NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH


PHẦN MỞ ĐẦU

  1. I.       Tính cấp thiết của đề tài

Sau hơn 10 năm thành lập huyện Gia Bình đã thu được những thắng lợi to lớn về các mặt như chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. Mặc dù vậy Gia Bình vẫn là huyện thuần nông, kinh tế chậm phát triển. Để tránh không bị tụt hậu, chậm phát triển trong quá trình hội nhập so với các huyện và trong khu vực, không có con đường nào khác là phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 Để thực hiện mục tiêu trên thì nguồn vốn có vai trò quyết định. Trong giai đoạn hiện nay, vốn có vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động của nền kinh tế đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đầu tư và tăng trưởng là một cặp phạm trù kinh tế, nó có mối quan hệ vận động và chuyển hóa. Do đó, để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay thì huyện cần phải huy động một lượng vốn lớn từ xã hội.

Qua nghiên cứu thực tế, và với cơ sở kiến thức đã tích luỹ được trong thời gian qua em nhận thấy vốn đầu tư có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế ở nước ta nói chung và huyện Gia Bình nói riêng. Cũng như xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề này, em chọn đề tài “NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH”.

II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội huyện nhằm:

–   Phân tích thực trạng huy động các nguồn vốn trên địa bàn huyện.

–   Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện.

–   Phân tích những kết quả đã đạt được và những vấn đề hạn chế cần khắc                           phục.

–   Đưa ra nguyên nhân của những hạn chế trong huy động và sử dụng vốn.

–   Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế trên.

  1. III.      Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài

Nội dung của chuyên đề đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng khả năng huy động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình giai đoạn 2005 đến nay. Qua đó đánh giá vai trò của vốn đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội huyện và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh – tế xã hội huyện Gia Bình đến năm 2015.

Chuyên đề nghiên cứu vai trò của các nguồn vốn: Vốn ngân sách (vốn ngân sách Nhà nước và vốn ngân sách địa phương), vốn từ tiết kiệm của các doanh nghiệp, vốn từ tiết kiệm của hộ gia đình với quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Bình.

IV. Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề sử dụng phương pháp chung của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong quá trình nghiên cứu phân tích thực trạng khả năng huy động và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình, những nguyên nhân và những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội huyện. Ngoài ra, chuyên đề dùng phương pháp phân tổ, thống kê, tổng hợp và phân tích hệ thống để làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu.

  1. V.    Nội dung nghiên cứu của chuyên đề thực tập

Nội dung nghiên cứu gồm có:

Phần mở đầu: Nêu tính cấp thiết, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài

Chương I: Cơ sở lý luận về vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội

Chương II: Vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình giai đoạn 2005 đến nay

Chương III: Giải pháp nâng cao vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình

Phần cuối: Kết luận

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI. 3

I. Tổng quan về vốn đầu tư.. 3

1. Khái niệm.. 3

2. Bản chất của vốn đầu tư.. 4

II. Cơ cấu vốn đầu tư.. 4

1. Vốn ngân sách. 4

1.1 Vốn ngân sách Nhà nước. 4

1.1.1 Khái niệm.. 4

1.1.2 Phạm vi thu và nhiệm vụ chi của Ngân sách Nhà nước. 4

1.2. Vốn ngân sách địa phương 4

3. Tiết kiệm của hộ gia đình. 4

III. Vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội 4

1. Tăng trưởng kinh tế 4

1.1 Khái niệm.. 4

1.2 Tính chất hai mặt của tăng trưởng kinh tế. 4

1.2.1 Mặt lượng của tăng trưởng kinh tế. 4

1.2.2 Mặt chất của tăng trưởng kinh tế. 4

2. Vai trò của vốn với tăng trưởng kinh tế. 4

2.1 Mô hình Harrod – Domar 4

2.2 Tác động của vốn với tăng trưởng kinh tế 4

2.2.1 Vốn tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua tác động đến tổng cầu làm dịch chuyển đường tổng cầu. 4

