Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo tại huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La


LỜI NÓI ĐẦU

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thay đổi tỉ lệ nghèo vừa phức tạp vừa đa dạng. Hiểu được quan hệ này và những yếu tố xác định quan hệ đó là những yếu tố mấu chốt trong việc xây dựng chiến lược giảm nghèo thành công. Nếu tăng truởng kinh tế nhanh bao giờ cũng đi kèm với giảm nghèo nhanh thì chiến lược giảm nghèo chỉ cần tập trung vào việc tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, trên thực tế điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế phải đi kèm với việc nỗ lực tăng trưởng vì người nghèo thông qua các cơ chế tái phân bổ nguồn lực và thu nhập trong nền kinh tế.

Đại hội 8 của Đảng ta đã xác định: “Xoá đói giảm nghèo là một trong những chương trình phát triển kinh tế xã hội vùa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài”. Từ đó đã đề ra các chính sách, các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ các xã nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện cần thiết để các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo, cho đến nay tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đã xây dựng chương trình xoá đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương, từng khu vực nhằm xoá đói giảm nghèo và lạc hậu góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH – HĐH của đất nước.

Mộc Châu là một huyện miền núi của Tỉnh Sơn La thuộc vùng Tây Bắc Tổ Quốc, nơi đây là một vùng sinh thái nhân văn có nhiều đặc thù, là vùng có nguồn tài nguyên phong phú và có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, huyện Mộc Châu đã có những bước tiến dài và thu được những thành tựu đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh quốc phòng được đảm bảo vững chắc, công bằng xã hội được duy trì ổn định…

Tuy nhiên trong quá trình phát triển kinh tế cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định như: Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kinh tế phát triển không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Xoá đói giảm nghèo đang là vấn đề đặc biệt quan tâm của tất cả các cấp, các ngành của huyện. Đặc biệt, mới đây, UBND Tỉnh Sơn La đã cho thành lập Ban giảm nghèo chuyên trách huyện Mộc Châu nhằm tập trung mọi nguồn lực vào các hoạt động thông qua các hợp phần nhằm cải thiện các cơ hội phát triển sản xuất, mở rộng việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và thực hiện giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì huyện cần phải có những biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa, đặc biệt là phải khai thác những lợi thế, tiềm năng sẵn có của mình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững – tạo tiền đề cho công cuộc xoá đói giảm nghèo của huyện, từng bước đưa Mộc Châu thoát khỏi huyện nghèo và trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của Tỉnh Sơn la nói riêng cũng như của vùng Tây Bắc nói chung.

Xuất phát từ tình hình thực tế như vậy, em chọn nghiên cứu đề tài: “Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo tại huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Hệ thống hoá cơ sở lí luận về tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo.

– Phân tích và đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế và nghèo đói, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu nhằm tìm ra nguyên nhân, các yếu tố dẫn tới đói nghèo.

– Xem xét vấn đề tăng trưởng kinh tế có mức độ “lan toả” đến xoá đói giảm nghèo như thế nào.

– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở huyện.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo các yêu cầu của đề tài trong quá trình nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập, em áp dụng các phương pháp cơ bản sau:

– Dùng phương pháp duy vật biện chứng để xem xét sự vận động của sự vật trong mối quan hệ phổ biến và đánh giá sự phát triển của sự vật trong điều kiện lịch sử cụ thể.

Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, phương pháp thống kê, mô hình toán…

1.4. Nội dung chi tiết của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu gồm ba chương:

Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo

Chương II: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu

Chương III: Giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4. Nội dung chi tiết của đề tài 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.. 4

