Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020


MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………… 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  ĐÁ VÔI TRẮNG……………………………………………………………………………… 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1. Khái niệm, đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản 2

1.1. Khái niệm ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản………………… 2

1.2. Đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản…………… 3

1.2.1. Giá vật phẩm biến đổi ở phạm vi lớn………………………………………………………… 3

1.2.2. Trình độ công nghệ và nhu cầu lao động………………………………………………….. 4

1.2.3. Có nhiều loại quặng trên một mỏ……………………………………………………………… 4

2. Khái niệm, đặc điểm  ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng…. 5

2.1. Khái niệm ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng……………….. 5

2.2. Đặc điểm ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng…………………. 5

2.2.1. Địa điểm khai thác……………………………………………………………………………………. 5

2.2.2. Quy trình khai thác…………………………………………………………………………………… 6

2.2.3. Ngành công nghiệp KT & CB đá vôi trắng có lợi nhuận cao…………………….. 7

2.2.4. Ngành công nghiệp KT & CB đá vôi trắng có tác động lớn đến môi trường. 8

II. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG            9

1. Đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế………………………………. 9

2. Tạo việc làm và nâmg cao trình độ chuyên môn cho lao động tại địa phương nơi có khoáng sản đá vôi trắng…………………………………………………………………………………………………………….. 9

3. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ…………………………………………………….. 10

4. Thúc đẩy phát triển xã hội……………………………………………………………………………. 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2002 – 2009……………… 11

I. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ –  XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN   11

1. Điều kiện tự nhiên……………………………………………………………………………………….. 11

2. Điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh……………………………………………………………….. 11

2.1. Về kinh tế………………………………………………………………………………………………….. 11

2.2. Về xã hội…………………………………………………………………………………………………… 12

II. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2002 – 2009…………………………………….. 12

1.Tiềm năng đá vôi trắng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2003………………………… 12

1.1. Số lượng,  chất lượng, trữ lượng thăm dò đá vôi trắng của Nghệ An từ 2000 – 2003      12

1.1.1. Mỏ đá vôi trắng Châu Hồng……………………………………………………………………. 12

1.1.2. Mỏ đá vôi Châu cường……………………………………………………………………………. 13

1.1.3. Mỏ đá vôi Châu Quang…………………………………………………………………………… 13

1.2. Đặc điểm khoáng sản đá vôi trắng…………………………………………………………….. 14

1.2.1. Một số thuật ngữ liên quan đến đá vôi trắng của liên đoàn địa chất Bắc trung Bộ     14

1.2.2. Đặc điểm chung của các thân khoáng…………………………………………………….. 15

1.3. Phân loại đá vôi trắng……………………………………………………………………………….. 15

1.3.1. Phân loại đá vôi trắng của liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ…………………… 15

1.3.2. Dự báo tài nguyên đá vôi trắng phân theo cấp đá năm 2006…………………… 15

2. Thực trạng về công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh Nghệ An.. 18

2.1. Về công tác thăm dò các mỏ đá vôi trắng………………………………………………….. 18

2.1.1. Điều tra điạ chất và khoáng sản……………………………………………………………… 18

2.1.2. Quá trình  điều tra nghiên cứu đá vôi trắng ở Nghệ An từ năm 1994 đến nay 18

2.2. Về khai thác và sơ chế đá vôi trắng ở tỉnh Nghệ An thời gian qua…………….. 23

2.2.1. Thực trạng về cấp giấy phép cho các doanh nghiệp thăm dò và khai thác đá vôi trắng        23

2.2.2. Thực trạng về khai thác và sơ chế đá vôi trắng ở tỉnh Nghệ An thời gian qua 25

2.3. Về chế biến đá vôi trắng ở tỉnh Nghệ An thời gian qua……………………………… 28

2.4. Về trình độ công nghệ khai thác và chế biến đá vôi trắng ở tỉnh Nghệ An thời gian qua.        30

2.4.1. Trình độ công nghệ khai thác…………………………………………………………………. 30

2.4.2. Trình độ công nghệ chế biến………………………………………………………………….. 33

2.5. Về tác động môi trường và an toàn lao động……………………………………………… 34

2.6. Về thị trường và tiêu thụ sản phẩm……………………………………………………………. 38

III. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG TỈNH NGHỆ AN………………………………………………………………………….. 39

1. Những kết quả đạt được……………………………………………………………………………….. 39

2. Những mặt còn tồn tại………………………………………………………………………………….. 41

2.1. Sản lượng khai thác còn  rất khiêm tốn……………………………………………………… 41

2.2. Tình trạng khai thác đá vôi trắng còn diễn ra nhiều nơi…………………………….. 41

2.3. Công tác thăm dò, quy hoạch dài hạn chưa tốt………………………………………….. 41

2.4. Các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, tự phát…………………………………………………….. 41

2.5. Công nghệ khai thác còn thủ công…………………………………………………………….. 41

2.6. Khai thác và chế biến đá vôi trắng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…. 42

2.7. Quy trình khai thác thực hiện chưa tốt………………………………………………………. 42

3. Nguyên nhân của những  tồn tại…………………………………………………………………… 42

3.1. Nguyên nhân khách quan………………………………………………………………………….. 42

3.2. Nguyên nhân chủ quan……………………………………………………………………………… 43

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020………………………………………………………….. 44

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020……………… 44

1.1. Quan điểm phát triển…………………………………………………………………………………. 44

1.2. Mục tiêu phát triển……………………………………………………………………………………. 44

1.2.1. Mục tiêu tổng quát…………………………………………………………………………………. 44

1.2.2.  Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………………………………… 45

2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi tắng tỉnh Nghệ An đến năm 2020…………………………………………………………………………….. 45

