Hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu trên thị trường dịch vụ tư vấn thương hiệu ở Việt Nam


MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY  CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU.. 3

1.1. Khái quát về công ty Cổ phần thương hiệu toàn cầu. 3

1.1.1. Khái quát về công ty. 3

1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 3

1.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty. 4

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của G’brand. 5

1.1.4.1. Nguồn nhân lực của công ty. 5

1.1.4.2. Chính sách Marketing –Mix. 6

1.2. Thực trạng hoạt động truyền thông của công ty cổ phẩn thương hiệu toàn cầu  10

1.2.1. Mục tiêu hoạt động truyền thông của công ty G’brand. 10

1.2.2. Thực trạng triển khai các công cụ của hoạt động truyền thông. 10

1.2.2.1. Quảng cáo. 10

1.2.2.2. Quan hệ công chúng. 11

1.2.2.3. Tổ chức sự kiện. 11

1.2.2.4. Khuyến mại 12

1.2.2.5. Quan hệ với báo đài 12

1.2.2.6. Quản trị khủng hoảng. 13

1.2.2.7. Bán hàng cá nhân. 13

1.2.2.8. Marketing trực tiếp. 14

1.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông của G’brand. 15

CHƯƠNG II:  PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU. 18

2.1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp. 18

2.2. Khách hàng mục tiêu. 18

2.3. Môi trường Marketing. 20

2.3.1. Môi trường kinh tế. 20

2.3.2. Môi trường chính trị ,pháp luật 21

2.3.3. Môi trường nhân khẩu. 22

2.3.4. Môi trường khoa học kỹ thuật 22

2.3.5. Môi trường văn hóa. 23

2.3.6. Môi trường cạnh tranh. 24

2.4.  Phân tích mô hình SWOT của công ty G’brand. 27

CHƯƠNG III:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY  CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU   29

3.1. Mô hình truyền thông trực tiếp. 29

3.1.1. Nhân viên kinh doanh. 29

3.1.2. Truyền thông xã hội-Chương trình Trách nhiện của Doanh nghiệp với Cộng đồng  30

3.1.2.1.  Gắn kết nhân viên và CSR.. 32

3.1.2.2.  Tìm hiểu và thực hiện CSR theo nguyện vọng của nhân viên. 33

3.1.2.3.  Giao quyền chủ động thực hiện CSR cho nhân viên. 33

3.2. Hoàn thiện các công cụ truyền thông cụ thể. 34

3.2.1. Quảng cáo. 34

3.2.1.1. Kế hoạch truyền thông nội bộ. 34

3.2.1.2. Kế hoạch ATL. 35

3.2.1.3. Kế hoạch BTL. 40

3.2.2.  Quảng cáo OOH.. 42

3.2.3. Tổ chức sự kiện. 45

3.2.4. Các ấn phẩm xuất bản. 46

3.2.5. Marketing trực tiếp. 47

3.2.6. Kế hoạch  quan hệ công chúng. 48

3.2.7. Kế hoạch tài trợ. 49

3.2.8.  Khuyến mại 50

3.2.9. Bán hàng cá nhân. 50

3.2.10. Marketing trực tiếp. 51

3.3. Các giải pháp marketing khác. 51

3.3.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm.. 51

3.3.2. Hoàn thiện chính sách giá. 52

3.3.3. Hoàn thiện chính sách hệ thống phân phối 52

3.3.4. Tổ chức lại phòng Marketing và đào tạo đội ngũ làm Marketing một cách tập trung và đồng bộ. 53

3.3.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin Marketing(MSI). 53

3.3.6. Bồi dưỡng kiến thức Marketing cho nhân viên toàn công ty. 54

3.4. Các giải pháp khác. 54

3.4.1. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 54

3.4.2. Công tác quản lý. 54

3.4.3. Công tác tổ chức quản lý cán bộ. 54

3.5. Một số kiến nghị với Nhà nước và Hiệp hội quảng cáo Việt Nam… 55

3.5.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 55

3.5.2. Đối với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. 56

KẾT LUẬN.. 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty G’brand. 4

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty. 5

Bảng 1.1. Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính. 5

Bảng 1.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ. 6

Sơ đồ 1.3. Kênh phân phối trực tiếp của công ty. 8

Sơ đồ 3.1. Những vấn đề cơ bản thuộc trách nhiệm xã hội (CSR) 31

Sơ đồ 3.2. Giải pháp “Thương mại điện tử”. 39


LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài.

Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã phát triển chóng mặt, luôn đạt mức trên 8% /năm. Đây là tín hiệu đáng mừng đánh dấu sự phát triển của ngành kinh tế trong đó ngành dịch vụ ngày càng chiếm giữ vị trí quan trọng và đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế. Theo các số liệu của tổng cục thống kê,số lượng doanh nghiệp kinh doanh được thành lập trên thị trường Việt Nam năm 2009 đạt hơn 30.000 doanh nghiệp.Số lượng này có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp bước đầu nhận thức được một cách tích cực về vai trò của quảng cáo trong việc thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và tạo dựng uy tín thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu quảng cáo là rất lớn. Theo đó mà các doanh nghiệp quảng cáo không ngừng tăng lên nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu quảng cáo của các doanh nghiệp. Theo thống kê của hiệp hội quảng cáo năm 2009 trên thị trường Việt Nam có hớn 7000 đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ quảng cáo tạo ra một thị trường cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp quảng cáo phải luôn tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu-G’brand được thành lập vào năm 2007. Cho đến nay đã đạt được rất nhiều thành công với số lượng khách hàng lớn. Nhưng thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt và những người thực sự biết đến công ty không nhiều.Vấn đề đặt ra buộc những người làm Marketing không chỉ phát triển sản phẩm, định giá sao cho có sức hấp dẫn và tạo điều kiện cho các khách hàng mục tiêu có thể tiếp cận được nó.Công ty còn phải thông tin cho khách hàng hiện có và tiềm ẩn. Chính vì thế nên hoạt động truyền thông của công ty luôn là vấn đề quan trọng và mang tính cấp thiết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu, em nhận thức và quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực truyền thông nên đã chọn đề tài: “Hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu trên thị trường dịch vụ tư vấn thương hiệu ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình với mong muốn góp phần giúp công ty có thể được nhiều người biết đến, gia tăng khách hàng và phát triển mạnh mẽ trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu

+Nghiên cứu các vấn đề về hoạt động truyền thông

+Phân tích thực trạng truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu.

+Phân tích các yếu tố chi phối đến hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu.

+Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động truyền thông của công ty

+Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động truyền thông của công ty tại miền Bắc Việt Nam.

4. Kết cấu của chuyên đề

Ngoài lời mở đầu, phụ lục, kết luận, kết cấu của chuyên để bao gồm ba chương:

Chương I: Thực trạng hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu.

Chương II: Phân tích các yếu tố chi phối đến hoạt động truyền thông của công ty.

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

1.Giáo trình thực hiện Quản trị Quảng cáo-Trường Đại học KTQD

2.Giáo trình Marketing căn bản-Trường Đại học KTQD

3.Giáo trình nghiên cứu Marketing-Trường Đại học KTQD

4.Xây dựng và phát triển thương hiệu-Lê Xuân Tùng, NXB Lao động xã hội

5.Thương hiệu với nhà quản lý-NXB chính trị quốc gia

6.Các tài liệu của công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu

7.Advertising-Wiliam F.Arens

8 Các trang web

9 Các  bài luận văn khác

 

 

Do thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tại công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu có hạn, đồng thời với kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế, chuyên đề của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu  sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giúp em hoàn thiện bài viết hơn nữa.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo trưởng khoa PGS.TS Trương Đình Chiến đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em giúp em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Đồng thời, em cũng chân thành cảm ơn các anh chị trong công ty cổ phần thương hiệu toàn cầu đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp nguồn tư liệu giúp em có những phân tích sâu hơn về vấn đề này.

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s