Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội


MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 3

1.1.1 Tổ chức. 3

1.1.2 Cơ cấu tổ chức. 4

1.1.3 Bộ máy quản lý. 4

1.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 5

1.1.5 Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 5

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp  6

1.3 Yêu cầu cơ bản khi xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp  8

1.3.1 Các yếu tố cần thiết để xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 8

1.3.2 Yêu cầu cơ bản khi xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp  12

1.4 Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 14

1.4.1 Mô hình trực tuyến. 14

1.4.2 Mô hình chức năng. 15

1.4.3 Mô hình trực tuyến- chức năng. 16

1.4.4 Mô hình trực tuyến- tham mưu. 17

1.4.5 Mô hình ma trận. 18

1.5 Sự cần thiết hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội 18

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 2 HÀ NỘI 20

2.1 Một số đặc điểm của XN Thoát nước số 2 Hà nội ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý  20

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của XN Thoát nước số 2 Hà nội 20

2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của XN Thoát nước số 2 Hà nội 22

2.1.3 Đặc điểm về vốn và một số quy trình công nghệ. 23

2.1.4 Đặc điểm về thị trường và đối thủ cạnh tranh. 26

2.1.5 Đặc điểm lao động. 27

2.2 Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội 30

2.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội hiện nay  30

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 31

2.2.3 Bố trí sử dụng lao động quản lý. 36

2.2.4 Mối quan hệ giữa các phòng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 39

2.2.5 Nhận xét cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội trong thời gian qua  42

2.2.5.1 Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tới hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 42

2.2.5.2 Ưu điểm.. 43

2.2.5.3 Nhược điểm và nguyên nhân còn tồn tại 44

Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 2 HÀ NỘI 46

3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Thoát nước số 2 trong thời gian tới 46

3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội 47

3.2.1 Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 47

3.2.2 Hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 49

3.2.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của cán bộ quản lý. 51

3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý. 55

3.2.5 Xây dựng các chính sách đãi ngộ hợp lý. 56

3.2.6 Hoàn thiện điều kiện tổ chức lao động cho cán bộ quản lý. 60

KẾT LUẬN.. 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 63

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………….. 64

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến. 14

Sơ đồ 1.2 : Cơ cấu tổ chức theo mô hình chức năng. 15

Sơ đồ 1.3: Cơ cấu theo mô hình trực tuyến- chức năng. 16

Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ hức theo mô hình trực tuyến- tham mưu. 17

Sơ đồ 1.5: Cơ cấu tổ chức ma trận. 18

Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ xây dựng, lắp đặt hệ thống thoát nước. 25

Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ hút bùn, thau rửa hệ thống ga cống thoát nước bằng xe phun áp lực chuyên dụng. 25

Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức XN Thoát nước số 2. 30

Biểu đồ 2.1: Số lượng lao động qua 3 năm 2007, 2008, 2009. 28

Biểu đồ 2.2: Kết quả thực hiện công việc tại Phòng Tổ chức- Hành chính. 34

Biểu đồ 2.3: Kết quả về phân công công việc tại phòng Kế toán. 36

Biểu đồ 2.4 : Kết quả đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý  tại XN Thoát nước số 2 Hà nội 43

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 : Cơ cấu vốn của Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội  qua 3 năm.. 23

Bảng 2.2: Trang thiết bị máy móc tháng 03/2010. 24

Bảng 2.3: Cơ cầu lao động theo các chỉ tiêu. 27

Bảng 2.4 : Các cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất từ 2007 đến 2009. 29

Bảng 2.5 : Kết quả điều tra về sự phù hợp giữa công việc và trình độ chuyên môn trong phòng Kế hoạch- Kỹ thuật 33

Bảng 2.6: Cơ cấu Ban giám đốc. 36

Bảng 2.7: Cơ cấu lao động phòng Kế hoạch- Kỹ thuật 37

Bảng 2.8: Cơ cấu lao động phòng Tổ chức- Hành chính. 38

Bảng 2.9: Cơ cấu lao động phòng Kế toán. 39

Bảng 2.10: Kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp qua các năm.. 42

Bảng 3.1: Số lượng nhân viên các phòng, ban sau khi điều chỉnh. 48

Bảng 3.2 : Bản phân tích công việc của trưởng phòng TCHC.. 49

Bảng 3.3: Mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc. 52

Bảng 3.4: Xếp loại nhân viên khối quản lý. 54

Bảng 3.5: Tiêu thức đánh giá các phòng ban. 57

Bảng 3.6 : Danh sách trang thiết bị cần bổ sung, nâng cấp. 61

 


LỜI CẢM ƠN

 

Em xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị Uyên đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập và giúp đỡ em hoàn thiện bài chuyên đề tốt nghiệp.

Em cũng xin chân thành cảm ơn phòng Tổ chức – Hành chính, trưởng phòng Phạm Công Dương và các cán bộ công nhân viên tại Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội đã chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thiện bài chuyên đề.

LỜI CAM ĐOAN

 

Tên em là : Đặng Thị Hồng Diệp – Lớp Kinh tế lao động 48- Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực- Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Được sự giới thiệu của Nhà trường và sự  tiếp nhận của Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội, em đã thực tập và nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội”.

Em xin cam đoan bài chuyên đề hoàn toàn là sự nghiên cứu, tổng hợp của em không sao chép tài liệu trái phép. Mọi số liệu được sử dụng trong bài đều hợp lệ, chính xác của Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội.

Nếu có gì sai sót em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng kỷ luật Nhà trường.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

            Trong các doanh nghiệp hiện nay, vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ngày càng quan trọng. Đó chính là cơ quan đầu não chỉ huy mọi hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được xây dựng hợp lý và hoạt động hiệu quả mới có thể dẫn dắt doanh nghiệp phát triển. Do vậy cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý càng được khẳng định là lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế cạnh tranh ngày càng quyết liệt. XN Thoát nước số 2 Hà nội mặc dù là một doanh nghiệp Nhà nước nhưng trong điều kiện nền kinh tế hiện nay không nằm ngoài quy luật. Mặt khác xí nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi sang công ty cổ phần thì việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả là một điều vô cùng quan trọng. Trong thời gian thực tập tại XN Thoát nước số 2 Hà nội với những phân tích tổng hợp tình hình tại xí nghiệp cùng những kiến thức đã tích lũy được, em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của em.

2. Mục đích nghiên cứu

            + Tổng hợp lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp

            + Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội từ đó tìm ưu, nhược điểm, nguyên nhân những hạn chế.

            + Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

            Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội trong giai đoạn 2007- 2009 và kế hoạch các năm tiếp theo.

4. Phương pháp nghiên cứu

            Bài chuyên đề đã sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích kết hợp với điều tra thông qua bảng hỏi, phỏng vấn và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel.

5. Kết cấu chuyên đề

            Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của chuyên đề được thể hiện qua 3 chương

            Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp

            Chương 2: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp Thoát nước số 2 Hà nội

            Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại XN Thoát nước số 2 Hà nội

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s