Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắt


LỜI MỞ ĐẦU

 

Vốn là yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là chìa khóa, là điều kiện tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình.

Không còn như ở trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng không nhận được sự bao tiêu cung ứng mà tự chịu trách nhiệm với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Điều này đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mới có thể tồn tại và phát triển được. Chính vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ nhưng nó lại luôn được đặt ra trong suốt quá trình kinh doanh của bất kì một doanh nghiệp nào. Đặc biệt, trong thời gian qua, hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước luôn được xem xét, chú ý khi có rất nhều doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ và lại cố gắng dựa vào sự giúp đỡ từ phía nhà nước.

Nhận thức được điều đó, khi thực tập ở công ty cổ phần công trinh đường sắt thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam em đã quan tâm đến vấn đề hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Qua thời gian thực tập, em nhận thấy Công ty cổ phần đường sắt là một trong trong những doanh nghiệp nhà nước thành công trong ngành xây dựng và luôn đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn kinh doanh là mục tiêu hàng đầu. Chính vì lẽ đó, em quyết định chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắt” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình

Qua thời gian thực tập và cố gắng tìm hiểu, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, em đã hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo để bài chuyên được hoàn thiện và có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Em xin cảm ơn!

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG  I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN VÀ HIIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.. 2

I. VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.. 2

1. Vốn trong doanh nghiệp. 2

1.1. Khái niệm về vốn. 2

1.2 Các đặc trưng của vốn. 2

1.3 Phân loại vốn. 3

1.3.1 Căn cứ vào nguồn hinh thành. 4

1.3.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu. 4

1.3.1.2 Nợ phải trả: 5

1.3.2 Căn cứ vào phương thức luân chuyển. 5

1.3.2.1 Vốn cố định. 5

1.3.2.2 Vốn lưu động. 7

II. Hiệu  quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng. 8

1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn. 8

2. Các chỉ tiêu đánh giá. 8

2.1 Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. 8

2.1.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 9

2.1.2 Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 9

2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 10

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng. 11

3.1 Các yếu tố khách quan. 12

4.2 Các yếu tố chủ quan. 13

4. Các đặc thù của ngành xây dựng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 14

4.1 Về yếu tố thị trường trong xây dựng. 15

4.2 Đặc điểm về sản phẩm.. 16

4.3 Về hoạt động sản xuất xây dựng. 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT.. 19

I. Tổng quan chung về công ty cổ phần công trình đường sắt 19

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 19

3.  Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty. 20

3.1 Cơ cấu tổ chức. 20

3.1.1 Cơ cấu tổ chức theo các chi nhánh. 20

3.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý. 22

3.2 Cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh của RCC.. 24

3.1.1 Trong công tác quản lí kế hoạch. 25

3.1.2. Trong công tác quản lí hợp đồng kinh tế. 25

3.1.3 Trong công tác cung ứng vốn vật tư,  nguyên nhiên liệu cho sản xuất 26

4. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 26

4.1 Kết quả quá trình sản xuất kinh doanh của RCC.. 26

4.2 Những thành tích đã được khen thưởng: 28

II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY RCC.. 29

1. Thực trạng sử dụng vốn. 29

1.1 Quy mô hoạt động sản xuất 29

1.1.1 Quy mô thị trường. 29

1.1.2 Quy mô doanh thu thuần và lợi nhuận gộp. 30

1.1.3 Năng lực máy móc thiết bị, công nghệ. 33

1.1.4 Lực lượng lao động. 34

1.2 Cơ cấu tài sản. 34

1.2.1 Về cơ cấu tài sản trong mỗi năm.. 35

1.2.2 Về tình hình  biến động của các loại tài sản trong những năm gần đây. 37

1.3  Cơ cấu và sự biến động nguồn vốn. 39

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở công ty RCC.. 42

2.1 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. 42

2.1.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 42

2.1.2 Các chỉ tiêu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 44

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần công trình đường sắt 50

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của RCC.. 52

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA RCC.. 54

1 Những thành tựu đạt được và nguyên nhân. 54

1.1 Những thành tựu đã đạt được. 54

1.2 Nguyên nhân. 56

1.2.1 Nguyên nhân khách quan. 56

1.2.2 Nguyên nhân  chủ quan. 56

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 59

2.1 Những mặt còn tồn tại 59

2.2 Nguyên nhân những mặt hạn chế của RCC trong những năm qua. 60

2.2.1 Nguyên nhân khách quan. 60

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan. 61

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT.. 63

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 63

1. Một số đánh giá thị trường hoạt động của công ty trong những năm tới 63

2. Định hướng phát triển của công ty. 65

2.1 Định hướng và nhiệm vụ. 65

2.1 Kế hoạch trong 2 năm tiếp theo. 66

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY.. 67

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. 67

1.1 Khai thác tốt nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  67

1.2 Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ trong công ty. 69

1.3 Nâng cao chất lượng quản lí thông tin. 69

1.4 Đẩy mạnh , nâng cao công tác marketing. 70

1.5. Tăng cường công tác quản lí chi phí, tiến độ công trình. 70

2. Môt số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 72

2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn lưu động hơp lí 72

2.2 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho. 73

2.3  Nâng cao năng lực thu hồi nợ. 73

3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 74

3.1 Nâng cấp và đổi mới có chọn lọc TSCĐ.. 74

3.2 Áp dụng hình thức thuê tài chính. 75

3.3 Cải tiến phương pháp khấu hao. 76

III.  Một số kiến nghị 76

1. Kiên nghị đối với nhà nước. 76

2. Kiến nghị đối với tổng công ty đường sắt Việt Nam.. 78

KẾT LUẬN.. 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU

 

Sơ đồ 1: cơ cấu nguồn vốn theo nguồn hình thành. 4

Sơ đồ 2: So sánh quá trình sản xuất của ngành sản xuất xây dựng. 15

và ngành CN khác 15

Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức theo các chi nhánh của RCC.. 21

Sơ đồ 4: Cơ cấu quản lí của RCC.. 23

Bảng 2.2.1: Giá trị sản lượng theo sản phẩm và dịch vụ. 30

Biểu 1: Giá trị sản lượng sản phẩm dịch vụ. 31

Bảng 2.2.2: Lợi nhuận gộp qua các năm.. 31

Bảng 2.2.3 Bảng so sánh một số chỉ tiêu các công ty trong ngành đường sắt 32

Bảng 2.2.4 So sánh một số chỉ tiêu của RCC với các doanh nghiệp xây dựng – bất động sản đã niêm yết (thời điểm 31/12/2008) 32

Bảng 2.2.5: cơ cấu cán bộ công nhân viên của RCC tại 30/6/2009. 34

Bảng 2.2.6 Cơ cấu tài sản của RCC qua các năm.. 35

Bảng 2.2.7: Tài sản cố định của RCC theo BCTC tại thời điểm 31/12/2009. 36

Biểu 2: Cơ cấu tài sản của công ty. 37

Bảng 2.2.8: Cơ cấu nguồn vốn của RCC qua các năm.. 39

Biểu 3:Cơ cấu nguồn vốn RCC 40

Bảng 2.2.9: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của RCC tại thời điểm chốt sách cỏ đông ngày 31/08/2009. 41

Bảng 2.2.10: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm ngày 31/08/2009. 41

Bảng 2.2.11: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 42

Bảng 2.2.12: Lợi nhuận sau thuế của công ty RCC trong 3 năm qua. 44

Bảng 2.2.13: So sánh lợi nhuận sau thuế một số công ty ngành đường sát 45

Bảng 2.2.15: Một số chỉ tiêu hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. 46

Bảng 2.2.16: So sánh ROA một số doanh nghiệp. 47

Bảng 2.2.17: So sánh ROE một số doanh nghiệp. 48

Bảng 2.2.18: Thu nhập cổ phần của RCC trong năm 2007,2008,2009. 48

Bảng 2.2.19: Mức cổ tức của RCC  trong các năm qua. 49

Bảng 2.2.20: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động  của RCC.. 50

Bảng 2.2.21: Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định. 52

Bảng 3.1.1 Một số chỉ tiêu phát triển chính của ngành đường sắt 64

Bảng 3.1.2: Một số chỉ tiêu kế hoạch của RCC trong 2 năm tiếp. 66

Bảng 3.1.3 Kế hoạch sản lượng trong 2 năm tiếp theo. 66

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắt

  1. Mầm Gió nói:

    nội dung đâu hả bạn sao chỉ có danh mục vậy 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s