Một số giải pháp phát triển thị trường cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

 

Thị trường chứng khoán ( TTCK) là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của TTCK ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước trong tương lai, để đạt được sự phát triển đó các công ty chứng khoán ( CTCK) có một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cả TTCK. Thông qua các nghiệp vụ của các CTCK như hoạt động mối giới chứng khoán, nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ khác… các CTCK đã tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa những người sử dụng vốn và những người có tiền nhàn rỗi, cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch, tao ra tính thanh khoản cao cho chứng khoán, góp phần điều tiết và bình ổn thị trường.

Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội được thành lập vào năm 2005, chính thức đi vào hoạt động vào T4/ 2006. Ra đời vào thời kỳ chứng khoán Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh. Tuy là công ty có quy mô trung bình nhưng công ty đã phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu đáng kể, dần dần khẳng định được vai trò của mình trên TTCK Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được công ty còn có những mặt hạn chế cần khắc phục. Vấn đề đặt ra là cần phải tìm hiểu, phân tích những hạn chế, tìm ra nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế và phát triển công ty trong tương lại.

Với mục đích đó, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội, em chọn đề tài : “ Một số giải pháp phát triển thị trường cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội”

Bố cục đề tài gồm ba chương, cụ thể:

Chương I.  Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của CTCK.

Chương II.  Thực trạng TTCK của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HBBS).

Chương III.  Một số giải pháp triển rhij trường cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội.

Nhằm đối chiếu những kiến thức đã học với thực tế, bài viết của em được nghiên cứu theo phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp quy nạp, cùng với các đồ thị, bảng biểu… Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu sẽ không thể tránh khỏi các thiếu sót, hạn chế. Vì vây, kính mong thầy cô giáo đóng góp ý kiến để bài làm được hoàn chỉnh hơn.

Trước khi đi vào nội dung của bài viết em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG và các anh chị ở Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG.. 3

CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN.. 3

I. Tổng quan về quan về CTCK.. 3

1. Sự hình thành và phát triển. 3

2. Khái niệm và đặc điểm.. 4

2.1 Khái niệm  về CTCK.. 4

2.2 Đặc điểm.. 5

2.2.1   Đặc điểm về vốn. 5

2.2.2   Đặc điểm về nhấn sự. 5

2.2.3   Đặc điểm về đội ngũ lãnh đạo. 5

2.2.4   Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 6

2.2.5   Đặc điểm về xung đột lợi ích giữa quyền lợi khách hàng và CTCK.. 6

2.3 Phân loại CTCK.. 6

2.3.1 Công ty chuyên doanh chứng khoán. 6

2.3.2 Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán. 7

2.4 Các loại hình tổ chức công ty chứng khoán. 7

2.4.1 Công ty hợp doanh. 8

2.4.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn. 8

2.4.3 Công ty cổ phần. 9

2.5 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán. 9

2.5.1 Chức năng. 9

2.5.2 Vai trò. 9

II. Hoạt động của công ty chứng khoán. 11

1. Nguyên tắc hoạt động. 11

1.1. Nguyên tắc tài chính. 11

1.2. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 12

2. Hoạt động của công ty chứng khoán. 12

2.1. Tự doanh chứng khoán. 12

2.2. Hoạt động môi giới chứng khoán. 13

2.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành. 13

2.4. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 14

2.5. Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. 14

2.6. Các nghiệp vụ hỗ trợ khác. 14

III. Phát triển hoạt động của CTCK.. 16

1. Khái niệm.. 16

2. Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển hoạt động của công ty chứng khoán. 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY  TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI (HBBS) 18

I. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam.. 18

1. Giai đoạn 2000 – 2005. 18

1.1. Số lượng và quy mô hoạt động của CTCK.. 18

1.2. Chất lượng hoạt động. 19

2.Giai đoạn 2006 – 2007. 20

2.1. Về quy mô vốn. 20

2.2.  Về hoạt động của các CTCK.. 21

3. Giai đoạn nửa cuối 2007 đến nay. 21

3.1. Về số lượng và quy mô giao dịch. 21

3.2. Về hoạt động của các CTCK: 21

3.3. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh: 22

4. Thực trạng các CTCK 3 quý đầu năm 2009. 22

4.1. Hoạt động môi giới 22

4.2. Hoạt động tự doanh. 24

4.3. Repo. 24

4.4. Vấn đề Đòn bẩy tài chính mà các CTCK phối hợp với ngân hàng cung cấp cho nhà đầu tư  chủ yếu dưới dạng hợp đồng hợp tác đầu tư. 25

II. Thực trạng hoạt động của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội ( HBBS) 26

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 26

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty. 28

2.1.  Cơ cấu tổ chức của công ty. 28

2.2. Cơ cấu nhân sự của công ty………………………………………………………………. 29

5. Thực trạng hoạt động. 30

5.1.   Môi giới chứng khoán: 30

5.2.   Tự doanh: 33

5.3.   Tư vấn đầu tư chứng khoán: 36

5.4.   Lưu ký, thanh toán và làm đại lý cho các cổ đông: 36

6. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty. 37

6.1. Đánh giá tình hình hoạt động qua các năm.. 37

6.1.1. Thông qua chỉ số doanh thu, lợi nhuận. 37

6.1.2. Cơ cấu doanh thu qua các hoạt động nghiệp vụ. 38

6.2. Đánh giá chung. 39

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK SECUIRITIES (HBBS) 41

I.   Mục tiêu. 41

II. Một số giải pháp. 41

1. Tăng quy mô vốn. 41

1.1.   Giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. 41

1.2.   Phát hành trái phiếu. 42

2. Tái cấu trúc vốn. 42

2.1.   Thay đổi hình thái sở hữu. 42

2.2.   Tái cấu trúc vốn. 43

2.3.   Tái cấu trúc hoạt động. 43

3. Ứng dụng công nghệ thông tin. 44

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 44

5. Các giải pháp nguồn lực để thực hiện mục tiêu. 45

6. Giải pháp cho các hoạt động nghiệp vụ. 48

6.1.   Hoạt động môi giới 48

6.3.   Hoạt động tư vấn chứng khoán. 49

6.4.   Hoạt động bảo lãnh phát hành. 50

III.       Một số kiến nghị 50

1. Kiến nghị với Chính phủ. (kiến nghị với bộ tài chính không được – bộ tài chính ko đc sửa luật) 50

1.1.   Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý. 50

1.2.   Ưu đãi thuế cho hoạt động chứng khoán. 52

2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 52

2.1.   Giám sát và quản lý vốn khả dụng đối với công ty chứng khoán. 53

2.2.   Quy định về chế độ báo cáo và công khai hoá thông tin. 53

2.3.   Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và TTCK.. 54

KẾT LUẬN.. 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 57

 


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU

 

Biểu 1 : Số lượng CTCK qua các năm.. 18

Biểu 2 :Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 28

Bảng 2.2.1: Tình hình nhân sự của HBBS. 29

Bảng 2.2.2: Cơ cấu nhân sự các phòng ban của HBBS. 29

Số lượng nhân viên (người). 29

Bảng 2.2.3 : Cơ cấu nhân sự theo trình độ của HBBS. 30

Số lượng nhân viên( người). 30

Bảng 2.2.4  : mức phí giao dịch tại HBBS. 31

Bảng 2.2.5  Thị phần giá trị giao dịch khớp lệnh của HBBS. 31

so với toàn thị trường. 31

Bảng 2.2.6  Số lượng tài khoản giao dịch đóng mở tại HBBS. 32

Biểu 3 Số lượng tài khoản mở qua các năm.. 33

Bảng 2.2.7 : Kết quả hoạt động của HBBS. 35

Bảng 2.2.8  : Doanh thu, lợi nhuận qua các năm.. 37

Biểu 4: Doanh thu và lợi nhuận qua các năm.. 37

Bảng 2.2.9  Cơ cấu doanh thu. 38

Biểu 5 Cơ cấu doanh thu năm 2009. 38

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s