Hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex – thực trạng và biện pháp phát triển


MỤC LỤC

 

LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………………………………………………. 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ………………………………………. 4

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ…………………………………………………………………………… 5

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………………… 6

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX…………………………………………………………………………………………………………. 9

1.1. Quá trình hình thành của Công ty cổ phần Gas Petrolimex……………………………………………………… 9

1.1.1. Bộ máy quản trị của Công ty lúc mới thành lập…………………………………………………………………. 11

1.1.2. Bộ máy quản trị của Công ty sau khi thực hiện cổ phần hóa………………………………………….. 12

1.2. Quá trình phát triển của Công ty cổ phần Gas Petrolimex…………………………………………………….. 17

1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty………………………………………………………………………………… 19

1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh………………………………………………………………………………………….. 19

1.3.2: Đặc điểm về nguồn vốn…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1.3.3: Đặc điểm về hệ thống cơ sở vật chất……………………………………………………………………………………… 20

1.3.4. Các loại hàng hoá và dịch vụ chủ yếu……………………………………………………………………………………. 23

1.3.5. Đặc điểm về hệ thống phân phối……………………………………………………………………………………………… 23

1.3.6. Đặc điểm về nguồn nhân lực……………………………………………………………………………………………………. 26

1.3.7. Đặc điểm nhu cầu, giá cả và tình hình cạnh tranh trên thị trường…………………………………. 27

1.3.7.1. Đặc điểm của sản phẩm Gas……………………………………………………………………………………………. 27

1.3.7.2. Ứng dụng của LPG…………………………………………………………………………………………………………….. 28

1.3.7.3. Đặc điểm giá cả……………………………………………………………………………………………………………………. 29

1.3.7.4. Tình hình cạnh tranh trên thị trường…………………………………………………………………………….. 31

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX………………………………………………………………………………………………. 33

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…………………………………………………………………… 33

2.1.1. Công tác nguồn hàng…………………………………………………………………………………………………………………. 33

2.1.2. Sản lượng xuất bán…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2005-2009…………………………………. 34

2.2. Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty……………………………………………………………………………… 38

2.2.1. Lựa chọn kênh bán…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2.2.2. Thiết lập hệ thống đại lý……………………………………………………………………………………………………………. 45

2.2.3. Phân phối hàng hóa……………………………………………………………………………………………………………………. 47

2.2.4. Tổ chức điều chỉnh kênh bán……………………………………………………………………………………………………. 49

2.3. Phân tích kết quả bán hàng của Công ty……………………………………………………………………………………… 50

2.4. Đánh giá hoạt động bán hàng của Công ty………………………………………………………………………………….. 52

2.4.1. Ưu điểm…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2.4.2. Nhược điểm………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2.3.3. Nguyên nhân………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan………………………………………………………………………………………………….. 54

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan………………………………………………………………………………………………………. 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY         56

3.1. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty……………………………………………………………………………. 56

3.1.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ…………………………………………………………………. 56

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty……………………………………… 58

3.1.3. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn của Công ty………………………………………………………………. 60

3.2. Biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex….…………….. 62

3.2.1. Phát triển hệ thống đại lý………………………………………………………………………………………………………….. 62

3.2.2. Phân phối hàng hóa……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3.2.2.1. Phát triển mạng lưới bán hàng………………………………………………………………………………………… 63

3.2.2.2. Xác định các kênh tiêu thụ, đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ sản phẩm.………….. 65

3.2.3. Hoạt động mua……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

3.2.4. Công tác nghiên cứu thị trường………………………………………………………………………………………………. 68

3.2.5. Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty…………………………………………………….. 69

3.2.6. Chính sách giá của Công ty……………………………………………………………………………………………………… 70

3.2.7. Hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng………………………………………………………………………….. 71

3.2.8. Thực hiện tốt công tác vỏ bình…………………………………………………………………………………………………. 73

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………… 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………….. 76

 

LỜI CAM ĐOAN

 

Tôi xin cam đoan chuyên đề thực tập tốt nghiệp là bài viết của riêng tôi. Tất cả các tài liệu đều đúng như danh mục tài liệu tham khảo. Các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong chuyên đề đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                                                Người viết

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN Đ

 

LPG: (Liquefied Petrolium Gas) – Gas hóa lỏng.

