Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020


LỜI MỞ ĐẦU

 Ngành công nghiệp Dệt may là một ngành có truyền thống từ lâu ở Việt Nam. Đây là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của nước ta vì nó phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, là ngành giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội và đặc biệt nó là ngành có thế mạnh trong xuất khẩu, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần cân bằng cán cân xuất nhập khẩu của đất nước. Trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá hiện nay, ngành Dệt may đang chứng tỏ là một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế được thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trong mấy năm gần đây, các thị trường luôn được rộng mở,số lao động trong ngành ngày càng nhiều và chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành công nghiệp, giá trị đóng góp của ngành vào thu nhập quốc dân…. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành dệt may Việt Nam đã và đang gặp những vấn đề cần khắc phục như chất lượng tăng trưởng của ngành thấp, vốn đầu tư xây dựng không hiệu quả, mất cân đối giữa hai ngành Dệt và May…Trở ngại lớn đối với sự phát triển của ngành Dệt May hiện nay là tỷ lệ nội địa hóa còn rất thấp, sự phụ thuộc rất lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Điều đó là do ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành DMVN chưa phát triển tương xứng với sự phát triển của ngành dệt may để đáp ứng nhu cầu của ngành dệt may trong nước. Những tồn tại và hạn chế của ngành CNHT đã làm cho ngành DMVN chưa phát triển một cách tương xứng so với tiểm năng thực sự của ngành.

Trong khi đó, mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020 là trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới; từng bước đưa ngành Dệt May thoát khỏi tình trạng gia công sản xuất.

Do đó, để đạt được mục tiêu đã định, thì việc nghiên cứu thực trạng của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt May Việt sẽ đóng góp một vai trò quan trọng. Nó phù hợp với yêu cầu thực tế của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như yêu cầu của sự phát triển ngành dệt may.

 Từ yêu cầu thực tế đó và mục đích tìm hiểu những vấn đề lớn liên quan đến ngành CNHT ngành DMVN trong giai đoạn hiện nay và thử tìm một số giải pháp để khắc phục những vấn đề đó, sau quá trình thực tập tại Vụ Công Nghiệp, thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, em đã quyết định lựa chọn đề tài

“ Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020”

Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu lý luận và ứng dụng vào thực tiễn ngành công nghiệp hỗ trợ ngànhdệt may Việt Nam qua đó xem xét thực trạng phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam, những tồn tại, hạn chế của ngành. Từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020.

Đây là kết quả của quá trình thực tập và nghiên cứu với việc áp dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích –  tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp hệ thống hoá và phương pháp suy luận logic.

Trên cơ sở mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, nội dung của đề tài nghiên cứu được chia là ba chương, cụ thể như sau:

Chương I: Một số lý luận về công nghiệp hỗ trợ  ngành dệt may

Chương II: Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ  ngành dệt may Việt Nam

Chương III: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam  đến năm 2020

 Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS- TS Nguyễn Ngọc Sơn đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HỔ TRỢ NGÀNH DỆT MAY   3

1.1. Khái niệm chung về công nghiệp hỗ trợ. 3

1.1.1.  Khái niệm chung. 3

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ. 4

1.1.3. Vai trò công nghiệp hỗ trợ đối với sự phát triển kinh tế. 6

1.2. Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may. 8

1.2.1. Khái niệm công nghiệp hỗ trợ  ngành dệt may. 8

1.2.2. Các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may. 11

1.2.2.1. Ngành sản xuất nguyên liệu. 11

1.2.2.2. Ngành cơ khí. 12

1.2.2.3. Kéo sợi. 12

1.2.2.4. Ngành dệt vải. 12

1.2.2.5. Nhuộm, in vải. 13

1.3. Các nhân tố tác động đến sự phát triển của ngành CNHT ngành dệt may. 13

1.3.1.Thị trường. 13

1.3.2.Vốn. 13

1.3.3. Khoa học kỹ thuật và Công nghệ. 14

1.3.4. Các chính sách của nhà nước với phát triển CNHT. 14

1.3.5. Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu. 14

1.4. Kinh nghiệm của các nước trong phát triển CNHT dệt may. 15

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc. 15

1.4.2. Kinh nghiệm của Nam Phi 16

1.4.3. Kinh nghiệm của Ấn Độ. 18

1.4.4. Bài học kinh nghiệm từ các nước có thể áp dụng ở Việt Nam. 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỔ TRỢ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM. 19

