Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của VIệt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU.. 3

1.1. XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU   3

1.1.1. Khái niệm cơ bản về xuất khẩu. 3

1.1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu. 3

1.1.1.2. Các loại hình xuất khẩu hàng hoá. 3

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. 5

1.1.2.3. Tác động của tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 6

1.1.2.4. Tác động của chính phủ tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá thông qua công cụ chính sách. 8

1.2. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN   10

1.2.1.  Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, thúc đẩy quá trình CNH – HĐH đất nước  10

1.2.2. Xuất khẩu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.. 11

1.2.3. Xuất khẩu góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân  12

1.2.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại. 13

1.3. SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU.. 13

1.3.1 Một số vấn đề cơ bản về khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2009. 13

1.3.1.1. Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng tài chính 2008 – 2009. 13

1.3.1.2. Tác động của khủng hoảng TCTC đối với Việt Nam.. 17

1.3.2. Sự cần thiết đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng. 19

1.3.2.1. Do bối cảnh kinh tế thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng, những cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam.. 19

1.3.2.2. Do sự sụt giảm về kim ngạch, cơ cấu và thị trường xuất khẩu của kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng sau khủng hoảng. 22

1.3.2.3. Bài học kinh nghiệm từ các nền kinh tế Châu Á trong việc đề ra các giải pháp hậu khủng hoảng. 24

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.. 26

2.1. TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.. 26

2.1.1. Thực trạng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1990 – đầu năm 2008 (trước khủng hoảng)  26

2.1.1.1. Hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu. 26

2.1.1.2. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 28

2.1.2. Thực trạng xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn 2008 -2009. 36

2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM… 45

2.2.1. Kim ngạch xuát khẩu giảm sút do sự bảo hộ tại thi trường nước ngoài, nhu cầu nhập khẩu giảm , sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng. 45

2.2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu vẫn đơn điệu, lạc hậu chậm đổi mới, đồng thời do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm thuỷ sản và khoáng sản đều bị giảm sút do giá giảm. 48

2.2.3. Thị trường thị xuất khẩu bị thu hẹp mạnh do nhu cầu nhập khẩu và khả năng thanh toán tại các thị trường chủ lực đều sút giảm và đang có xu hướng chuyển dịch. 54

2.2.4.Đánh giá chung. 57


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU.. 59

3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ SAU KHỦNG HOẢNG.. 59

3.1.1. Cơ hội 59

3.1.2.Thách thức. 60

3.2. ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015. 62

3.2.1. Dự báo xu hướng phát triển của hoạt động ngoại thương thế giới 62

3.2.1.1. Thương mại thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng sản lượng thế giới 62

3.2.1.2. Quá trình hội nhập kinh tế thế giới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế phát triển và cùng với nó là sự đa dạng hoá các nguồn đầu tư cũng như các hình thức thương mại 63

3.2.1.3. Các rào cản thương mại quốc tế tuy được dự báo tiếp tục giảm xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. 64

3.2.1.4. Các nước thuộc Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại thế giới 64

3.2.2. Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 5 năm 2011 – 2015  65

3.2.2.1. Định hướng chung. 65

3.2.2.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. 66

3.2.3. Định hướng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015. 67

3.2.3.1. Mục tiêu. 67

3.2.3.2. Định hướng……………………………………………………………  …   67

3.2.3.3. Dự báo một sỗ chỉ tiêu xuất khẩu năm 2010………………………………..70

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU.. 72

3.3.1. Các giải pháp vĩ mô. 72

3.3.1.1. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; tăng sản phẩm chế biến, chế tạo,


sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu các mặt hàng thô. 72

3.3.1.2. Chiến lược chuyển dịch và mở rộng cơ cấu thị trường – hạt nhân của chiến lược thúc đẩy xuất khẩu trong thời điểm hiện nay. 73

3.3.1.3. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu( XTXK). 78

3.3.1.4. Một số giải pháp chính sách nhà nước khác. 79

3.3.2. Các giải pháp phát triển đối với doanh nghiệp. 81

3.3.2.1. Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, chuyển từ cạnh tranh bằng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng và sáng tạo, nâng cao và mở rộng chuỗi giá trị. 81

3.3.2.2. Tận dụng cơ hội từ khủng hoảng để đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 83

3.3.2.3. Tiết kiệm chi phí, chi tiêu hợp lý, tái cấu trúc chuẩn bị cho một quá trình phát triển mới. 84

KẾT LUẬN.. 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 0

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

 

NHTW Ngân Hàng Trung Ương
XK Xuất Khẩu
KNXK Kim ngạch xuất khẩu
DNXK Doanh nghiệp xuất khẩu
XTXK Xúc tiến xuất khẩu
DN Doanh nghiệp
DNVN Doanh nghiệp Việt Nam
NSNN Ngân sách nhà nước
ĐTNN Đầu tư nước ngoài
CNH – HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Hình 1.1 Mối quan hệ giữa GDP, thị trường nợ, chứng khoán nợ ở MỸ.. 14

