Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai


 

LỜI CẢM ƠN

  Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Hoàng Hương Giang – Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa đề cương và bản thảo giúp em trong quá trình làm chuyên đề. Em cũng xin trân trọng cảm ơn các cô chú, anh chị trong Phòng Khách hàng doanh nghiệp nói riêng và trong Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai nói chung đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập để em có thể hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ.. v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu. 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

5. Những đóng góp của chuyên đề. 2

NỘI DUNG.. 3

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI 3

1. Khái quát về Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 3

1.1. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 3

1.2. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. 3

1.2.1. Bộ máy tổ chức. 3

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ. 5

1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng trong những năm vừa qua. 6

1.3.1. Huy động vốn. 6

1.3.2. Hoạt động tín dụng. 9

1.3.3. Dịch vụ thanh toán ngân quỹ. 11

1.3.4. Các hoạt động khác. 12

1.3.4.1. Hoạt động dịch vụ. 12

1.3.4.2. Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. 14

1.3.5. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 16

2. Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoành Mai 17

2.1. Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp. 18

2.1.1. Cho vay khách hàng doanh nghiệp theo khu vực kinh tế. 19

2.1.1.1. Khu vực kinh tế quốc doanh. 19

2.1.1.2. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 19

2.1.2. Cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay  20

2.2. Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp. 21

2.2.1. Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp theo khu vực kinh tế  22

2.2.2. Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay  24

2.3. Dư nợ khách hàng doanh nghiệp. 25

2.3.1. Dư nợ khách hàng doanh nghiệp phân theo khu vực kinh tế. 26

2.3.2. Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay. 27

2.4. Nợ quá hạn của doanh nghiệp. 28

2.4.1. Nợ quá hạn của doanh nghiệp theo khu vực kinh tế. 29

2.4.2. Nợ quá hạn của doanh nghiệp theo thời hạn cho vay. 30

2.5. Hệ số sử dụng vốn huy động. 31

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 32

3.1. Các nhân tố thuộc về  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.. 32

3.2. Các nhân tố thuộc về Ngân hàng  Công thương Việt Nam.. 33

4. Đánh giá hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 34

4.1. Những thành tựu. 34

4.2. Những hạn chế. 36

4.3. Những nguyên nhân. 37

4.3.1. Về phía Nhà nước. 37

4.3.2. Về phía doanh nghiệp. 37

4.3.3. Về phía ngân hàng. 38

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG       CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCPCTVN – CHI NHÁNH HOÀNG MAI 39

1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 39

2. Giải pháp tăng cường hoạt động cho vay Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai 40

2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn. 40

2.2. Xây dựng cơ chế cho vay phù hợp,linh hoạt vói các doanh nghiệp  41

2.3. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp. 44

2.3.1. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định. 44

2.3.2. Công tác giám sát quá trình sử dụng vốn vay. 45

2.3.3. Công tác xử lý nợ tồn đọng. 45

2.3.4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tín dụng. 45

3. Điều kiện thực hiện giải pháp. 46

KẾT LUẬN.. 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 49

 


DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của  Ngân hàng TMCPCTVN Chi nhánh
Hoàng Mai 4

 

Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCPCTVN Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 7

Bảng 2.1: Cơ cấu tín dụng của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009  9

Bảng 3.1: Cân đối ngân quỹ Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009  12

Bảng 4.1: Tình hình hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TMCPCTVN   Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 13

Bảng 5.1: Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn          2007 – 2009. 14

Bảng 6.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 16

Bảng 7.1: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCPCTVN -Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 18

Bảng 8.1: Tình hình thu nợ khách hàng doanh nghiệp theo khu vực kinh tế của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn     2007- 2009. 22

Bảng 9.1: Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn  2007 – 2009. 24

Bảng 10.1: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp phân theo khu vực kinh tế của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn         2007 – 2009. 26

Bảng 11.1: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay của Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 28

Bảng 12.1: Tình hình nợ quá hạn theo khu vực kinh tế của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn  2007 – 2009. 29

Bảng 14.1: Tình hình nợ quá hạn theo thời hạn cho vay của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn  2007 – 2009. 30

Bảng 15.1: Hệ số sử dụng vốn huy động khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng  TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2007 – 2009. 31

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

TMCPCTVN Thương mại cổ phẩn Công thương Việt Nam
CTVN Công Thương Việt nam
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NNVN Nhà nước Việt Nam
NHTM Ngân hàng Thương mại
L/C Thư tín dụng
KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
QD Quốc doanh
NQD Ngoài quốc doanh
NH Ngắn hạn
TDH Trung, dài hạn


PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hệ thống Ngân hàng đã được hình thành và phát triển từ rất lâu đời và được coi là mạch máu nền kinh tế. Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải chú trọng xây dựng phát triển hệ thống ngân hàng. Nếu như hệ thống ngân hàng được coi là mạch máu thì lực lượng các doanh nghiệp được ví như xương sống của nền kinh tế. Do đó, một trong những vấn đề mà Chính phủ và Nhà nước quan tâm hàng đầu chính là phát triển các doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Không chỉ có Chính phủ quan tâm hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp, các Ngân hàng luôn hướng tới đối tượng này vì nhu cầu vay vốn của các đối tượng này là rất lớn, với số lượng các doanh nghiệp hiện nay lại không ngừng tăng lên. Trong xu hướng chung đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (TMCPCTVN) – Chi nhánh Hoàng Mai đã rất chú trọng đến hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư phát triển. Điều này cũng phù hợp với tinh thần chung về định hướng phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTVN).

Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai, em thực sự quan tâm đến hoạt động cho vay của Chi nhánh với đối tượng cho vay cụ thể là các doanh nghiệp. Bởi đây chính là hoạt động chủ yếu quyết định tới sự phát triển của Chi nhánh. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai” cho chuyên đề cuối khóa của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

            Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phát triển cho vay các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai, từ đó đánh giá kết quả, hạn chế và các

nguyên nhân của hạn chế trong cho vay các doanh nghiệp tại Chi nhánh.

             Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

             Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề  là cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

             Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn    2007-2009.

4. Phương pháp nghiên cứu

           Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề, phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp luận duy vật biện chứng, trên cơ sở đó sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp thống kê phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh và đánh giá.

5. Những đóng góp của chuyên đề

            Đánh giá thực trạng cho vay đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

          Đề xuất các giải pháp có tính khả thi để phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

  Chuyên đề được chia thành 3 phần : Mở đầu – Nội dung – Kết luận

Trong đó phần Nội dung bao gồm 2 chương :

  Chương I. Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

  Chương II. Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCPCTVN – Chi nhánh  Hoàng Mai.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s