Mối quan hệ biện chứng giữa giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh


LỜI MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởn sâu sắc đến Hồ Chủ tịch ngay từ thời niên thiếu.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của mộtngười cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình Bác đã cống hiến rất nhiều cho dân tộc Việt Nam, Bác đã để lại cho chúng ta bài học vô cùng có giá trị để đưa đất nước giành được độc lập, tự do. Với việc nghiên cứu học thuyết Mac-Lenin nhưng không dập khuôn máy móc mà vận dụng một cách tạo Người đã đưa đất nước đi theo con đường đúng đắn nhất để giải phóng dân tộc. Một trong những vấn đề hay nhất, được nhiều nhà nghiên cứu phân tích cũng như được các nhà chính trị đánh giá cao chính là về: “Mối quan hệ biện chứng giữa giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là “kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”

Luận điểm sáng tạo đầu lớn đầu tiên của Bác là luận điểm về chủ nghĩa thực dân và vấn đề giải phóng dân tộc. Đề cương Về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Le-nin, viết năm 1920, đã thức tỉnh Nguyễn Ái Quốc, đưa Người đến với chủ nghĩa Mac- Lenin, vì đây là chủ nghĩa duy nhất quan tâm đến vấn đề thuộc địa.

Nhưng tư tưởng của Người có những điều gì độc đáo? Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp của là gi? Tại sao Người lại không làm theo tư tưởng của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa trong khi Người luôn coi học thuyết Mac- Lenin là học thuyết dẫn đường, soi sáng và làm nên tảng cho con đường giải phóng dân tộc.

Chính vì những lý do trên em chọn đề tài: “Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh” làm đề tài cho bài tập lớn bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài tập lớn gồm 4 phần chính như sau:

I. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giai cấp-dân tộc.

II. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giai cấp

III. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hố Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

IV. Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo. Em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

PhẦN I. QUÁ TRÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN HỆ GIAI CẤP – DÂN TỘC.. 3

1.1. Quan hệ giai cấp – dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: 3

1.2. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống và chủ nghĩa Mác – Lênin về quan hệ giai cấp – dân tộc. 3

PHẦN II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN HỆ GIAI CẤP – DÂN TỘC.. 4

2.1. Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân do giai cấp công nhân lãnh đạo. 4

2.2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 5

Phần III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giai cấp – dân tộc vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 7

3.1. Thực trạng giải quyết quan hệ giai cấp – dân tộc trong thời kỳ đổi mới vừa qua và những vấn đề đặt ra. 7

3.2 Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam.. 7

3.3. Một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường quan hệ giai cấp – dân tộc ở nước ta hiện nay. 9

PHẦN IV. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.. 11

4.1 Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam, một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào kho tàng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. 11

4.2. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hố Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 15

KẾT LUẬN.. 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 21

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s