Nâng cao công tác quản lý ngân sách nhà nước(NSNN) trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang


LỜI MỞ ĐẦU

Trong hệ thống tài chính của mỗi quốc gia thì NSNN có vị trí quan trọng đặc biệt, nó giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính và có ý nghĩa quyết định trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, thực hiện CNH,HĐH  đất nước, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì đòi hỏi có khối lượng vốn vô cùng lớn và phát triển bền vững. Muốn vậy phải có chính sách tài chính quốc gia tiên tiến phù hợp, trong đó NSNN là một trong những công cụ quan trọng nhất. Thông qua công cụ NSNN thực hiện phân phối lần  đầu và phân phối lại thu nhập quốc dân, nhờ đó tập trung một phần quan trọng thu nhập quốc dân vào NSNN, đảm bảo nguồn vốn cho tái sản xuất mở rộng của nền kinh tế.

NSNN là công cụ để thực hiện tích luỹ và tập trung vốn, phân phối và sử dụng vốn cho quá trình CNH, HĐH đất nước, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho  chủ nghĩa xã hội, từng bước làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng đi lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

NSNN giữ vai trò quyết  định trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các cân  đối lớn trong nền kinh tế quốc dân. NSNN còn cung cấp kinh phí cho hoạt động của các lĩnh vực không sản xuất vật chất, duy trì  hoạt động của bộ máy Nhà nước, giữ ổn định tình hình kinh tế – xã hội, phấn đấu xây dựng một nền kinh tế phát triển theo hướng CNH, HĐH. Vì vậy cần phải nhận thức  đầy  đủ,  đúng  đắn vị trí, vai trò của NSNN, trên cơ sở đó tiến hành đổi mới các hoạt động của NSNN cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, có nhiều tiềm năng thế mạnh. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn là một tỉnh nghèo nhất của nước ta. Điều đó được thể hiện rõ nhất trên các mặt kinh tế, xã hội,về các cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, về lực lượng sản xuất và NSLĐ… còn yếu kém và lạc hậu. Với tình trạng đó thì chưa thể đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH nền kinh tế của tỉnhvà đồng thời cũng gặp khó khăn trong việc cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó là Hà Giang còn quá thiếu nguồn vốn vật chất. Vì vậy, để giải quyết mâu thuẫn trên đây cần phải tiến hành đồng bộ nhiều vấn đề. Một trong những vấn  đề có tầm quan trọng  đặc biệt là giải quyết tốt vấn  đề ngân sách. Chính vì vậy em chọn đề tài “Nâng cao công tác quản lý ngân sách nhà nước(NSNN) trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

1.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,VII,VIII.

2.Các nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng

3.Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính phục vụ CNH, HĐH đất               nước,NXB Tài chính, HN 06/1996.

4.Luật NSNN

5.Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

6.Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện

7.Báo cáo thực hiện kết quả thu – chi NSĐP năm 2007 và những nhiệm vụ thu – chi NSĐP năm 2005 của UBND huyện

8.Báo cáo kết quả thực hiện thu – chi ngân sách và phương hướng, nhiệm vụ thu – chi ngân sách qua các của UBND huyện

9.Số liệu tổng hợp thu – chi NSĐP của chi cục thống kê – vật giá tỉnh Hà     Giang.

10.Tài liệu giáo khoa của trường  Đại học kinh tế quôc dân .

11.Các bài báo Đảng trên các tạp chí và các báo hàng ngày có liên quan đến đề tài.

12. Sách giáo trình khoa học quản lý

 

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN………………………………………………… 3

1.1 Tổng  quan về ngân sách nhà nước………………………………………….. 3

1.1.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước……………………………………………. 3

1.1.2 Đặc điểm về ngân sách nhà nước……………………………………………… 3

1.1.3 Vai trò của ngân sách nhà nước………………………………………………. 5

1.1.4 Phân loại ngân sách nhà nước…………………………………………………. 5

1.1.5 Nội dung của ngân sách nhà nước……………………………………………. 6

1.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện…………………………………… 7

1.2.1 Khái niệm về quan lý và quản lý nhà ngân sách nhà nước…………… 7

1.2.2 Vai trò của quản lý ngân sách nhà nước……………………………………. 7

1.2.3 Hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước…………………………………….. 10

1.2.4 Nội dung quản lý ngân sách nhà nước…………………………………….. 11

1.2.4.1 Về thu ngân sách nhà nước………………………………………………… 11

1.2.4.2 Chi ngân sách nhà nước…………………………………………………….. 12

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước 13

1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách nhà nước…. 13

1.3.2 Nhưng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước….. 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN HUYỆN BẮC MÊ  – TỈNH HÀ GIANG……………………………………………………………………………….. 15

2.1 Sự hình thành và phát triển của phòng tài chính – kế hoạch huyện Bắc Mê      15

2.2.1  Đặc điểm lịch sử ,địa lý ,kinh tế – xã hội………………………………… 15

 

2.2.2 Bộ máy quản lý ngân sách cấp huyện…………………………………….. 20

2.2.3.  Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng kế hoạch 33

2.2.4  Thực trạng về quản lý NSNN của huyện bắc mê tỉnh Hà Giang…. 40

2.2.5 Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động quản lý NSNN…………… 47

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN HUYỆN BẮC MÊ – TỈNH HÀ GIANG……………………….. 52

3.1  Phương hướng, mục tiêu………………………………………………………. 52

3.2.Về những giải pháp………………………………………………………………. 54

3.3 Đề Nghị………………………………………………………………………………… 56

3.4 Kiến nghị……………………………………………………………………………… 57

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………….. 59

 

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

                                               NSNN : Ngân sách nhà nước

                                               NSH: Ngân sách huyện

                                               CNH: Công nghiệp hóa

                                               HĐH: Hiện đại hóa

                                               KT-XH: kinh tế- xã hội

                                               NS: Ngân sách

                                               UBND : Uỷ ban nhân dân

                                               HĐND: hội đồng nhân dân

                                               XDCB: xây dựng cơ bản

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s