Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Lạc, Huyện Yên lạc , Tỉnh Vĩnh Phúc


MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………………………………….. 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………………… 4

LỜI  NÓI  ĐẦU………………………………………………………………………………………………… 5

Chương 1:…………………………………………………………………………………………………….. 7

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM…………………………… 7

1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM………………………………………………………………………………………………………… 7

1.1.1.Khái niệm về NHTM…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1.1.2. Các hình thức tín dụng của NHTM………………………………………………………………………………………….. 7

1.1.2.1.Theo mục đích sử dụng tiền vay và của người vay…………………………………………………………… 7

1.1.2.2. Theo thời hạn sử dụng tiền vay của người vay………………………………………………………………… 8

1.1.2.3. Theo điều kiện đảm bảo…………………………………………………………………………………………………… 9

1.1.2.4. Theo đồng tiền được sử dụng trong cho vay……………………………………………………………………. 9

1.1.2.5. Theo đối tượng tín dụng…………………………………………………………………………………………………… 9

1.1.2.6. Ngoài ra tín dụng còn được phân chia theo các cách sau…………………………………………….. 10

1.2 Chất lượng tín dụng của NHTM……………………………………………………………………………………………………… 10

1.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng của NHTM……………………………………………………………………… 10

1.2.2 Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng tín dụng của NHTM…………………………………………………………. 11

1.3.2.1. Chỉ tiêu dư nợ tín dụng……………………………………………………………………………………………………. 11

1.3.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư…………………………………………………………………………………………………………… 12

1.3.2.3.Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng……………………………………………………………………………………… 12

1.3.2.4.Chỉ tiêu lợi nhuận tín dụng………………………………………………………………………………………………. 13

1.3.2.5.Chỉ tiêu về nợ quá hạn…………………………………………………………………………………………………….. 13

1.3.2.6. Chỉ tiêu huy động vốn của ngân hàng……………………………………………………………………………. 14

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM………………………………………………………… 14

1.3.1 Các nhân tố chủ quan.…………………………………………………………………………………………………………….. 14

1.2.3.1. Những nhân tố thuộc về phía ngân hàng……………………………………………………………………….. 14

1.2.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về phía khách hàng………………………………………………………………………. 17

1.3.2 Các nhân tố khách quan………………………………………………………………………………………………………….. 18

1.2.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế……………………………………………………………………. 18

1.2.3.4. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý…………………………………………………………………… 19

CHƯƠNG 2……………………………………………………………………………………………………. 20

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  NÔNG THÔN YÊN LẠC………………………………………………………. 20

2.1 . KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN LẠC.   20

2.1.1 Sơ lược tình hình phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Lạc.             20

2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của của chi nhánh :…………………………………………….. 21

2.1.2.1     Nguồn vốn……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2.1.2.2 :      Sử dụng vốn :…………………………………………………………………………………………………………….. 23

Bảng 2 : Tình hình sử dụng vốn………………………………………………………………………………………………….. 23

2.1.2.3   Kinh doanh khác:………………………………………………………………………………………………………….. 23

2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng :………………………………………………………………………………………………. 24

2.2.2.1. Chỉ tiêu dư nợ tín dụng……………………………………………………………………………………………………. 24

2.2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư…………………………………………………………………………………………………………… 25

2.2.2.3.Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng……………………………………………………………………………………… 25

2.2.2.4.Chỉ tiêu lợi nhuận tín dụng………………………………………………………………………………………………. 26

2.2.2.5.Chỉ tiêu về nợ quá hạn…………………………………………………………………………………………………….. 26

2.2.2.6. Chỉ tiêu huy động vốn của ngân hàng……………………………………………………………………………. 28

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HIỆN NAY CỦA NHNo&PTNT YÊN LẠC 29

2.3.1. Kết quả đạt được…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2.3.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng mà NHNo&PTNT Yên Lạc.………………………….. 31

2.3.3. Những tồn tại trong công tác tín dụng…………………………………………………………………………………….. 32

2.3.3.1  Nguyên nhân tồn tại:………………………………………………………………………………………………………. 32

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ  NÂNG CAO  CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN LẠC………………………. 36

3.1- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN LẠC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3.1.1- Phương hướng phát triển kinh tế của địa phương :…………………………………………………………………. 36

3.1.2 Định hướng tín dụng của NHNo&PTNT Yên Lạc  năm 2010…………………………………………………………………… 36

3.2.1  NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT YÊN LẠC.              38

3.2.1.1 Xây dựng chiến lược khách hàng, chiến lược kinh doanh phù hợp tạo cơ sở đầu tư tín dụng.  38

3.2.1.2    Đổi mới qui trình thẩm định tín dụng……………………………………………………………………………. 39

3.2.1.3 Sử dụng các công cụ đòn bẩy kinh tế trong hoạt động tín dụng…………………………………… 39

3.2..1.4 Tăng cường công tác quản lý nợ, giải quyết nợ quá hạn (Nợ xấu)…………………………………. 40