2.2.2 Vốn tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua tác động đến tổng cung làm đường tổng cung dịch chuyển. 4

3. Vai trò của vốn với phát triển xã hội 4

IV. Các tiêu chí đánh giá vai trò của vốn với phát triển kinh tế – xã hội 4

1. Trong lĩnh vực kinh tế. 4

1.1 Vai trò của vốn với phát triển kinh tế thể hiện trong mô hình Harrod – Domar 4

1.2 Chỉ số vốn đầu tư so với GDP (%) 4

2. Trong lĩnh vực xã hội 4

2.1 Giáo dục. 4

2.2 Y tế. 4

2.3 Văn hóa. 4

2.4 Tỷ lệ hộ nghèo. 4

2.5 Lao động được giải quyết việc làm.. 4

CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY.. 4

I. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình. 4

1. Tiềm năng và nguồn lực phát triển. 4

1.1 Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 4

1.1.1 Vị trí địa lý. 4

1.1.2 Đặc điểm địa hình. 4

1.1.3 Đặc điểm khí hậu. 4

1.1.4 Tài nguyên đất 4

1.1.5 Tài nguyên nước. 4

1.1.6 Tài nguyên rừng. 4

1.1.7 Tài nguyên thủy sản. 4

1.1.8 Tài nguyên khoáng sản. 4

1.1.9 Tài nguyên nhân văn và du lịch. 4

1.1.10 Môi trường sinh thái 4

1.2 Dân số và nguồn nhân lực. 4

1.2.1 Dân số. 4

1.2.2 Nguồn nhân lực. 4

1.3 Những lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 4

1.3.1 Lợi thế so sánh về vị trí địa lý. 4

1.3.2 Lợi thế so sánh về nguồn nhân lực. 4

1.3.3 Lợi thế so sánh do có các làng nghề truyền thống phát triển. 4

1.3.4 Thị trường tiêu thụ lớn. 4

1.3.5 Có điều kiện thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao. 4

1.3.6 Nhiều di tích lịch sử, lễ hội, có lợi để phát triển du lịch. 4

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2005 đến nay. 4

II. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2005 đến nay  4

1. Thực trạng huy động vốn đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2005 đến nay. 4

1.1 Vốn ngân sách. 4

1.1.1 Tình hình thu ngân sách trên địa bàn do huyện thu. 4

1.1.2 Các khoản thu từ thuế do tỉnh thu nhưng huyện được hưởng. 4

1.1.3 Một số khoản thu khác trong ngân sách của huyện. 4

1.2 Vốn từ nguồn tiết kiệm của doanh nghiệp và hộ gia đình. 4

1.2.1 Tình hình phát triển về quy mô và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện  4

1.2.2 Khả năng huy động vốn từ cá nhân và hộ gia đình. 4

2.1.1. Chi đầu tư phát triển. 4

2.1.2 Chi thường xuyên. 4

2.1.3. Vốn từ nguồn tiết kiệm của doanh nghiệp và hộ gia đình. 4

III. Vai trò của vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 4

1. Vai trò của vốn với tăng trưởng kinh tế. 4

1.1 Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị mới cho xã hội 4

1.2 Vốn là công cụ định hướng phát triển sản xuất 4

1.3. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. 4

2. Vai trò của vốn với phát triển xã hội 4

2.1 Nâng cao năng lực sáng tạo cho nguồn nhân lực của huyện. 4

2.2 Y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân. 4

2.3 Văn hóa – thông tin – thể dục thể thao. 4

2.4 Là công cụ điều chỉnh thu nhập giữa các tầng lớp dân cư đảm bảo công bằng xã hội và hạn chế sự mất tự do sử dụng các cơ hội mang tính chính trị vì lý do nghèo đói 4