2.1. Đánh giá chung về ngành DMVN hiện nay. 19

2.2.  Các chính sách của nhà nước về phát triển CNHT ngành dệt may. 21

2.2.1. Quan điểm phát triển ngành CNHT  dệt may Việt Nam hiện nay. 21

2.2.2. Quy hoạch phát triển ngành CNHT ngành dệt may Việt Nam. 22

2.2.2.1. Quy hoạch sản phẩm chiến lược. 22

2.2.2.2. Quy hoạch theo vùng, lãnh thổ. 23

2.2.3. Chính sách vốn:. 25

2.2.3.1. Vốn cho đầu tư phát triển. 25

2.2.3.2. Vốn cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và xử lý môi trường. 25

2.2.4. Chính sách nguyên nhiên liệu:. 26

2.2.5. Chính sách khác. 26

2.2.5.1. Chính sách đầu tư. 26

2.2.5.2. Chính sách phát triển nhân lực:. 27

2.2.5.3. Chính sách về khoa học công nghệ. 27

2.2.5.4.  Chính sách phát triển thị trường. 28

2.3. Thực trạng phát triển CNHT ngành DMVN hiện nay. 28

2.3.1.  Ngành nguyên liệu. 29

2.3.2.  Ngành kéo sợi. 32

2.3.3. Ngành dệt vải 34

2.3.4. Ngành nhuộm, in. 35

2.3.5. Ngành cơ khí. 37

2.3.6. Ngành sản xuất phụ liệu may. 39

2.4. Đánh giá chung về phát triển CNHT ngành DMVN. 40

2.4.1. Những kết quả đạt được của ngành CNHT ngành DMVN. 40

2.4.2. Những tồn tại của ngành CNHT ngành dệt mayViệt Nam hiện nay. 43

2.4.2.1. Tỉ lệ nội địa hóa thấp. 43

2.4.2.2. Tính cạnh tranh của sản phẩm thấp. 45

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 47

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BỔ TRỢ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020. 49

3.1. Cơ sở khoa học của các giải pháp phát triển CNHT dệt may đến năm 2020. 49

3.1.1. Cơ hội đối với ngành CNHT ngành DMVN. 49

3.1.1.1. Lợi thế về lao động. 49

3.1.1.2.  Lợi thế về thị trường tiêu thụ. 50

3.1.1.3. Lợi thế về môi trường chính sách và vốn đầu tư. 50

3.1.1.4. Cơ hội khi Việt Nam gia nhập WTO. 51

3.1.2.Thách thức với ngành CNHT ngành DMVN . 52

3.1.2.1. Thị trường và đối thủ cạnh tranh. 52

3.1.2.2. Yêu cầu chất lượng và trình độ công nghệ. 53

3.1.2.3. Trình độ quản lý và nhân công. 53

3.1.2.4.Thách thức sau khi gia nhập WTO. 54

3.1.3. Định hướng phát triển DMVN đến năm 2020. 57

3.1.3.1. Chiến lược phát triển. 57

3.1.3.2. Mục tiêu phát triển DMVN đến năm 2020. 57

3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển ngành CNHT dệt may. 59

3.2.1. Định hướng phát triển ngành CNHT dệt may Việt Nam. 59

3.2.2. Mục tiêu phát triển. 61

3.3. Giải pháp phát triển ngành CNHT ngành dệt may Viêt Nam. 62

3.3.1. Giải pháp đối với chính phủ. 62

3.3.1.1. Có định hướng phát triển hợp lý ngành CNHT. 62

3 3.1.2.Tăng cường liên kết giữa các DN. 62

3.3.1.3. Hoàn thiện cơ chế chính sách nội địa hóa. 63

3.3.1.4. Hoàn thiện chính sách đầu tư. 63

3.3.1.5. Về chính sách khuyến khích xuất khẩu mở rộng thị trường. 64

3.3.1.6. Về chính sách đào tạo cán bộ và nhân lực. 65

3.3.2. Giải pháp đối với các DN trong nước. 66

3.3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển trong dài hạn cho doanh nghiệp. 66

3.3.2.2. Nâng cao hoạt động tổ chức sản xuất. 67

3.3.2.3. Nâng cao trình độ công nghệ. 67

3.3.2.4. Khai thác thị trường trong và ngoài nước. 68

3.3.2.5. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành CNHT. 69

3.3.2.6. Chú trọng đầu tư công tác quảng bá thương hiệu  70

3.3.3. Các giải pháp khác. 71

KÊT LUẬN.. 72

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

 


DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ

Bảng 2.1: Tình hình sản xuất xơ- sợi tổng hợp của Việt Nam  2002- 2008  31

Bảng 2.2: Nhu cầu tiêu thụ của cả nước giai đoạn 2001- 2008  32

Bảng 2.3: Nhu cầu xơ- sợi Polyeste giai đoạn 2001- 2008  34

          B ảng 2.4: Số liệu tình hình sản xuất và XNK ngành dệt Việt Nam               giai đoạn 2006-2009

Bảng 2.5: Nhu cầu hoá chất, thuốc nhuộm của DMVN năm 2001- 2006  36

Bảng 2.7: Tình hình sản xuất chất trợ của Việt Nam năm 2008  37

Bảng 2.8: Nhu cầu của ngành DMVN đối với các sản phẩm cơ khí năm 2008. 39

Bảng 2.9: Tình hình cung cấp các loại phụ liệu may trong nước  40

Bảng 3.2: Năng lực cạnh tranh của  CNHT ngành DMVN trong điều kiện hội nhập  56

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s