chậm và không đồng đều giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế và trong nội bộ từng ngành. Ngành nông – lâm- thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn, lao động làm trong ngành này còn nhiều mà GDP đóng góp vào toàn nền kinh tế lại ít, sự chuyển đổi trong ngành nông nghiệp diễn ra còn chậm, nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ngành công nghiệp và dịch vụ tạo ra sự chuyển đổi chậm ở ngành nông nghiêp. Vì thế cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH diễn ra với tốc độ chậm. Mặt khác, do quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đã diễn ra hiện tượng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân trong vùng. Vì vậy cần có những định hướng và chính sách để quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH diễn ra nhanh hơn, phù hợp với tiềm năng phát triển của vùng, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và giải quyết việc làm cho người lao động.

 Sau khi nghiên cứu tình hình chuyển dịch cơ cấu của vùng, thấy được những hạn chế, em đã chọn chuyên đề thực tập: “Phương hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH ”

Nội dung đề tài gồm 3 phần:

Chương I: Những vấn đề chung về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH

Chương III: Định hướng và giải pháp đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐBSH

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s