Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 12


LỜI CAM ĐOAN

Tên em là: Nguyễn Thu Thủy – là sinh viên lớp Kinh tế phát triển 47B (QN), khoa Kế hoạch và phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Mã Sinh viên CQQN 470227.

Trong quá trình thực tập tại phòng Kinh tế – Kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 12, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh chị trong phòng trong việc tìm kiếm tài liệu, tìm hiểu thông tin, cùng với sự hướng dẫn của TS. Phan Thị Nhiệm để từ đó lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 12”. Em đã cố gắng để hoàn thành chuyên đề này nhưng vẫn còn nhiều thiếu xót.

Em xin cam đoan những số liệu sử dụng trong chuyên đề là những số liệu thực tế của Công ty và việc hoàn thành chuyên đề này hoàn toàn do sự nỗ lực của bản thân. Nếu không đúng sự thật em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                        Hà Nội, ngày 12 / 05 / 2009

Sinh viên

Nguyễn Thu Thủy

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 1. 1.            SXKD : Sản xuất kinh doanh
 2. 2.            CTCP             : Công ty Cổ phần
 3. 3.            TSNH :           Tài sản ngắn hạn
 4. 4.            TSDH             : Tài sản dài hạn
 5. 5.            VLĐ               : Vốn lưu động
 6. 6.            VCĐ               : Vốn cố định
 7. 7.            TSCĐ             : Tài sản cố định
 8. 8.            TSLĐ             : Tài sản lưu động
 9. 9.            VCSH : Vốn chủ sở hữu
 10. 10.        DNNN            : Doanh nghiệp Nhà nước
 11. 11.        KTTT : Kinh tế thị trường
 12. 12.        ĐHĐCĐ         : Đại hội đồng cổ đông
 13. 13.        HĐQT            : Hội đồng quản trị
 14. 14.        CBCNV         : Cán bộ công nhân viên

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 12. 36

Biểu đồ: Quy mô nguồn vốn, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty. 40

Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn của CTCP Sông Đà 12 giai đoạn 2005 – 2008. 43

Bảng 2: Cơ cấu tài sản của Công ty qua giai đoạn 2005 – 2008. 47

Bảng 3: Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty qua các năm.. 53

Bảng 4: Tình hình huy động vốn của Công ty qua một số kênh chủ yếu. 55

Bảng 5: Chi phí lãi vay của Công ty qua các năm 2005, 2006, 2007, 2008. 58

Bảng 6: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 59

Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 61

Bảng 8: So sánh khoản phải thu và khoản phải trả của Công ty. 63

Bảng 9: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn về mặt tổng thể. 64

Bảng 10: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của Công ty. 65

Bảng 11: Nhu cầu về vốn SXKD của Công ty thời kỳ kế hoạch 2011 – 2015. 75

LỜI MỞ ĐẦU

Môt doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường thì luôn hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nói cách khác lợi nhuận là thước đo hiệu quả SXKD. Một trong những nguồn lực thiết yếu để hoạt động SXKD của doanh nghiệp có hiệu quả đó là vốn. Thật vậy, vốn vừa là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời một doanh nghiệp, vừa là nhân tố quyết định khả năng mở rộng SXKD, đầu tư chiều sâu cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bởi vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không thể không quan tâm đến việc huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả.

Thực tế của Việt Nam cho thấy, trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa sang cơ chế thị trường, không ít các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả đã không thích ứng được và lâm vào tình trạng bế tắc, dẫn đến phá sản. Thực tế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, một trong số đó là doanh nghiệp bị động trong huy động vốn và công tác quản lý vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Chính vì vậy, huy động, sử dụng vốn SXKD một cách hiệu quả có ý nghĩa hết sức quan trọng để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trong có chế thị trường.

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng giữa các nền kinh tế khác nhau trên thế giới, đánh dấu bằng việc nước ta gia nhập WTO, đã mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức cho các doanh nghiệp trong nước bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường.

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 là một đơn vị mạnh, chủ chốt của Tổng Công ty Sông Đà, hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực như: xây lắp, kinh doanh vật tư, vận tải và sản xuất công nghiệp. Để duy trì và phát huy được vị thế hiện tại trong ngành, Công ty cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu của việc nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn. Bởi vậy, xuất phát từ thực tiễn nói trên, trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã chọn cho mình đề tài và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 12”.