IV. Đánh giá chung. 4

1. Kết quả đạt được. 4

1.1.Phát triển kinh tế. 4

1.2 Văn hóa – Xã hội 4

2. Một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 4

2.1 Hạn chế trong huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 4

2.1.1 Những hạn chế trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 4

2.1.2 Hạn chế trong chi ngân sách nhà nước. 4

2.2 Hạn chế trong huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. 4

2.2.1 Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. 4

2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh doanh nghiệp. 4

2.3 Những hạn chế trong khả năng huy động và sử dụng tiết kiệm của dân cư. 4

3. Một số nguyên nhân cơ bản. 4

3.1 Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế trong khả năng huy động và sử dụng vốn ngân sách  4

3.1.1 Nguyên nhân của những hạn chế trong khả năng huy động vốn ngân sách. 4

3.1.2 Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình sử dụng vốn ngân sách. 4

3.2 Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế trong khả năng huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. 4

3.2.1 Nguyên nhân của những hạn chế trong huy động vốn của doanh nghiệp. 4

3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế trong sử dụng vốn của doanh nghiệp. 4

3.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong khả năng huy động và sử dụng vốn của cá nhân và hộ gia đình. 4

3.3.1 Nguyên nhân của những hạn chế trong khả năng huy động vốn của cá nhân và hộ gia đình  4

3.3.2 Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình sử dụng vốn của cá nhân và hộ gia đình  4

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH.. 4

I. Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình đến năm 2015. 4

1. Quan điểm phát triển. 4

2. Mục tiêu phát triển và một số chỉ tiêu cụ thể 4

II. Phương hướng huy động và sử dụng vốn đầu tư vào phát triển kinh tế – xã hội huyện trong thời gian tới 4

1. Phương hướng huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội 4

2. Phương hướng sử dụng vốn đầu tư vào phát triển kinh tế – xã hội 4

III. Một số giải pháp nâng cao vai trò vốn đầu tư với phát triển kinh tế – xã hội huyện Gia Bình. 4

1.1 Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn ngân sách nhà nước. 4

1.2 Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 4

2. Giải pháp nâng cao khả năng huy động và sử dụng vốn của các doanh nghiệp. 4

2.1 Khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp. 4

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp. 4

3. Giải pháp nâng cao khả năng huy động và sử dụng vốn của dân cư và hộ gia đình. 4

3.1 Nâng cao khả năng huy động tiết kiệm của dân cư và hộ gia đình. 4

3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các nhân và hộ gia đình. 4

4. Các giải pháp huy động vốn ngoài địa bàn huyện. 4

KẾT LUẬN.. 4

DANH MỤC TÀI LIỆU.. 4

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

 

Hình 1.1: Tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế. 4

Hình 1.2: Tác động của vốn sản xuất đến tăng trưởng kinh tế. 4

Bảng 2: Tình hình dân số, lao động giai đoạn 2006 – 2010. 4

Bảng 3: Tổng hợp thu NSNN giai đoạn 2005 đến nay. 4

Bảng 4: Số lượng doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến nay. 4

Bảng 5: Tình hình chi ngân sách huyện Gia Bình giai đoạn 2005 – 2010. 4

Bảng 6: Tổng hợp các chương trình hỗ trợ từ năm 2000 đến năm 2009 trên địa bàn huyện Gia Bình       39

Bảng 7: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi 4

Bảng 8: Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng trường học………………………………………………. 42

Bảng 9: Tỷ trọng các hoạt động chi sự nghiệp trong tổng chi NSNN.. 4

Bảng 10: Vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh giai đoạn 2005 đến nay. 4

Bảng 11: Hệ số ICOR giai đoạn 2006 – 2010. 4

Bảng 12: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 đến nay……………………………………………….. 48

Bảng 13: Vốn đầu tư và cơ cấu kinh tế huyện Gia Bình giai đoạn 2006 – 2010. 4

Bảng 14: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông. 4

Bảng 15: Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện……………………………………….. 53

Bảng 16: Dự án đầu tư xây dựng trường học giai đoạn 2005 đến nay. 4

Bảng 19: Phương án tăng trưởng giai đoạn 2011 – 2015. 4

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s