3.2.1.5 Đa dạng hoá các hình thức tín dụng, tư vấn cho khách hàng về xây dựng các phương án, dự án SXKD.             41

3.2.1.6  Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát………………………………………………………….. 42

3.2.1.7   Đào tạo bồi dưỡng cán bộ:……………………………………………………………………………………………. 44

3.2.1.8  Tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương……………………………………… 44

3.2.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………………………………………………. 45

3.2.2.1 Với nhà nước và chính quyền địa phương………………………………………………………………………. 45

3.2.2.2    Đối với ngân hàng nhà nước…………………………………………………………………………………………. 49

3.2.2.3 Đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Việt Nam…………………………………………………. 49

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………. 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………. 53


DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT

Tên biểu

Trang

Bảng 1

Nguồn vốn

22

Bảng 2

Tình hình sử dụng vốn

23

Bảng 3

Cơ cấu sử dụng vốn theo thời gian

24

Bảng 4

Cơ cấu dư  nợ theo nghành kinh tế

25

Bảng 5

Kết quả thu nợ và cho vay theo các năm

25

Bảng 6

Lợi nhuận từ tín dụng qua các năm

26

Bảng 7

Nợ quá hạn

26

Bảng 8

Chi tiết nợ quá hạn theo thời gian

27

Bảng 9

Kết quả điều tra về nguyên nhân quá hạn

28

Bảng 10

Tỷ lệ VSD/VHĐ

28

Bảng 11

Doanh số cho vay ,thu nợ

29

 

                                      


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt

Diễn giải

1

NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

NHTM Ngân hàng thương mại

3

NHNo Ngân hàng nông nghiệp

4

NH Ngân hàng

5

VSD/VHĐ Vốn sử dụng / Vốn huy động

6

NQH Nợ quá hạn

7

NQH/TDN Nợ quá hạn / Tổng dư  nợ

8

TD Tín dụng

9

CBTD Cán bộ tín dụng

10

DN Doanh nghiệp

11

TCTD Tổ chức tín dụng


LỜI  NÓI  ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Năm 2006 là năm đánh dấu mốc son lịch sử với đất nước ta , đó là năm chúng ta đã thực sự là thành viên chính thức thứ 150 của   tổ chức thương mại thế giới WTO và Việt nam đã  thành công tốt đẹp hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao, các thành viên kinh tế  OPEC 14 tại thủ đô Hà nội đã khẳng định được vị thế của mình với bè bạn thế giới . Trải qua 20 năm đổi mới đất nước (1986-2006) chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt . Nghị quyết đại  hội Đảng lần thứ X xác định quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế  ,với nước ta gần 80% dân số sống ở nông thôn, hơn 68% lao động nông nghiệp sản xuất hàng hoá chưa phát triển . Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc tới vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân,  từng bước đổi mới chuyển dịch cơ cấu , vừa đáp ứng những đòi hỏi bức xúc của khu vực , vừa tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác  phát triển  công nghiệp, thủ công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đẩy mạnh các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống ở nông thôn. Đáp ứng được hội nhập và  phát triển kinh tế, nhiệm vụ của mọi  ngành với chức năng hoạt động của mình. Trong đó NHNo&PTNT Việt Nam là một trong những thành viên  cung cấp tín dụng chủ yếu cho đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.Và trong mây nắm qua thực sự NHNo&PTNT thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong công cuộc giúp phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng chưa an toàn và chất lượng chưa cao đang là mối quan tâm không chỉ đối với các cấp lãnh đạo, các giới quản lý và điều hành của hệ thống Ngân hàng mà còn là mối quan tâm của xã hội.

Bởi vậy việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM   đạt hiệu quả cao nhất và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đang là vấn đề bức xúc, có ý nghĩa quan trọng và quyết định cả về mặt thực tiễn và lý luận hiện nay.

Với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Lạc, Huyện Yên lạc , Tỉnh Vĩnh Phúc“qua đó em muốn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đó vào công tác kinh doanh để có hiệu quả hơn .


2. Mục đích nghiên cứu của đề tài :

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng của NHTM, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng  thực tế ở NHNo&PTNT Yên Lạc, Huyện Yên lạc, Tỉnh Vĩnh phúc, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Lạc, Huyện Yên lạc ,Tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Kết cấu đề tài gồm:

Nội dung của đề tài được kết cấu thành ba chương:

 

Chương 1: Tổng quan về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Lạc , Huỵện Yên Lạc  , Tỉnh Vĩnh phúc

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Lạc , Huyện Yên lạc , Tỉnh Vĩnh Phúc.

Để hoàn thành  đề tài này em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của thầy  : Lê Đức Lữ và các cán bộ trong chi nhánh  ngân hàng Yên Lạc .

Do thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài nghiên cứu trên  rộng lớn và phức tạp, bản thân còn nhiều hạn chế về trình độ và kinh nghiệm  nên bản đề tài không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để đề tài này của em được hoàn thiện hơn.

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s