Hình 1.2. Xuất khẩu hàng hoá của Đức, Trung Quốc, Mỹ giai đoạn 2005 – 2009. 22

Hình 2.1. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 1996 -2006. 29

Hình 2.2 Kim ngạch xuất khẩu của 8 mặt hàng chủ lực năm 2008. 36

Hình 2.3.Đóng góp của yếu tố giá và lượng trong tăng trưởng kim ngạch một số mặt hàng năm 2008 (%)  39

Hình 2.4. Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân TM của Việt Nam năm 2009. 43

Hình 2.5. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2005 – 2009. 47

Hình 2.6. Thay Đổi kim ngạch xuất khẩu theo ngành năm 2009. 47

Hình 2.7. Xuất nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp giai đoạn 2001-2008 (triệu USD) Nguồn: Tổng cục Hải quan. 50

Hình 2.8. So sánh KNXK 9 tháng đầu năm 2009 với cùng kì năm 2008. 51

Hình 2.9. Xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu và nông sản chính giai đoạn 2006 – 2009  51

Hình 2.10: Lượng và đơn giá dầu thô xuất khẩu từ năm 1999- 2009. 52

HÌnh 2.11: Lượng cao su xuất khẩu theo tháng các năm 2006- 2009. 53

Hình 2.12: Lượng gạo xuất khẩu theo tháng các năm 2006- 2009. 53

HÌnh 2.11: Lượng cao su xuất khẩu theo tháng các năm 2006- 2009. 53

Hình 2.12: Lượng gạo xuất khẩu theo tháng các năm 2006- 2009. 53

Hình 2.13 : KNXK sang một số thị trường lớn từ năm 2007 đến năm 2009. 55

Hình 3.1. Định hướng lại thị trường xuất khẩu Việt Nam.. 74

Hình 3.2: Nâng cao và mở rộng chuỗi giá trị 83

Bảng 2.1. Tình hình xuất khẩu hàng hoá từ năm 2001 – 2006. 29

Bảng 2.2.Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2001 – 2006. 30

Bảng 2.3. Cơ cấu thị trương xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 -2006. 32

Biểu 2.1. Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 2008. 37

Bảng 2.4. Mười mặt hàng xuất khẩu chính năm 2008. 38

Bảng 2.5. Giá trị xuất khẩu. 42

Bảng 2.6. Cơ cấu mặt hàng và kim ngạch xuất khẩu trong 8T/2009 so với 8T/2008. 49

Bảng 3.1. Tốc độ phát triển thương mại thế giới từ năm 1995 đến 2006 và dự báo đến năm 2020  63

Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu về xuất khẩu giai đoạn 2011 – 2015. 67

Bảng 3.3. Dự báo kim ngạch và tốc độ tăng trưởng các nhóm hàng xuất khẩu năm 2010  70

Bảng 3.4. Tăng trưởng GDP của Châu Phi 77


LỜI MỞ ĐẦU

Sau cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội mới. Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và điều chỉnh các thể chế điều tiết kinh tế – tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, phát huy lợi thế cạnh tranh “động” và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ…sẽ mở ra những cơ hội và thách thức mới cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới với dự báo của quỹ tiền tệ IMF, năm 2010 tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ tăng trở lại khoảng 3,9%, trong đó xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ sẽ tanưg trở lại khoảng 5,8%. Nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ.

Với những thành tưu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 2001 – 2010 đã tạo ra sức mạnh tổng hợp đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Sự ổn định về chính trị xã hội là nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Tuy nhiên, những yếu kém của nền kinh tế và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu chắc chắn vẫn còn tác động đến sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Do đó với một nền kinh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu với sự đóng góp của xuất khẩu vào GDP luôn trên 50% (55,03% năm 2000, 73,61% năm 2006, 76,9% năm 2007 và khoảng 78,21% năm 2008) nhằm “tận dụng tối đa các thời cơ thuận lợi, vượt qua các khó khăn thách thức, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, kết hợp tốt sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phấn đấu đạt được những bước phát triển mới, nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước” , đón đầu những cơ hội và thách thức của nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng thì việc nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ kinh tế quan trọng, cấp thiết đối với Việt Nam  trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ thực tế đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài:

“ Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của VIệt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu”

Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu lý luận và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới, qua đó xem xét thực trạng phát triển và vị trí, vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế Việt Nam và trong tương quan với hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế thế giới nói chung, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu với việc áp dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp hệ thống hoá và phương pháp suy luận logic.

Trên cơ sở mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, nội dung của đề tài nghiên cứu được chia là ba chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Sự cần thiết đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chương 2: Thực trạng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua.

Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Ngọc Sơn  đã giúp tôi hoàn thành bài nghiên cứu này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s