Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định


LỜI MỞ ĐẦU

1- Tính cấp thiết của đề tài:

Trong tiến trình đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt của mình vào xoá đói, giảm nghèo. Mục tiêu này đang thực hiện bởi nhiều chương trình lớn của Chính phủ, trong những năm qua cùng với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng: Nền kinh tế tiếp tục phát triển, xã hội ổn định, quan hệ ngoại giao mở rộng, tạo được những tiền đề cơ bản để đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước. Song cùng với quá trình phát triển đó, bên cạnh sự tăng thu nhập của số đông dân cư vẫn tồn tại một bộ phận người nghèo khổ. Mặt khác, do tác động của cơ chế thị trường, sự tăng trưởng kinh tế thường đi đôi với sự phân hoá giàu nghèo, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Trước thực trạng đó đã đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với Đảng và Nhà nước bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước còn phải quan tâm tới công cuộc xoá đói giảm nghèo (XĐGN).

Giải quyết vấn đề nghèo đói là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Tại Hội nghị đánh giá Chương trình Mục tiêu quốc gia về XĐGN tháng 10 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Xoá đói giảm nghèo là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước và toàn dân, là trách nhiệm xã hội của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức; nó thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Xoá đói giảm nghèo có ý nghĩa kinh tế xã hội, chính trị và nhân văn sâu sắc”.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương này của Đảng và Nhà nước, thời gian qua các Bộ, Ngành đã trình Chính phủ ban hành một hệ thống cơ chế, chính sách và giải pháp để giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ sản xuất và các dịch vụ xã hội cơ bản, để tạo cho họ có cơ hội thuận lợi tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo và trở nên khá giả, giàu có. Một trong những chính sách và giải pháp quan trọng đó là chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo.

Ngày 04 tháng 10 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với mục đích khắc phục những tồn tại về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Phục vụ người nghèo trước đây, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, thúc đẩy quá trình hiện đại và lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nhằm tập trung và quản lý thống nhất những chương trình tín dụng ưu đãi, phối hợp lồng ghép có hiệu quả những dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển thị trường lao động.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu:

– Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng nói chung và tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH nói riêng.

– Phân tích thực trạng về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo trong giai đoạn 2006 – 2009 tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ (PGD NHCSXH).

– Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề:

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ

Phạm vi nghiên cứu: Tín dụng đối với hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ

Thời gian nghiên cứu:  Từ năm 2006 đến năm 2009.

4. Phương pháp nghiên cứu:

– Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng về mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động tín dụng.

– Phương pháp duy vật lịch sử được áp dụng khi xem xét đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ có gắn với các điều kiện lịch sử nhất định.

– Phương pháp nghiên cứu kinh tế học cũng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu: Đó là phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp kết hợp với quan sát thực tế để làm rõ đề tài nghiên cứu.

5. Kết cấu của chuyên đề:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương:

      Chương 1: Lý luận chung về cho vay ưu đãi  đối với hộ nghèo của NHCSXH

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ưu đãi  đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ

            Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ

 

 

Bài viết của em còn nhiều thiếu xót em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Th.S  Nguyễn Thị Ngọc Diệp  đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU   1

1- Tính cấp thiết của đề tài: 1

2. Mục đích nghiên cứu: 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: 2

4. Phương pháp nghiên cứu: 3

5. Kết cấu của chuyên đề: 3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY ƯU ĐÃI  ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA  NHCSXH   4

1.1 Đói nghèo và sự cần thiết phải giảm đói nghèo  4

1.1.1 Đói nghèo và hậu quả của đói nghèo  4

1.1.1.1. Khái niệm người nghèo: 4

1.1.1.2. Hậu quả của đói nghèo: 7

1.1.2. Sự cần thiết phải giảm đói nghèo: 10

1.2. Hiệu quả tín dụng của NHCSXH đối với hộ nghèo: 12

1.2.1. Ngân hàng Chính sách xã hội: 12

1.2.1.1. Tổ chức, bộ máy, mục tiêu hoạt động của NHCSXH: 12

1.2.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHCSXH: 14

1.2.1.3. Tín dụng đối với người nghèo: 15

1.2.2. Hiệu quả tín dụng đối với người nghèo: 20

1.2.2.1. Khái niệm: hiệu quả trên phương diện Ngân hàng, hiệu quả tín dụng đối với người nghèo: 20

1.2.2.2. Các tiêu chí phản ánh hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo: 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN GIAO THUỶ   25

2.1. Thực trạng hộ nghèo ở huyện Giao Thuỷ: 25

2.2. Giới thiệu về PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ: 26

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển: 26

2.2.2. Các hoạt động cơ bản của PGD NHCSXH: 27

2.2.2.1. Công tác huy động vốn: 27

2.2.2.2.  Cho vay các chương trình: 28

2.3. Thực trạng hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại huyện Giao thuỷ: 29

2.3.1. Thực trạng cho vay đối với hộ nghèo: 29

2.3.1.1. Cơ chế tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH: 29

2.3.1.2. Cho vay đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ: 32

2.3.2. Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo: 35

2.3.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo: 38

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN GIAO THUỶ   42

3.1. Định hướng của đảng và nhà nước về xoá đói giảm nghèo: 42

3.1.1. Phát triển kinh tế đi đôi với xoá đói giảm nghèo bền vững: 45

3.1.2. Tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản: 45

3.1.3. Huy động bố trí nguồn lực tập trung đầu tư cho các địa bàn trọng điểm và các hoạt động ưu tiên: 46

3.1.4. Phát huy nội lực đi đôi với củng cố và tăng cường hợp tác quốc tế: 46

3.2. Định hướng của NHCSXH về tín dụng đối với hộ nghèo: 46

3.2.1. Bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn điều lệ: 46

3.2.2. Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước: 47

3.2.3. Nguồn hình thành từ các tổ chức tín dụng khác: 47

3.2.4. Nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 48

3.3 Giải pháp mở rông hoạt động cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ: 49

3.4.   Một số kiến nghị 51

3.4.1 Kiến nghị với các cấp,các nghành của huyện: 51

3.4.2  Kiến nghị đối với  phía hộ vay vốn: 52

3.4.3. Kiến nghị đối với Nhà nước  53

3.4.4. Kiến nghị với UBND các cấp  54

3.4.5. Kiến nghị đối với HĐQT–NHCSXH   54

KẾT LUẬN   55

TÀI LIỆU THAM KHẢO   57

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s