Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Hải Dương đến năm 2015


DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Bảng 2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Hải Dương        – 26 –

Bảng 2.2: Vốn FDI tại tỉnh Hải Dương được cấp giấy phép từ 2001 đến 2009. (chỉ tính các dự án có hiệu lực)………………………………………………………………………………………………………………… – 28 –

Bảng 2.3 Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư tại Hải Dương……………………………… – 31 –

Bảng 2.4 Tình hình thực hiện vốn FDI của Hải Dương giai đoạn 2001-2009…. – 32 –

Bảng 2.5 Các khu công nghiệp được quy hoạch tại Hải Dương………………………. – 34 –

Bảng 2.6 Đóng góp của DN đầu tư nước ngoài vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2001-2009  – 42 –

Bảng 2.7 Vốn đầu tư ở Hải Dương giai đoạn 2001-2008………………………………… – 44 –

Bảng 2.8 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong tỉnh giai đoạn 2001-2008…….. – 45 –

Hình 1.1 Đóng góp của khu vực FDI trong GDP và cơ cấu kinh tế theo khu vực ngành của Việt Nam      – 10 –

Hình 2.1 Các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài điển hình vào Hải Dương (tính đến hết 12/2009)   – 29 –

Hình 2.2 Cơ cấu kinh tế Hải Dương năm 2000……………………………………………….. – 40 –

Hình 2.3 Cơ cấu kinh tế Hải Dương năm 2005……………………………………………….. – 40 –

Hình 2.4 Cơ cấu kinh tế Hải Dương năm 2009……………………………………………….. – 41 –

LỜI MỞ ĐẦU

 

     Xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mạnh mẽ và rộng khắp trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả những nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại được. Nó chỉ làm kìm hãm quá trình phát triển của xã hội, của quốc gia đó. Một quốc gia khó có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học và kinh tế đã kéo con người xích lại gần nhau hơn và dưới tác động quốc tế buộc các nước phải mở cửa, giao lưu với các nước trên thế giới.

     Mặt khác trong xu hướng mở cửa, các nước đặc biệt là các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) đều muốn thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (Foreign Direct Investment): vì thế các nước đều muốn tạo ra những điều kiện hết sức ưu đãi để thu hút được nhiều nguồn vốn về nước mình. Hơn nữa, nước ta lại là nước có xuất phát điểm thấp, kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp, tích lũy nội bộ thấp… Trước tình hình đó, Việt Nam đã tạo nhiều giải pháp nhằm thu hút nhiều nguồn vốn khác nhau đặc biệt là nguồn FDI. Tháng 12 năm 1987, đã ban hành luật đầu tư nước ngoài và từ đó đến nay đã thu hút được trên 80 vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như: Sony, Honda, Ford…Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã  góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta như: giải quyết vấn đề về vốn, công nghệ, nâng cao trình độ quản lý…

   Kinh tế Hải Dương càng ngày có những bước tiến triển trên con đường hội nhập nền kinh tế thế giới trong đó không thể không nhắc tới vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phần kinh tế này thường cao hơn so với thành phần kinh tế khác và nó góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế tỉnh. Nó đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, có tác động lan tỏa tích cực tới các ngành kinh tế khác…

     Nhận thấy nguồn vốn đầu tư nước ngoài có tầm quan trọng  cũng như sự đóng góp to lớn của nó vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng trong  các năm qua, do vậy em chọn đề tài: “ Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Hải Dương đến năm 2015 ”. Bài viết mang cái nhìn tổng quan về thực trạng thu hút nguồn vốn FDI của tỉnh Hải Dương  nhằm đưa ra những thành tựu đã đạt được và các vấn đề còn tồn tại trong việc sử dụng nguồn vốn này. Dựa vào cơ sở đó nhằm đưa ra các giải pháp để ngày càng thu hút được nguồn vốn FDI đầu tư vào tỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này, đồng thời tận dụng tối đa tác động tích cực của nó vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bài viết gồm có 3 phần chính:

Chương I: Cơ sở lý luận về FDI

Chương II: Đánh giá về thu hút FDI tại Hải Dương trong giai đoạn 2000-2009

Chương III: Giải pháp tăng cường thu hút FDI tại Hải Dương đến năm 2015

    Được sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn và các anh chị tại phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Do khối lượng kiến thức có hạn nên bài viết còn nhiều khiếm khuyết, em mong được sự quan tâm và góp ý của thầy cô và các bạn.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.. 1

