Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM… 4

1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại (NHTM). 5

1.1.1. Khái niệm NHTM… 5

1.1.2. Đặc điểm của NHTM… 5

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM… 6

1.1.4. Vai trò của NHTM… 7

1.1.5. Chức năng của NHTM… 8

1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 11

1.2.1. Nguồn vốn của NHTM… 12

1.2.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM… 15

1.2.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn. 18

1.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn của NHTM… 19

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn của NHTM… 19

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM… 20

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM… 20

1.4.1. Nhân tố khách quan. 20

1.4.2. Nhân tố chủ quan. 22

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI. 25

2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) chi nhánh Hà Nội 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 25

2.1.2. Mô hình tổ chức và chức năng. 26

2.1.3. Đặc điểm kinh doanh. 27

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội 31

2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh. 34

2.2.1. Cơ cấu vốn. 34

2.2.2. Hoạt động huy động vốn. 42

2.2.3. Cân đối vốn huy động và sử dụng vốn. 45

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 48

2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh. 52

2.3.1. Kết quả đạt được. 52

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 53

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI  CHI NHÁNH HÀ NỘI. 57

3.1. Định hướng hoạt động trong thời gian tới của Chi nhánh. 57

3.1.2. Định hướng trong công tác sử dụng vốn. 58

3.1.3. Một số chỉ tiêu cần đạt được trong những năm tới 58

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Hà Nội 58

3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 59

3.2.2. Đẩy mạnh công tác Marketing thu hút khách hàng gửi tiền và thực hiện tốt chính sách khách hàng. 60

3.2.3. Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ. 61

3.2.4. Tạo lập uy tín cho Chi nhánh. 62

3.2.5. Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả. 62

3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 62

3.2.7. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi 63

3.2.8. Vận dụng chính sách lãi suất hợp lý. 63

3.2.9. Nâng cao trình độ cán bộ Ngân hàng. 64

3.2.10. Phát triển công nghệ. 64

3.3. Một số kiến nghị 65

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ. 65

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước. 66

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 67

3.3.4. Kiến nghị với Chi nhánh Hà Nội 67

KẾT LUẬN.. 69

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 71

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

         SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội

NHTM: Ngân hàng thương mại

NHTW: Ngân hàng trung ương

NHNN: Ngân hàng nhà nước

TMCP: Thương mại cổ phần

TCTD: Tổ chức tín dụng

         TGTK: Tiền gửi tiết kiệm

TCKT: Tổ chức kinh tế

CNH-HĐH: Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa

GTCG: Giấy tờ có giá

LỜI NÓI ĐẦU

Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực đặc biệt, kinh doanh tiền tệ nên Ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước: đó là góp phần giúp nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô thông qua vai trò trung gian tài chính nghĩa là thực hiện điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực trong nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện tốt vai trò này đòi hỏi Ngân hàng phải có sự đầu tư vốn lớn và năng động.

Một số nhà kinh tế học cho rằng: Ngân hàng là một trong những sản phẩm kỳ vị nhất trong những phát minh của nhân loại. Ngân hàng ra đời như những đứa con ưu tú nhất của nền kinh tế hàng hóa và cho đến nay chính Ngân hàng đã dẫn dắt nền kinh tế đạt được những bước tiến to lớn.

Tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội đã và đang là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành hình tượng của khu vực Đông Nam Á song kết quả vẫn còn rất khiêm tốn. Trong khu vực công nghiệp việc áp dụng công nghệ khoa học, đưa thiết bị mới vào sản xuất còn rất hạn chế, khu vực nông nghiệp thì chưa được cơ giới hóa nhiều, kỹ thuật canh tác chủ yếu là kỹ thuật truyền thống chậm đổi mới, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, bất cập và hạn chế. Bên cạnh đó Việt Nam còn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng tài chính lớn trong lịch sử nhân loại ảnh hưởng nặng nề tới hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đó sẽ là những nhân tố quan trọng nhất làm giảm tốc độ phát triển nền kinh tế đất nước trong thời gian tới. Vì vậy để đạt được sự phát triển vượt bậc về kinh tế, ổn định chính trị xã hội thì một nguồn lực có ý nghĩa quyết định không thể thiếu được, đó chính là vốn, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn.

Đối với Ngân hàng nếu như nói nguồn vốn tự có là cơ sở để tổ chức hoạt động kinh doanh, là tiền đề cho sự khởi đầu của hoạt động kinh doanh Ngân hàng thì nguồn vốn huy động đóng vai trò chủ đạo cho mở rộng kinh doanh, đảm bảo cơ sở tài chính cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy song song chính sách, chiến lược khách hàng thì chiến lược nguồn vốn là một trong hai chiến lược quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của Ngân hàng. Mặt khác để tăng cường nguồn vốn hoạt động đòi hỏi Ngân hàng phải có một hệ thống chiến lược sản phẩm hiệu quả nghĩa là các biện pháp huy động vốn phải đạt hiệu quả.

Trong giai đoạn hiện nay các Ngân hàng đều đặt công tác huy động vốn thành mục tiêu hoạt động cơ bản, ở đâu và khi nào có cơ hội tạo vốn thì ở đó, lúc đó Ngân hàng có mặt. Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng nhiều cho tăng trưởng kinh tế là điều quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là các NHTM phải từng bước nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn để đứng vững trong nền kinh tế thị trường.

Trong 5 năm trở lại đây lĩnh vực chứng khoán luôn là lĩnh vực sôi động và thu hút đầu tư nhiều nhất. Tuy nhiên dù các trung tâm giao dịch chứng khoán và các công ty niêm yết đã đi vào hoạt động một thời gian, song việc huy động vốn qua kênh này mới chỉ đáp ứng được một khoản nhỏ nhu cầu vốn đầu tư hiện tại. Còn trên thực tế cho thấy hệ thống NHTM vẫn là kênh huy động vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển. Thấy được tầm quan trọng của hoạt động này nên trong quá trình thực tập tại đơn vị, em đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp.

*) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:

– Đối tượng: Hiệu quả hoạt động huy động vốn của NHTM

– Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội trong khoảng thời gian từ 1/3/2010 đến 4/5/2010

*) Kết cấu chuyên đề:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm 3 chương:

– Chương I: Lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của NHTM

– Chương II: Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội

– Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội

Do thời gian nghiên cứu ngắn cùng với kiến thức thực tế không nhiều, chuyên đề của em còn nhiều điểm chưa đề cập đến và còn có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy, cô giáo và các đồng chí lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng các anh chị của phòng Kế toán nói riêng và toàn thể các anh chị của Chi nhánh Hà Nội nói chung đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập và nghiên cứu chuyên đề. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS.Lê Thị Hương Lan, người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em viết chuyên đề này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s