PGC: Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.

PVGC: PetroVietNam Gas Company

             Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu khí

XD: Xăng dầu

PCCC: Phòng cháy chữa cháy.

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.

CP: Giá CP – Contract price – Giá hợp đồng.

TP: Thành phố.

TX: Thị xã.

HĐQT: Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

Term: Hợp đồng dài hạn.

Spot: Hợp đồng theo chuyến.

KH: Kế hoạch

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

 

Bảng 1.1: Hệ thống kho bể đầu mối

Bảng 1.2: Hệ thống các trạm chiết nạp Gas

Bảng 1.3: Lao động của các đơn vị trong Công ty

Bảng 2.1: Sản lượng Gas Petrolimex trên thị trường Việt Nam

Bảng 2.2: Tình hình vốn, doanh thu và lợi nhuận của Công ty qua các năm 2007 – 2009

Bảng 2.3: Sản lượng xuất bán, lợi nhuận và thu nhập bình quân

Bảng 2.4: Sản lượng và doanh số thực hiện năm 2008 – 2009

Bảng 2.5: Một số khách hàng tiêu thụ lớn của Công ty

Bảng 2.6: Khối lượng tiêu thụ theo khu vực thị trường

Bảng 2.7: Khối lượng và doanh thu bán hàng theo các phương thức

Bảng 2.8: Nhu cầu tiêu thụ LPG trên thị trường Việt Nam

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy quản trị của Công ty cổ phần Gas Petrolimex

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hệ thống phân phối

 

MỞ ĐẦU

  1. 1.     Sự cần thiết nghiên cứu

Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN với mục tiêu đa dạng hóa các thành phần kinh tế, phát triển nền kinh tế hàng hóa – dịch vụ. Việc gia nhập WTO đã đưa nền kinh tế nước ta có những thay đổi mạnh mẽ. Thương mại đã trở thành điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thương mại dịch vụ cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống xã hội.

Góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội, các doanh nghiệp thương mại cũng ngày càng hình thành nhiều và có những phát triển mạnh mẽ. Cơ chế thị trường đem đến cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng những cơ hội và nhiều thách thức mới. Do đó để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải không ngừng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, doanh nghiệp có những chiến lược, kế hoạch để đưa ra những chính sách, biện pháp phù hợp để làm cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex công tác bán hàng là khâu thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, nghiên cứu hoạt động bán hàng nhằm đề ra các giải pháp khoa học cho hoạt động kinh doanh Gas của Công ty cổ phần Gas Petrolimex trong thời gian tới là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Qua thời gian thực tập, nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế, em nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động này nên em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex – thực trạng và biện pháp phát triển”.

  1. 2.     Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Bằng những kiến thức đã học, đi sâu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex từ đó tìm ra những mặt tích cực, hạn chế còn tồn tại của Công ty để có những đề xuất, cũng như giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công ty.

  1. 3.     Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

–         Đối tượng nghiên cứu:

Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

–         Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex ở khu vực thị trường phía Bắc.

+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động bán hàng thời kỳ 2005- 2009.

  1. 4.     Phương pháp nghiên cứu

Đề tài này đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê, phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích, phương pháp học lý luận kết hợp với nghiên cứu thực tế.

  1. 5.     Kết cấu của chuyên đề

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề trình bày trong 3 chương như sau:

Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex, em đã có cơ hội được tiếp xúc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động bán hàng của Công ty. Nhưng do trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô trong khoa cũng như các cô, các chú, các anh, các chị trong Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, ban giám đốc cùng các cô, các chú, các anh, các chị trong Công ty đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s