Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM  VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH.. 3

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 3

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 6

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH.. 12

2.1. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 12

2.2. Chứng từ và thủ tục luân chuyển nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 13

2.2.1. Thủ tục luân chuyển chứng từ nhập kho NVL. 13

2.2.2. Thủ tục luân chuyển chứng từ xuất kho NVL. 19

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 23

2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu  tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 28

2.4.1.………………………………………………….. Trình tự hạch toán NVL.. 28

2.4.2. Hạch toán NVL thừa thiếu sau kiểm kê. 37

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH.. 41

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh và phương hướng hoàn thiện. 41

3.1.1. Ưu điểm.. 42

3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục: 44

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 46

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. 47

3.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu. 47

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 48

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 52

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 52

3.2.5. Về  sổ kế toán tổng hợp. 54

3.2.6. Về lập dự phòng giảm giá vật tư. 57

3.2.7. Về giải pháp khi NVL tăng giá. 58

3.2.8. Về báo cáo kế toán liên quan đến NVL.. 59

KẾT LUẬN.. 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

 

NVL                 :  Nguyên vật liệu.

TK                    :  Tài khoản.

GTGT              :  Gía trị gia tăng.

TNHH              : Trách nhiệm hữu hạn.

CPĐT & XD    :  Cổ phần đầu tư và xây dựng.

HT                    :  Hà Tĩnh.

ĐVT                 :  Đơn vị tính.

STT                  :  Số thứ tự.

QĐ                   :  Quyết định.

BTC                 :  Bộ Tài chính.

CT                    :  Công trình.

VD                    :  Ví dụ.

UBND              :  Ủy ban nhân dân.

VLC                 :  Vật liệu chính.

VLP                 :  Vật liệu phụ.

 DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

Biểu số 1-1: Danh mục mã vật tư. 4

Biểu số 2-1: Hoá đơn GTGT. 16

Biểu số 2-2: Biên bản kiểm nghiệm vật tư. 17

Biểu số 2-3: Phiếu nhập kho. 18

Biểu số 2-4: Phiếu xuất kho. 21

Biểu số 2-5: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. 22

Biểu số 2-6: Thẻ kho. 25

Biểu số 2-7: Sổ chi tiết vật tư. 26

Biểu số 2-8: Bảng tổng hợp chi tiết vật tư. 27

Biểu số 2-9: Nhật kí chung. 32

Biểu số 2-10: Sổ cái tài khoản 152. 34

Biểu số 2-11: Sổ tổng hợp số phát sinh theo hàng tồn kho  35

Biểu số 2-12: Sổ tổng hợp số phát sinh theo hàng tồn kho  36

Biểu số 2-13: Sổ cái tổng hợp tài khoản 152. 37

Biểu số 2-14: Bảng tổng hợp kiểm kê vật tư. 39

Biểu số 2-15: Sổ cái tài khoản 632. 40

Biểu số 3-1: Mẫu sổ danh điểm vật liệu. 50

Biểu số 3-2: Phiếu giao nhận chứng từ nhập (xuất) nguyên vật liệu. 53

Biểu số 3-3: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kì. 53

Biểu số 3-4: Nhật kí mua hàng. 55

Biểu số 3-5: Nhật kí chi tiền. 55

Biểu số 3-6: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu. 57

Biếu số 3-7: Bảng kê dự phòng giảm giá vật tư. 58

Biểu số 3-8: Dự toán chi phí nguyên vật liệu. 60

Biểu số 3-9: Dự toán chi ngân sách theo nhu cầu cung ứng NVL. 61

DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

Sơ đồ 2-1: Quy trình nhập kho NVL………………………………………………. 15

Sơ đồ 2-2: Quy trình xuất kho NVL……………………………………………….. 20

Sơ đồ 2-3: Quy trình ghi sổ hạch toán chi tiết vật tư, hàng hóa…………… 23

Sơ đồ 2-4: Quy trình ghi sổ hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu………… 28

 

LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng còn thể hiện bản sắc văn hóa, thẩm mỹ và phong cách kiến trúc của mỗi quốc gia mỗi dân tộc. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng cơ bản cũng phát triển không ngừng , cùng với nó thì số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí và thất thoát vốn. Ở các doanh nghiệp xây lắp, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, thì tổ chức tốt công tác kế toán NVL cũng là một vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm trong điều kiện hiện nay.

Ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tiết kiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí NVL. Em nhận thấy kế toán vật liệu trong công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu  tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh”.

Kết cấu đề tài gồm 3 phần lớn sau:

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lí nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh.

Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh.

Trong quá trình xây dựng chuyên đề,  mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và được sự hướng dẫn tận tình của GVHD th.s Phạm Thị Minh Hồng cùng các anh chị phòng kế toán của công ti nhưng do sự hiểu biết còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế nên em không tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết. Vì vậy,  kính mong sự chỉ bảo của thầy giáo và các bạn cùng đóng góp để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Advertisements

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s