Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp


Lời cam đoan

 

Tôi xin cam đoan những thông tin, số liệu được sử dụng trong chuyên đề này là xác thực và không bị chỉnh sửa. Các tài liệu được sử dụng để phục vụ cho quá trình xây dựng đề tài là những tài liệu được phép công khai minh bạch. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm liên quan tới tính xác thực và tính công khai của các tài liệu được sử dụng trong chuyên đề. Ngoài ra, chuyên đề này là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi, vì vậy mọi đánh giá, nhận xét được đưa ra dựa trên quan điểm cá nhân của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về các đánh giá này nhưng không chịu trách nhiệm về tính khách quan của các đánh giá và phân tích trong chuyên đề này do các đánh giá, phân tích được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của cá nhân người viết là tôi. Tất cả các nội dung của đề tài được xây dựng dựa trên những khảo sát và đánh giá của tôi, do vậy, các thông tin trong tài liệu có thể trùng lặp với thông tin hiện có. Nhưng tôi xin cam đoan, mọi đánh giá, phân tích, nhận xét cũng như các ý tưởng, đề xuất trong chuyên đề này là do tôi tự xây dựng và nghiên cứu và cam kết không có sự sao chép từ bất cứ một nguồn tài liệu nào. Tôi xin chịu trách nhiệm cho toàn bộ những vấn đề đã được cam kết ở trên trước Nhà Trường, Khoa Kế hoạch – Phát triển và giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Phạm Văn Vận.

                                                             Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2010

Sinh viên thực hiện

    Nguyễn Tuấn Việt


MỤC LỤC

Lời nói đầu. 4

Chương I: Lý luận chung về DNVVN và sự cần thiết hỗ trợ DNVVN.. 6

I. Lý luận chung về DNVVN: 6

1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ: 6

2. Tiêu thức xác định DNVVN: 7

2.1. Tiêu thức xác định DNVVN ở một số nước trên thế giới:. 7

2.2. Tiêu thức xác định DNVVN ở Việt Nam:. 8

3. Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững. 10

4. Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân: 15

4.1. Mức độ đóng góp của DNVVN Việt Nam trong nền kinh tế. 15

4.2. DNVVN giữ vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm… 16

4.3. DNVVN làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn.. 16

4.4. DNVVN góp phần tích cực trong việc lưu thông hàng hoá và XK.. 16

4.5. Các DNVVN dễ dàng duy trì sự tự do cạnh tranh.. 17

4.6. Các DNVVN có khả năng ứng biến nhanh nhạy.. 17

4.7. Các DNVVN là nơi đào tạo các nhà doanh nghiệp.. 18

II. Sự cần thiết phải hỗ trợ các DNVVN: 19

III. Kinh nghiệm hỗ trợ xuất nhập khẩu cho DNVVN của một số nước: 20

1. Các biện pháp hỗ trợ của Đài Loan. 21

1.1. Về chiến lược kinh doanh.. 21

1.2. Về chính sách thuế. 21

1.3. Về ngoại thương. 22

2. Các biện pháp hỗ trợ của Malaysia. 24

3. Các biện pháp hỗ trợ của Hàn Quốc. 25

3.1. Về chiến lược kinh doanh.. 26

3.2. Về chính sách tín dụng. 26

3.3. Các biện pháp hỗ trợ khác. 26

Chương II: Thực trạng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại  Hà Nội 28

1. Quá trình hình thành và phát triển các DNVVN: 28

2. Thực trạng và những tồn tại: 29

2.1. Vốn của các DNVVN. 29

2.2. Tình hình thiết bị công nghệ. 30

2.3. Trình độ nhân lực, lao động và quản lý. 32

2.4. Tình hình và khả năng cạnh tranh của các DNVVN về sản phẩm, thị trường. 35

3. Các chính sách hỗ trợ hiện nay. 42

3.1. Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện gia nhập thị trường. 42