1.1. Tăng trưởng kinh tế. 4

1.1.1. Khái niệm… 4

1.1.2. Vai trò của tăng trưởng kinh tế. 4

1.1.3. Các thước đo tăng trưởng kinh tế. 5

1.1.3.1. Tổng giá trị sản xuất (GO). 5

1.1.3.2. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 6

1.1.3.3. Tổng thu nhập quốc dân (GNI). 6

1.1.3.4. Thu nhập quốc dân sản xuất (NI). 6

1.1.3.5. Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI). 6

1.1.3.6. Thu nhập bình quân đầu người 6

1.1.4. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. 6

1.1.4.1. Nhân tố kinh tế. 6

1.1.4.2. Nhân tố phi kinh tế. 9

1.2. Vấn đề nghèo đói và xoá đói giảm nghèo. 10

1.2.1. Những quan niệm về nghèo đói 10

1.2.2. Các thước đo nghèo đói 11

1.2.2.1. Phương pháp xác định nghèo đói của WB.. 11

1.2.2.2. Phương pháp của Việt Nam.. 12

1.2.3. Các chỉ số đánh giá nghèo đói 13

1.2.3.1. Nghèo khổ về thu nhập. 13

1.2.3.2. Nghèo khổ con người (nghèo khổ tổng hợp). 13

1.2.4. Các nhân tố tác động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo. 14

1.2.4.1. Các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên. 14

1.2.4.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 14

1.2.4.3. Các nhân tố về điều kiện nội tại của các hộ đói nghèo. 15

    1.2.5. Sự cần thiết của công tác xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay. 16

1.3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. 17

1.3.1. Vai trò của tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo. 17

1.3.1.1. Nội dung. 17

1.3.1.2. Các tiêu chí đánh giá. 18

    1.3.2. Vai trò của xoá đói giảm nghèo với tăng trưởng kinh tế. 22

1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương trong việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 22

1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Điện Biên. 22

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái 24

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN MỘC CHÂU.. 27

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ở huyện Mộc châu. 27

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 27

2.1.1.1. Vị trí địa lý. 27

2.1.1.2. Địa hình. 27

2.1.1.3. Khí hậu, thuỷ văn. 28

2.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên. 28

2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 30

2.1.2.1. Dân số và nguồn lao động. 30

2.1.2.2. Đặc điểm văn hoá. 31

2.1.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật 31

2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội 33

2.1.3.1. Những thuận lợi 33

2.1.3.2. Những khó khăn, tồn tại 34

2.2. Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở huyện Mộc Châu. 34

2.2.1. Khái quát tình hình tăng trưởng kinh tế huyện Mộc Châu. 34

2.2.2. Cơ cấu kinh tế và sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế. 35

2.2.3. Tăng trưởng kinh tế trong các ngành. 37

2.2.3.1. Ngành nông , lâm, ngư nghiệp. 37

2.2.3.2. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 41

2.2.3.3. Về dịch vụ, du lịch. 42

2.3. Thực trạng đời sống và vấn đề nghèo đói ở huyện Mộc Châu. 44

2.3.1. Thực trạng về đời sống. 44

2.3.1.1. Mức sống nói chung. 44

2.3.1.2. Vấn đề việc làm.. 44

2.3.1.3. Sức khoẻ. 45

2.3.1.4. Giáo dục. 45

2.3.1.5. Nhà ở và vệ sinh. 46

2.3.2. Thực trạng nghèo đói 46

2.4. Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu. 51

2.4.1. Thực hiện các chính sách xã hội đối với người nghèo. 51

2.4.1.1. Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế. 51

2.4.1.2. Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục. 52

2.4.1.3. Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở. 53

2.4.1.5. Chính sách trợ cấp cho người nghèo. 54

2.4.2. Thực hiện các chương trình, dự án. 55

2.4.2.1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 55

2.4.2.2. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng. 56

2.4.2.3. Kết quả thực hiện dự án đào tạo cán bộ xã, bản và cộng đồng. 56

2.4.2.4.  Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý. 57

2.4.2.5. Kết quả thực hiện ưu tiên đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở 32 bản ĐBKK   58

2.5. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu. 58

2.5.1. Độ co giãn của nghèo đói đối với tăng trưởng. 59

2.5.2. So sánh tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người với tốc độ giảm tỷ lệ nghèo. 61

2.5.3. Tỷ số giữa tốc độ tăng thu nhập bình quân của 40% dân số nghèo nhất với tốc độ tăng thu nhập bình quân chung. 62

2.6. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 63

2.6.1. Thành tựu. 63

2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân. 65

2.6.2.1. Hạn chế. 65

2.6.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 66

 

