Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm


Đề tài: Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty TNHH Cát Lâm

MỤC LỤC

MỤC LỤC: 1

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT. 5

I. Đấu thầu và đấu thầu lắp đặt: 5

1. Giới thiệu khái quát về đấu thầu. 5

2. Khái niệm đấu thầu lắp đặt 6

3. Nguyên tắc cơ bản được quy định trong tham gia đấu thầu lắp đặt 8

4. Hình thức dự thầu và phương thức đấu thầu. 9

4.1 Hình thức dự thầu: 9

4.2 Phương thức đấu thầu: 11

4.2.1. Đấu thầu một túi hồ sơ (một phong bì) 11

4.2.2. Đấu thầu hai túi hồ sơ (hai phong bì) 11

4.2.3. Đấu thầu hai giai đoạn. 11

5. Văn bản liên quan đến đấu thầu. 12

6. Quá trình tham gia đấu thầu. 13

6.1 Trình tự tổ chức đấu thầu. 13

6.2 Trình tự dự thầu. 14

II. Ứng dụng marketing trong đấu thầu. 17

1. Vai trò của Marketing trong đấu thầu. 17

2. Khái niệm Marketing ứng dụng trong đấu thầu. 17

3. Cạnh tranh trong đấu thầu. 17

3.1 Bản chất của cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt 18

3.2 Yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY TNHH CÁT LÂM   20

I. Giới thiệu chung về công ty và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu của công ty. 20

1. Sự hình thành và phát triển. 20

2. Giới thiệu chung. 20

3. Hoạt động sản xuất 21

4. Sản phẩm và con người 21

5. Chiến lược phát triển trong tương lai 22

6. Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh trong công ty. 22

6.1 Cơ cấu tổ chức trong công ty. 22

6.2 Đặc điểm về vốn và tài chính. 23

6.3 Cơ sở vật chất kĩ thuật 26

6.4 Tình hình lao động. 26

6.5 Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 27

II. Thực trạng về hoạt động đấu thầu của công ty TNHH Cát Lâm.. 29

1. Công tác mua hồ sơ dự thầu. 29

2. Công tác lập hồ sơ dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng. 30

2.1 Lập hồ sơ dự thầu. 31

2.2 Nộp hồ sơ dự thầu. 31

2.3 Thời gian đánh giá. 31

2.4 Ký kết hợp đồng. 32

III. Đánh giá quá trình tham gia đấu thầu của công ty TNHH Cát Lâm.. 32

1. Những thuận lợi 32

2. Những khó khăn. 33

3. Một số nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại và phát triển của công ty. 33

IV. Tác động của môi trường tới hoạt động marketing của công ty. 34

1. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing của công ty. 35

1.1 Các lực lượng bên trong công ty. 35

1.2 Các lực lượng bên ngoài công ty. 35

1.2.1 Những tổ chức, cá nhân cung ứng các yếu tố sản xuất 35

1.2.2 Những tổ chức dịch vụ môi giới marketing. 35

1.2.3 Đối thủ cạnh tranh. 36

1.2.4 Công chúng trực tiếp. 37

1.2.5  Khách hàng. 37

2. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing. 38

2.1 Nhân Khẩu. 38

2.2 Kinh tế. 38

2.3 Tự nhiên. 38

2.4 Khoa học kỹ thuật 39

2.5 Chính trị 39

2.6 Văn hóa. 39

V. Ứng dụng marketing trong công tác đấu thầu của công ty. 40

1. Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường. 40

1.1. Phân đoạn thị trường. 40

1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 42

1.3. Chiến lược định vị thị trường. 42

1.3.1 Khái quát về quá trình định vị của công ty. 42

1.3.2 Các hoạt động trọng tâm đối với chiến lược định vị của công ty. 43

2.Những hoạt động Marketing đã thực hiện. 44

3. Đánh giá hoạt động Marketing trong công tác đấu thầu của công ty. 45

CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY TNHH CÁT LÂM.. 46

I. Dự báo môi trường kinh doanh. 46

II. Dự báo thị trường máy phát điện trong những năm tới 46

1. Đánh giá chung về tình hình thị trường và những mục tiêu đặt ra trong tương lai. 46

2. Các biện pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty. 49

2.1 Khái quát chung. 49

2.2 Các giải pháp marketing. 50

2.2.1 Xây dựng chính sách giá hợp lý. 50

2.2.2 Định hướng chiến lược sản phẩm.. 51

2.2.3 Chính sách về kênh phân phối 51

2.2.4 Tổ chức tốt hoạt động xúc tiến. 52

2.3. Các biện pháp khác. 53

KẾT LUẬN.. 55

PHỤ LỤC.. 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 59

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất của xã hội phát triển phản ánh trình độ phát triển của xã hội hay nói cách khác nó nói lên diện mạo và sức mạnh của xã hội đó.

Cùng với sự phát triển của xã hội, nền sản xuất ngày càng phát triển, những sản phẩm được sản xuất ngày càng phong phú, đa dạng nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của đời sống. Để quản lý tốt quá trình kinh doanh trong điều kiện nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người cần nhận biết đầy đủ thông tin về hoạt động kinh tế, hiện tượng xã hội, để từ đó ra các quyết định đúng đắn thúc đẩy sản xuất, quá trình kĩ thuật, hoạt động tài chính, nắm bắt đầy đủ và kịp thời hơn thông tin về nhu cầu ngày càng tăng n xuất xã hội phát triển.

Trước tình hình đó, hoạt động Marketing ra đời. Đối với nước ta thì đây là một lĩnh vực hoạt động còn rất mới mẻ và có tuổi đời trẻ hơn rất nhiều so với các nước phát triển. Marketing vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học. Nó là một công cụ phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, nhằm hiểu biết sâu hơn về tình hình thị trường, về khách hàng và về đối thủ cạnh tranh. Do vậy, nó góp phần mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại những mặt tích cực và mặt hạn chế. Một trong những ưu điểm của nền kinh tế thị trường là quy luật đào thải. Chính mặt tích cực này đã làm cho nền sản xuất luôn luôn vận động theo chiều hướng đi lên. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà ngay cả giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố tiên quyết là phải có phương án kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, tức là đảm bảo bù đắp chi phí và mang lại lợi nhuận. Nhưng làm sao để xây dựng và thực hiện được phương án sản xuất kinh doanh thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như: nguồn nhân lực, thị trường… doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới cả về chiến lược và nội dung kinh doanh, ngoài ra còn phải đổi mới cả chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện chiến lược kinh doanh đó, có như vậy mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và tăng dần sức cạnh tranh của sản phẩm mà mình kinh doanh trên thị trường.

    Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Cát Lâm (doanh nghiệp kinh doanh máy phát điện), được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo trong khoa Marketing mà trực tiếp là Giảng viên Phạm Hồng Hoa, cùng với sự giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty thực tập, tác giả đã lựa chọn đi sâu vào nghiên cứu đề tài:

 “Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm”.

 Với kết cấu bài viết gồm ba chương:

 Chương I: Khái quát chung về đấu thầu lắp đặt.

 Chương II: Thực trạng về hoạt động đấu thầu của công ty TNHH Cát Lâm.

 Chương III: Những biện pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s