Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-chi nhánh Hà Bà Trưng


LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế của Đảng và nhà nước, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện chiến lược đổi mới mạnh mẽ các hoạt động của mình, tăng cường huy động vốn từ nhiều nguồn. Tuy nhiên ngành ngân hàng cũng đang gặp phải nhiều khó khăn cản trở tiến trình đổi mới của mình như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi lớn, sự bất hợp lý về mô hình và cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động, cơ chế, chính sách và thiếu môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng…phản ánh phần nào thưc trạng và những khó khăn trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ở nước ta.

Hoạt động tín dụng – một trong những hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng là môt hoạt động khá phức tạp và chưa đựng nhiều rủi ro do nhiều nguyên nhân gây ra. Bởi hoạt động ngân hàng chủ yếu là huy động tiền gửi và cho vay. Nếu ngân hàng không thể thu hồi những khoản cho vay, đến một lúc nào đó, ngân hàng sẽ mất khả năng thanh toán, hậu quả tiếp theo là ngân hàng bị phá sản, de dọa sự ổn định và an toàn của cả hệ thống.

Mặt khác, do hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng nên rủi ro trong tín dụng là rủi ro chiếm tỷ trọng nhiều nhất, dễ xảy ra nhất, ảnh hưởng tới tính an toàn của ngân hàng.

Vì vậy, việc quản lý, dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế rủi ro đã và đang trở thành một nội dung hết sức quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Một trong những giải pháp đang được khuyến khích áp dụng đó là hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. Đây là một vấn đề khá mới đối với các NHTM Việt Nam nói chung và ngân hàng Công thương- chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng.

Với các kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập ở trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, và quá trình thực tập, em nhận thấy hệ thống chấm điểm tín dụng áp dụng tại ngân hàng Công thương đang còn một số hạn chế. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-chi nhánh Hà Bà Trưng”.

Cấu trúc bài viết gồm 3 phần

Chương 1: Lý luận chung về chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng

Chương 2: Thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương- chi nhánh Hai Bà Trưng

Chương 3: Biện pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương- chi nhánh Hai Bà Trưng.

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo hướng dẫn, cùng toàn bộ cán bộ đang công tác tại phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ(KH số 2) đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ  XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG.. 3

1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG.. 3

1.1.1. Hoạt động Tín dụng của Ngân hàng Thương mại 3

1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng Ngân hàng. 3

1.1.1.2. Vai trò của Tín dụng Ngân hàng. 3

1.1.1.3 Rủi ro hoạt động Tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại 5

1.2 HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG   7

1.2.1 Khái niệm chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. 7

1.2.2. Vai trò của Chấm điểm và xếp hạng khách hàng. 7

1.2.2.1. Hệ thống chấm điêm tín dụng và xếp hạng khách hàng giúp các Ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng. 7

1.2.2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng giúp các ngân hàng thực hiện chính sách khách hàng hiệu quả. 8

1.2.2.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng giúp các ngân hàng tiến tới hội nhập quốc tế. 8

1.2.3. Nguyên tắc của việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng  9

1.2.4 Nội dung công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. 9

1.2.5.1 Mô hình Moody’s and Standar and Poor’s 14

1.2.5.2 Mô hình chất lượng dựa trên yếu tố 6C.. 20

1.2.5.3 Mô hình điểm số Z (Z-cerdit scring model): Công cụ phát hiện nguy cơ phá sản  21

1.2.5.4. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng. 24

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG. 26

1.3.1 Yêu cầu thông tin. 26

1.3.2. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn. 27

1.3.3. Trình độ hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 27

1.3.4. Những thay đổi trong cơ cấu, thủ tục, chính sách. 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÀN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG.. 29

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG.. 29

2.1.1 Lịch sử hình thành. 29

2.1.2 Cơ cấu Tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương- Hai Bà Trưng  30

2.2.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Xem lại toàn bộ tên của Ngân hàng) 32