2.1. Quan điểm phát triển…………………………………………………………………………………. 45

2.2. Mục tiêu phát triển……………………………………………………………………………………. 46

2.2.1. Mục tiêu dài hạn…………………………………………………………………………………….. 46

2.2.2. Mục tiêu ngắn hạn………………………………………………………………………………….. 46

2.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp KT & CB đá vôi trắng………………. 47

2.3.1. Dự báo nhu cầu thị trường………………………………………………………………………. 47

2.3.2. Phân vùng tài nguyên đá vôi trắng………………………………………………………….. 49

2.3.3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp KT & CB đá vôi trắng…………… 50

 

II. Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh Nghệ An đến năm 2020…………………………………………………………………………………………………………. 53

1. Giải pháp hạ tầng cơ sở………………………………………………………………………………… 53

1.1. Phát triển hạ tầng cơ sở phần cứng…………………………………………………………….. 53

1.2. Phát triển hạ tầng cơ sở phần mềm…………………………………………………………….. 53

2. Giải pháp, chính sách về thu hút vốn đầu tư………………………………………………… 54

3. Giải pháp về thiết bị công nghệ……………………………………………………………………. 56

4. Giải pháp về đào tạo nghề……………………………………………………………………………. 56

5. Giải pháp bảo vệ môi trường………………………………………………………………………… 56

6. Giải pháp về thị trường………………………………………………………………………………… 57

7. Giải pháp tổ chức thực hiện…………………………………………………………………………. 57

7.1.  UBND tỉnh……………………………………………………………………………………………….. 57

7.2. Sở tài nguyên môi trường…………………………………………………………………………… 57

7.3. Sở công thương………………………………………………………………………………………….. 58

7.4. Sở kế hoạch và đầu tư……………………………………………………………………………….. 58

7.5. Công an tỉnh……………………………………………………………………………………………… 58

7.6. UBND cấp huyện………………………………………………………………………………………. 58

7.7. UBND cấp xã…………………………………………………………………………………………….. 59

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………… 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………….. 61

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………… 62

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU

 

Biểu đồ 1: Sản lượng khai thác đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm          2002 – 2009 ……………………………………………………………………………………………………….. 25

Biểu đồ 2: Sản lượng xuất khẩu đá vôi trắng giai đoạn 2001 – 2008…………………. 38

Bảng 1: Biến chuyển giá kim loại trung bình từng quý niêm yết trong năm 2008… 4

Bảng 2: Tổng hợp dự báo tài nguyên đá vôi trắng phân theo cấp đá năm 2006…. 17……….

Bảng 3: Cấp phép thăm dò và khai thác đá vôi trắng ở tỉnh Nghệ An năm 2008.. 24

Bảng 4: Tổng hợp tình hình khai thác và sơ chế đá vôi trắng của các đơn vị năm 2008………. 27

Bảng 5: Sản lượng chế biến đá vôi trắng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 – 2009….. 30

Bảng 6: Trình độ công nghệ các doanh  nghiệp khai thác đá năm 2008…………….. 32

Bảng 7: Trình độ công nghệ thiết bị DN chế biến đá  trắng siêu mịn năm 2008…. 34

Bảng 8: Biểu đánh giá ATLĐ các đơn vị khai thác – chế biến năm 2008…………… 37

Bảng  9: Kết quả đạt được của các đơn vị  kinh  doanh  đá  vôi  trắng  năm  2008 ……………… 40

Bảng 10: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho ngành giấy đến năm 2020…………. 47

Bảng 11: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho ngành sơn, matít đến năm 2020… 47

Bảng 12: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng cho công nghiệp chất dẻo đến năm 2020………….. 48

Bảng 13: Dự báo nhu cầu bột đá vôi trắng tại thị trường Việt Nam đến năm 2020……………… 48

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

KT & CB

: Khai thác và chế biến

TNDB

: Tài nguyên dự báo

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

DNTN

: Doanh nghiệp tư nhân

HTX

: Hợp tác xã

LHSX. XNK

: Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu

BHLĐ

: Bảo hộ lao động

PCC

: Phòng cháy chữa cháy

ATLĐ

: An toàn lao động

 LỜI MỞ ĐẦU

Nghệ An là một tỉnh có diện tích rộng, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng trong đó có đá vôi trắng có trữ lượng lớn nhất, có giá trị kinh tế cao…Trong những năm vừa qua, ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng trên địa bàn phát triển khá nhanh và có những đóng góp đáng kể cho quá trình phát triển KTXH.

Song song với những đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng ở Nghệ An còn nhiều tồn tại bất cập, có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến. Hậu quả là tài nguyên khoáng sản bị tranh giành, chia cắt, thất thoát, nghèo hóa, môi trường bị tổn hại, ô nhiễm, an ninh trật tự xã hội bị ảnh hưởng, hiệu quả kinh tế xã hội thấp, quyền lợi của nhà nước, của nhân dân trong vùng có tài nguyên bị ảnh hưởng.

Để khắc phục những tồn tại trên, đầu tiên rất cần thiết là  phải tìm ra các giải pháp nhằm định hướng đúng đắn cho quá trình khai thác và chế biến đá vôi trắng trên địa bàn trong giai đoan dài đến năm 2020 một cách có hiệu quả, bền vững, tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, phù hợp với tình hình phát triển KTXH của địa phương.

Chính vì thế mà em lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020”.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, các danh mục thì đề tài gồm 3 phần:

Phần I: Cơ sở  lý luận về ngành công nghiêp khai thác và chế  biến đá vôi trắng

Phần II: Thực trạng về phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế  biến đá vôi trắng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001 – 2009

Phần III: Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020 .

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s