Bố cục chuyên đề gồm 3 phần:

–         Chương 1: “Lý luận chung về huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

–         Chương 2: “Thực trạng huy động và sử dụng vốn của CTCP Sông Đà 12 giai đoạn 2005 – 2008”.

–         Chương 3: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn của CTCP Sông Đà 12 trong thời gian tới”.

Bên cạnh sự nỗ lực của cá nhân, em xin gửi lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn TS. Phan Thị Nhiệm, phòng Kinh tế – Kế hoạch của CTCP Sông Đà 12 đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em cũng như Trung tâm thư viện Quốc gia, Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cung cấp thông tin và tài liệu để em hoàn thành bài viết này.

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN.. 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 2

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.. 3

LỜI MỞ ĐẦU.. 4

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT            KINH DOANH CỦA DOANH GHIỆP.. 6

1.1.Tổng quan về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6

1.1.1.Khái niệm chung về vốn. 6

1.1.1.1.Khái niệm chung. 6

1.1.1.2.Đặc trưng của vốn kinh doanh. 6

1.1.2.Phân loại vốn. 7

1.1.2.1.Theo phương thức luân chuyển. 8

1.1.2.2.Theo nguồn huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp. 10

1.1.3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  15

1.2.Một số vấn đề về hiệu quả huy động vốn sản xuất kinh doanh. 18

1.2.1.Khái niệm về huy động vốn và huy động vốn có hiệu quả. 18

1.2.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 20

1.2.2.1.Chi phí của nợ vay. 20

1.2.2.2.Chi phí vốn chủ sở hữu. 21

1.3.Một số vấn đề về sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. 22

1.3.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn. 22

1.3.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 24

1.3.1.1.Các tỷ số về năng lực hoạt động. 24

1.3.1.2.Các tỷ số về khả năng thanh toán. 25

1.3.1.3.Các tỷ số về khả năng sinh lãi 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CTCP SÔNG ĐÀ 12 GIAI ĐOẠN 2005 – 2008  28

2.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Sông Đà 12. 28

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 12. 28

2.1.2.Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. 30

2.1.3.Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành. 32

2.1.4.Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2005 – 2008. 36

2.1.5.Đặc điểm của quá trình SXKD.. 38

2.2.Thực trạng vốn kinh doanh của CTCP Sông Đà 12. 39

2.2.1.Cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản của Công ty. 39

2.2.1.1.Cơ cấu nguồn vốn của Công ty. 39

2.2.1.2.Cơ cấu tài sản của Công ty giai đoạn 2005 – 2008. 44

2.2.2.Nguồn hình thành vốn SXKD của Công ty. 50

2.2.3Phương pháp quản lý vốn kinh doanh của Công ty. 54

2.3.Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn SXKD của CTCP Sông Đà 12. 55

2.3.1.Hiệu quả huy động vốn. 55

2.3.2.Hiệu quả sử dụng vốn. 56

2.3.2.1.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. 56

2.3.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 58

2.3.2.3.Tình hình sử dụng vốn về mặt tổng thể. 60

2.3.2.4.Khả năng thanh toán. 62

2.4.Đánh giá thực trạng và hiệu quả huy động, sử dụng vốn SXKD.. 64

2.4.1.Ưu điểm.. 64

2.4.2.Hạn chế. 66

2.4.3.Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến tình hình huy động, sử dụng vốn của Công ty…………………………………………………………………………………………..68

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CTCP SÔNG ĐÀ 12 TRONG THỜI GIAN TỚI. 69

3.1.Nhu cầu vốn của CTCP Sông Đà 12 đến năm 2015. 69

3.1.1.Định hướng, chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2015. 69

3.1.2.Nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh đến năm 2015. 71

3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của CTCP Sông Đà 12  72

3.2.1.Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn. 72

3.2.1.1.Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn. 72

3.2.1.2.Hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh. 73

3.2.1.3.Đa dạng kênh huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ tối ưu. 74

3.2.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 78

3.2.2.1.Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn. 78

3.2.2.2.Thực hiện chặt chẽ việc thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư. 79

3.2.2.3.Tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao………………………………………………………………………………………………79

3.2.2.4.Tiết kiệm tối đa chi phí SXKD.. 83

3.2.2.5.Tăng cường công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. 85

3.2.2.6.Đẩy mạnh công tác thanh toán và thu hồi công nợ. 86

3.2.3.Một số kiến nghị 88

3.2.3.1.Kiến nghị đối với Tổng Công ty Sông Đà. 88

3.2.3.2.Kiến nghị đối với Nhà nước. 89

LỜI KẾT   91

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 92

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s