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU XĐGN Ở HUYỆN MỘC CHÂU.. 69

3.1. Những cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu  69

3.1.1. Cơ hội 69

3.1.2. Thách thức. 70

3.2.  Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu đến năm 2015  71

    3.2.1. Mục tiêu chung. 71

3.2.2. Mục tiêu cụ thể. 71

3.2.2.1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 71

3.2.2.2. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 74

3.3. Giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở huyện Mộc Châu. 75

3.3.1. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng  75

3.3.1.1. Giải pháp về vốn. 75

3.3.1.2. Giải pháp về khoa học và công nghệ. 76

3.2.1.3. Giải pháp về chính sách và thị trường. 77

3.3.1.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 77

3.3.2. Đảm bảo tăng trưởng trên diện rộng, nhất là các vùng sâu, vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn. 78

3.3.3. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. 78

3.3.4. Thực hiện thương mại hoá trong nông nghiệp để giảm nghèo. 80

3.3.5. Tăng cường vai trò của rừng trong công cuộc giảm nghèo. 80

3.3.6. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo. 82

3.3.6.1. Giải pháp về phía Nhà nước. 82

3.3.6.2. Giải pháp về phía địa phương. 82

3.3.6.3. Giải pháp về phía người dân. 84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 86

1. Kết luận. 86

2. Kiến nghị 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 88

DANH MỤC BIỂU, HÌNH

Biểu 1.1: Sự đóng góp của các nhân tố vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.. 8

Biểu 1.2. Chuẩn nghèo của Việt Nam qua các giai đoạn. 12

Biểu 1.3. Tốc độ tăng trưởng thu nhập đầu người và thay đổi tỷ lệ nghèo của một số nước Châu Á nghiên cứu trong các thập kỉ khác nhau. 20

Biểu 1.4: Độ co giãn của nghèo đói với tăng trưởng  kinh tế ở các quốc gia qua các thập kỉ 21

Biểu 1.5: Tốc độ tăng trưởng thu nhập đầu người và thay đổi tỉ lệ nghèo, độ co giãn của nghèo đói đối với tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Điện Biên. 23

Biểu 2.1: Dân số và nguồn lao động huyện Mộc Châu giai đoạn (2001- 2009). 30

Biểu 2.2 : Cơ sở hạ tầng của xã huyện Mộc Châu (tính đến ngày 1/7/2009). 33

Biểu 2.3. Một số chỉ tiêu tổng hợp huyện Mộc Châu. 44

Biểu 2.4: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mộc Châu so với cả nước và của vùng. 48

Biểu 2.5: Phân bố nghèo đói ở huyện Mộc Châu. 49

Biểu 2.6: Tổng hợp hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thuộc chương trình 134. 53

Biểu 2.7: Doanh số cho vay hộ  nghèo của ngân hàng qua các năm……………………. 53

Biểu 2.8: Hệ số co giãn của nghèo đói đối với thu nhập bình quân đầu người huyện Mộc Châu  59

Biểu 2.9: Hệ số co giãn của giảm nghèo theo GDP/ người ở Việt Nam……………….. 60

Biểu 2.10: Tỷ số giữa tốc độ tăng thu nhập bình quân của 40% dân số nghèo nhất với tốc độ tăng thu nhập bình quân chung. 62

Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Mộc Châu giai đoạn 2001 – 2009. 35

Hình 2.2: Cơ cấu kinh tế huyện Mộc Châu qua các năm.. 36

Hình 2.3: Tỷ lệ hộ nghèo huyện Mộc Châu giai đoạn 2001– 2010 (theo tiêu chuẩn của bộ LĐTBXH)  47

Hình 2.4: Tương quan giữa tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người với tốc độ giảm nghèo của huyện Mộc Châu. 61

Hình 2.5: Tương quan về tốc độ tăng GDP/người của huyện với tốc độ tăng GDP/người của 40% dân số nghèo nhất của huyện Mộc Châu. 63

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s