Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty thực phẩm miền Bắc


LỜI MỞ ĐẦU

         Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã và đang mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới đã mở ra những cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng lại đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp Nhà nước phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tích tự chủ, năng động để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả tiết kiệm chi phí để đem lại lợi nhuận cao để từ đó mới có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

         Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chất lượng phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã cố gắng tìm ra hướng kinh doanh để đem lại doanh thu cho doanh nghiệp thì việc sử dụng những chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải hợp lý và tiết kiệm để phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại. Như vậy việc xác định doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh đúng đắn sẽ giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh để từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận.

         Xuất phát từ lý luận đồng thời kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty thực phẩm miền Bắc, được sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn và các cán bộ nhân viên trong phòng tài chính kế toán của Công ty đã giúp em nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty thực phẩm miền Bắc”.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần:

Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của công ty thực phẩm miền Bắc

Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí tại công ty thực phẩm miền Bắc

Chương III: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty thực phẩm miền Bắc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1 : ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.. 3

1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của công ty thực phẩm miền Bắc. 3

1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc  3

1.1.2. Đặc điểm doanh thu của công ty thực phẩm miền Bắc. 5

1.1.2.1. Bản chất của doanh thu. 5

1.1.2.2. Phân loại doanh thu. 6

1.1.3. Đặc điểm chi phí của công ty thực phẩm miền Bắc. 10

1.1.3.1. Bản chất của chi phí 10

1.1.3.2. Phân loại chi phí 11

1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của công ty thực phẩm miền Bắc  14

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thực phẩm
miền Bắc. 14

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc  15

1.2.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. 16

1.2.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty  18

1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty  19


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.. 23

2.1 Kế toán doanh thu và thu nhập khác. 23

2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 23

2.1.2 Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán. 23

2.2 Kế toán chi phí 32

2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 32

2.2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 32

2.2.1.2 Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán. 32

2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng. 39

2.2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 39

2.2.2.2 Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán. 39

Tên tài khoản. 42

2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 44

2.2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 44

2.2.3.2 Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán. 44

2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 48

2.2.4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 48

2.2.4.2 Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán. 48

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.. 51

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty thực phẩm miền Bắc và phương hướng hoàn thiện. 51

3.1.1 Ưu điểm.. 51

3.1.1.1 Về kế toán và tổ chức công tác kế toán. 51

3.1.1.2 Về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty  53

3.1.2 Nhược điểm.. 54

3.1.2.1 Về kế toán và tổ chức công tác kế toán. 55

3.1.2.2 Về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty  55

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện. 56

3.1.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 56

3.1.3.2 Phương hướng hoàn thiện. 57

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, các định kết quả kinh doanh tại công ty thực phẩm miền Bắc. 58

3.2.1 Về công tác quản lý doanh thu, chi phí tại công ty. 58

3.2.2 Về phương pháp hạch toán chi tiết 58

3.2.3 Về hình thức ghi sổ kế toán. 59

3.2.4 Về tài khoản sử dụng. 60

3.2.5 Điều kiện thực hiện giải pháp. 62

KẾT LUẬN.. 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 65

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

          TSCĐ                                                       Tài sản cố định

          BHYT                                                       Bảo hiểm y tế

          BHXH                                                       Bảo hiểm xã hội

          KPCĐ                                                        Kinh phí công đoàn

          NKCT                                                       Nhật ký chứng từ

          NKĐB                                                       Nhật ký đặc biệt

          GTGT                                                       Giá trị gia tăng

          TNDN                                                      Thu nhập doanh nghiệp

          TGNH                                                       Tiền gửi ngân hàng

          SXKD                                                       Sản xuất kinh doanh

          TK                                                             Tài khoản

          TKĐƯ                                                       Tài khoản đối ứng

          GVHB                                                       Giá vốn hàng bán

          HĐTC                                                        Hoạt động tài chính

          CCDV                                                        Cung cấp dịch vụ

 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 8. 25

Biểu số 2.2: Sổ chi tiết bán hàng. 26

Biểu số 2.3: Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng. 27

Biểu số 2.4: Sổ cái tài khoản 511. 28

Biểu số 2.5: Sổ tổng hợp tài khoản 511. 29

Biểu số 2.6: Báo cáo bán hàng. 30

Biểu số 2.7: Nhật ký chứng từ số 8. 31

Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho số 209. 34

Biểu số 2.9: Sổ tổng hợp tài khoản 632. 35

Biểu số 2.10: Sổ cái tài khoản 632. 36

Biểu số 2.11 Bảng kê số 8 (1561) 36

Biểu số 2.12: Bảng tổng hợp N-X-T. 38

Biểu số 2.13: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh. 41

Biểu số 2.14: Sổ tổng hợp tài khoản 641. 42

Biểu số 2.15: Sổ cái tài khoản 641. 43

Biểu số 2.16: Sổ tổng hợp tài khoản 642. 46

Biểu số 2.17: Sổ cái tài khoản 642. 47

Biểu số 2.18:  Sổ cái TK 911. 49

Biểu số 2.19: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 50

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s