Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

 

Hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động tài chính doanh nghiệp nói riêng muốn đạt kết quả tốt cần có sự đóng góp hết sức quan trọng của công tác kế toán. Do đó yêu cầu hoàn thiện bộ máy kế toán, công tác kế toán là hoàn toàn bức thiết.Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin có ích cho các quyết định tài chính. Vì vậy, kế toán có vai trò rất cần thiết và đặc biệt quan trọng với hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Tổng công ty thương mại Hà Nội, đặc thù là một doanh nghiệp thương mại và kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bởi thế, hoạt động xuất khẩu là một trong những hoạt động quan trọng nhất của tổng công ty. Vì thế, em  quyết định chọn đề tài chuyên đề ‘ Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ  hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội’. Sau quá trình  thực tập tại Tổng công ty, em đã có được sự hiểu biết cụ thể hơn về công tác kế toán nói chung và kế toán xuất khẩu nói riêng .

Bản  chuyên dề này gồm có 3 nội dung chính:

Chương 1- Tổng quan về cơ sở thực tập: Tổng công ty thương mại Hà Nội

Chương 2- Thực trạng kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu Tổng công ty thương mại Hà Nội..

Chương 3- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu Tổng công ty thương mại Hà Nội

Quá trình học hỏi để đánh giá vấn đề thật bao quát và khách quan là khó khăn và cần nhiều nỗ lực. Với tinh thần học hỏi, cầu tiến em mong có được sự quan tâm, góp ý từ các bạn. Qua đây, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ánh, phòng kế toán Tổng công ty thương mại Hà Nội đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em có thể hoàn thành chuyên đề này

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1 : Tổng quan về Tổng công ty thương mại Hà Nội 2

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty thương mại Hà Nội 2

1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kế toán xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nộ  6

1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm.. 6

1.2.2 Thị trường tiêu thụ. 8

1.2.2.1 Thị trường nội địa. 8

1.2.2.2 Thị trường xuất nhập khẩu. 9

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội một số năm gần đây. 10

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty thương mại Hà Nội 11

1.4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng công ty  hương mại Hà Nội 11

1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 11

1.4.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 11

1.4.2.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy điều hành giúp việc  13

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 15

1.5.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 15

1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên: 15

1.5.3 Đ ặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế tóan. 16

PHÂN 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 22

2.1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội 22

2.1.1. Đặc điểm hàng hóa xuất khẩu tại Tổng công ty. 22

2.1.2. Đặc điểm thị trường xuất khẩu của Tổng công ty. 23

2.2. Các phương thức xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội 26

2.2.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp. 26

2.2.2. Phương thức xuất khẩu ủy thác. 26

2.2.3. Đặc điểm hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng công ty. 27

2.3. Phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu và nguyên tắc hạch toán ngoại tệ của công ty. 28

2.3.1. Phương thức thanh toán quốc tế trong xuất khẩu của công ty. 28

2.3.1.1. Phương thức thư tín dụng L/C.. 28

2.3.1.2. Phương  thức chuyển tiền. 30

2.3.2. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ. 31

2.4. Kế toán xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty. 32

2.4.1. Kế toán xuất khẩu hàng hóa theo phương thức xuất khẩu trực tiếp. 32

2.4.1.1. Kế toán giá vốn hàng xuất khẩu. 32

2.4.1.2. Kế toán doanh thu hàng hóa. 39

2.4.1.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 42

2.4.1.4. Kế toán các khoản thanh toán với khách hàng. 47

2.4.2. Kế toán xuất khẩu hàng hóa theo phương thức xuất  khẩu ủy thác  51

2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty  54

2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 54

2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 59

2.5.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu. 62

PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO   65

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Tổng công ty  65

3.1.1. Những ưu điểm: 65

3.1.2.  Những tồn tại: 67

3.2. Đánh giá thực trạng kế toán xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội 68

3.2.1. Ưu điểm.. 68

3.2.2. Nhược điểm.. 70

3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội 71

3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại Tổng công ty. 71

3.3.2 Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội………72

3.3.3.Các ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh hàng xuất khẩu tại Tổng công ty thương mại Hà Nội 74

KẾT LUẬN.. 77


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIẺU

Biểu số 1.1:  Tình hình SXKD của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 10

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thương mại Hà Nội 11

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy. 15

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ. 21

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp xuất khẩu của Tổng công ty trong năm 2007, 2008. 23

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Tổng công ty những năm gần đây  25

Sơ đồ 2.1:  Quy trình thanh toán thư tín dụng (L/C) 29

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ phương thức chuyển tiền. 30

Biểu 2.3: Phiếu xuất kho. 34

Biểu 2.4: Hóa đơn giá trị gia tăng. 35

Biểu 2.5: Sổ cái TK 632. 38

Biểu 2.6: Sổ nhật ký chung. 40

Biểu 2.7: Sổ cái TK 511. 41

Biểu 2.8: Sổ cái TK 333. 46

Biểu 2.9: Sổ chi tiết thanh toán với người mua. 49

Biểu 2.10: Sổ cái TK 131. 50

Biểu 2.12: Sổ cái TK 641. 58

Biểu 2.11:Phiếu chi số 20-09. 56

Sơ đồ:2.4:  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 60

Biểu 2.13: Sổ cái TK 642. 61

Sơ đồ 2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 62

Biểu 2.14: Sổ cái TK 911. 63

Biểu 2.15: Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu. 64

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s