3.2. Chính sách đất đai và quy hoạch.. 44

3.3. Chính sách thuế. 46

3.4. Chính sách tín dụng và cấp vốn cho kinh tế tư nhân. 50

3.5. Chính sách lao động, tiền lương, đào tạo và khoa học và công nghệ. 53

3.6. Chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh. 56

3.7. Chính sách hỗ trợ thông tin.. 58

4. Đánh giá chung. 58

4.1. Những chính sách thành công. 59

4.2. Các chính sách kém hiệu quả. 60

Chương III: Một số giải pháp hỗ trợ. 61

1. Đổi mới quan điểm , phương thức hỗ trợ. 61

1.1. Đổi mới quan điểm hỗ trợ.. 61

1.2. Đổi mới phương thức hỗ trợ:. 63

2. Các giải pháp hỗ trợ DNNVV.. 65

2.1. Chính sách hỗ trợ gia nhập thị trường. 66

2.2. Chính sách thuế. 66

2.3. Chính sách tín dụng. 67

2.4. Chính sách đất đai. 68

2.5. Chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh.. 69

2.6. Chính sách hỗ trợ công nghệ. 70

Kết luận. 74

Tài liệu tham khảo. 75


Lời nói đầu

Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đổi mới toàn diện nền kinh tế đât nước với phương châm chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước đã khẳng định phát huy mọi nguồn lực trong nước đồng thời kết hợp tận dụng thời cơ quốc tế tiến hành thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành công với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Qua những đổi mới kịp thời, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành quả đáng khích lệ: Tăng trưởng kinh tế cao, quan hệ quốc tế được mở rộng, ổn định chính trị và xã hội, đẵ có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng cao…

Đạt được những thành quả đó là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta nói chung và của các thành phần kinh tế nói riêng. Những thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNVVN).

DNVVN có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Điều đó đẵ được cụ thể hoá trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII “… phát triển các loại hình doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ là chính, với công nghệ thích hợp, vốn đầu tư ít, tạo nhiều việc làm, thời gian thu hồi vốn nhanh. Chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị nhằm khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị hiên có…” ( Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, 1996, tr23). DNVVN có những ưu điểm nổi bật mà các loại hình doanh nghiệp khác không có được, đặc biệt trong thời kì chuyển đổi hiện nay ở đất nước ta như có sức năng động, có khả năng thích nghi, dễ thay đổi công nghệ, hiệu quả đầu tư tương đối cao, dễ quản lý…

Song, DNVVN hiện nay còn ít vốn, trình độ khoa học công nghệ hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao sức canh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, hiệu quả sử dụng vốn thấp… Nói tóm lại DNVVN chưa phát huy hết vai trò to lớn của mình, ít được sự ưu ái của các ngân hàng, khó liên doanh liên kết và còn hạn chế về chính sách hỗ trợ vĩ mô của Nhà nước. Xuất phát từ tình hình thực tế Đất nước nói chung, tình hình DNVVN ở Hà Nội nói riêng, em đã lựa chọn đề tài: “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp” với mục đích:

– Đánh giá một cách khách quan, đúng đắn thực trạng của DNVVN ở Hà Nội và các chính sách hỗ trợ. Qua đó hiểu rõ hơn vai trò to lớn của DNVVN, các chính sách hỗ trợ DNVVN trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Đưa ra một số giải pháp nhằm góp một tiếng nói chung thúc đẩy sự phát triển DNVVN, đưa  nền kinh tế đất nước sớm thành công trong quá trình CNH-HĐH đất nước.

– Nâng  cao trình độ lý luận và tư duy khoa học cho bản thân.

Bố cục của chuyên đề tốt nghiệp gồm ba chương sau:

Chương I: Lý luận chung về DNVVN và sự cần thiết hỗ trợ DNVVN.

Chương II: Thực trạng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội.

Chương III: Một số giải pháp hỗ trợ.

Trong suốt quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chuyên đề có thể chưa đầy đủ và còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự thông cảm, góp ý xây dựng của quý thầy cô cùng các bạn sinh viên để chuyên đề này được thành công hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS. Phạm Văn Vận, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s