2.2.1 Tình hình kết quả kinh doanh. 32

2.2.2 Hoạt động huy động vốn. 33

2.2.3 Hoạt động sử dụng vốn. 36

2.2.4 Hoạt động tài trợ thương mại 39

2.2.5 Hoạt động dịch vụ. 40

2.2.5.1 Hoạt động thanh toán: 40

2.2.5.1 Dịch vụ Thẻ và Ngân hàng điện tử. 40

2.2.6 Công tác tiền tệ kho quỹ. 40

2.2.7 Kết quả Tài chính. 41

2.2.8 Công tác Thông tin điện toán. 41

2.2.9 Các mặt công tác khác. 41

2.3 THỰC TRẠNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – HAI BÀ TRƯNG.. 42

2.4 QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – HAI BÀ TRƯNG   42

2.4.1 Thu thập thông tin. 42

2.4.2 Xác định, phân loại ngành nghề/ lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  43

2.4.3.Chấm điểm và xác định quy mô của doanh nghiệp. 44

2.4.4 Chấm điểm các chỉ số tài chính. 46

2.4.5 Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính. 51

2.4.6 Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp. 59

2.4.7 Đánh giá rủi ro tín dụng theo kết quả xếp hạng doanh nghiệp. 60

2.4.8 : Trình phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp. 62

2.4. 9: Rà soát  kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng  63

2.4.10: Hoàn thiện hồ sơ kết quả chấm điểm tín dụng và xếp loại khách hàng  63

2.4.11: Phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp loại khách hàng  63

2.4.12: Cập nhật dữ liệu lưu trữ hồ sơ. 64

2.4 ÁP DỤNG CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN.. 66

2.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG.. 72

2.5.1 Những thành công đạt được. 72

2.5.2. Những hạn chế cần khắc phục. 73

2.5.2.1 Nguồn thông tin thu thập còn hạn chế. 73

2.5.2.2 Về quy trình thực hiện. 74

2.5.2.3 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích. 74

2.5.2.5 Việc áp dụng công nghệ vào công tác chấm điểm tín dụng. 75

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG.. 76

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHTMCPCT– CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG   76

3.1.1 Định hướng chung. 76

3.1.2 Định hướng cụ thể. 77

3.1.2.1 Nguồn vốn: 77

3.1.2.2 Dư nợ. 78

3.1.2.3 Về Tín dụng: 78

3.1.2.4 Phí Dịch vụ: 78

3.1.2.5 Thu nợ đã xử lý rủi ro: 79

3.1.2.6 Thẻ: 79

3.1.2.7 Lợi nhuận: 79

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG.. 79

3.2.1 Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin một cách chuẩn xác. 79

3.2.2 Hoàn thiện hơn nữa quy trình xếp hạng doanh nghiệp. 80

3.2.3 Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu phân tích. 80

3.2.4 Triển khai và tổ chức hệ thống chấm điểm tín dụng. 80

3.2.5. Nâng cao trình độ cán bộ chấm điểm tín dụng. 81

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81

3.3.1 Đối với chính phủ. 81

3.3.1.1 Đảm bảo môi trường kinh tế ổn định, góp phần đảm bảo hiệu quả vốn tín dụng ngân hàng cấp cho nên kinh tế. 81

3.3.1.2 Nhà nước cần sớm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, ổn định cho hoạt động của các Ngân hàng thương mại 81

3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước. 82

3.2.3. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam.. 83

KẾT LUẬN.. 84

 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng– PTS. Nguyễn Văn Tiến

2,Giáo trình lý thuyết tiền tệ, chủ biên TS. Nguyễn Hữu Tài-NXB Thống kê

3, Ngân hàng thương mại, chủ biên PGS.TS Phan Thị Thu Hà

4, Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nguyễn Minh Kiều, Nxb Tài chính, Tp.HCM.

5, Sổ tay tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

6, Quy trình và nội dung chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng MS: QT.35.02

7 http://www.sbv.gov.vn

   www.vietinbank.vn

   http://www.taichinhvietnam.com

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s