LỜI MỞ ĐẦU.. 2

CHƯƠNG I 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 4

I. Cơ sở lý luận. 4

1. Khái niệm và đặc điểm của FDI 4

1.1 Khái niệm.. 4

1.2 Đặc điểm của FDI 5

2.     Các hình thức của FDI 7

3.     Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút nguồn vốn FDI 8

3.1 Vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên của nước tiếp nhận đầu tư. 8

3.2 Môi trường kinh tế vĩ mô. 9

3.3 Nguồn lực phục vụ cho các dự án dược đầu tư. 9

3.4 Các điều kiện về chính trị – xã hội khác. 10

II. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế-xã hội 11

1.     Với phát triển kinh tế. 12

2.     Với phát triển xã hội 15

3.     Tác động tiêu cực của FDI 17

III. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương. 19

1.     Thu hút FDI của tỉnh Bắc Ninh. 19

2.     Thu hút FDI tại tỉnh Hưng Yên. 21

3.     Thu hút FDI tại Vĩnh Phúc. 22

4.     Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dương để thu hút nguồn vốn FDI 23

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG THU HÚT FDI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001-2009  25

I. Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút nguồn vốn FDI 25

1.     Môi trường tự nhiên, văn hóa- xã hội 25

1.1       Điều kiện tự nhiên. 25

1.2  Yếu tố văn hóa- xã hội 25

2. Môi trường kinh tế. 26

2.1 Cơ sở hạ tầng. 26

2.2 Tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. 28

II. Thực trạng về thu hút FDI trong giai đoạn 2001-2009 tại Hải Dương. 30

2.     Về quy mô vốn đầu tư. 30

2. Cơ cấu đầu tư của FDI 33

2.1 Cơ cấu đầu tư theo đối tác. 33

2.2 Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư. 34

2.3 Cơ cấu FDI theo ngành. 35

III.       Đánh giá về cơ chế chính sách của tỉnh Hải Dương về thu hút nguồn vốn FDI………………………………………………………………………………37

3. Chính sách xúc tiến đầu tư và công tác quản lý đầu tư. 37

4.     Chính sách phát triển khu công nghiệp. 39

5.     Chính sách hành chính. 40

6.     Chính sách đất đai 41

7. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực. 42

IV.       Đánh giá về vai trò của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương  43

1.     Nguồn vốn FDI tác động tới việc huy động vốn và đóng góp vào tăng. 44

trưởng kinh tế Hải Dương. 44

2.     Nguồn vốn FDI tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 44

Hình 2.2 Cơ cấu kinh tế Hải Dương năm 2000. 45

3.     Nguồn vốn FDI tác động tới xuất khẩu. 47

4.     Nguồn vốn FDI tác động tới các vấn đề xã hội 48

V.    Đánh giá chung về thu hút FDI tại Hải Dương giai đoạn 2001-2009. 50

1. Thành tựu. 50

2. Những hạn chế, tồn tại 54

3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 57

CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI TẠI HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015. 60

I.      Cơ hội và thách thức của Hải Dương đối với việc thu hút nguồn vốn FDI 60

1.     Cơ hội 60

2. Thách thức. 62

II.            Mục tiêu và định hướng thu hút FDI trong giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Hải Dương………………………………………………………………………  63

1.     Mục tiêu thu hút FDI đến năm 2015 của tỉnh Hải Dương. 63

1.1. Mục tiêu chung. 63

1.2. Mục tiêu cụ thể. 64

2.     Định hướng thu hút FDI tại Hải Dương. 64

III.       Một số giải pháp để tăng cường thu hút nguồn vốn FDI ở Hải Dương đến năm 2015  65

1.     Hoàn thiện môi trường luật pháp và các chính sách. 65

2. Tiếp tục công cuộc cải cách bộ máy hành chính. 68

3. Đẩy mạnh công tác về quy hoạch, xúc tiến đầu tư. 68

4.  Cải thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng. 70

5. Nhóm giải pháp về lao động, đào tạo nguồn nhân lực. 71

6.     Nhóm giải pháp về giải phóng mặt bằng. 72

7.     Đẩy mạnh liên kết kinh tế Hải Dương với các tỉnh trong vùng đồng bằng. 72

sông Hồng. 72

8. Một số giải pháp khác. 74

KẾT LUẬN.. 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 77

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s