Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai


Mục Lục

Danh mục tài liệu tham khảo …………………………………………………………………………4

Danh mục tài liệu viết tắt……………………………………………………………………………….5

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………………………….6

Chương I : Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

 Ngân hàng thương mại ………………………………………………………………………………….8

   1. Ngân hàng thương mại ………………………………………………………………………………8

       1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………….8

       1.2. Chức năng…………………………………………………………………………………………..8

       1.3. Hoạt động cơ bản……………………………………………………………………………….10

   2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại …………………………………………….12

       2.1. Khái niệm………………………………………………………………………………………….12

       2.2. Các hình thức cho vay…………………………………………………………………………12

   3. Hộ sản xuất nông nghiệp …………………………………………………………………………..14

       3.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………………14

       3.2. Đặc điểm……………………………………………………………………………………………15

   4. Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

Ngân hàng thương mại …………………………………………………………………………………….15

       4.1. Quy trình cho vay…………………………………………………………………………………15

       4.2. Các chỉ tiệu đánh giá ……………………………………………………………………………15

       4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay…………………………………………….20

            a. Nhân tố khách quan ……………………………………………………………………………20

            b. Nhân tố chủ quan……………………………………………………………………………….20

Chương II:Thực trạng cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại

 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Mai…………………………..22

   1. Khái quát chung về Chi nhánh nhnn&ptnt Hoàng Mai……………………………..22

       1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển……………………………………………….22

       1.2. Chức năng và nhiệm vụ…………………………………………………………………………22

       1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức………………………………………………………………………….26

       1.4. Khái quát tình hình hoạt động ………………………………………………………,,,……..27

            a. Hoạt động huy động vốn……………………………………………………………..,..,,…..27

            b. Hoạt động sử dụng vốn………………………………………………………………..,,…….30

            c. Hoạt động thanh toán………………………………………………………………….,,………32

            d. Hoạt động kế toán………………………………………………………………………..,,…….34

            e. Các hoạt động khác……………………………………………………………………….,,…..37

   2. Thưc trạng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng nn&ptnt Hoàng Mai………………………………………………………………………………………………….,…..39

   3. Hiệu quả cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng nn&ptnt

Hoàng Mai……………………………………………………………………………………………………….44

       1.1. Những mặt đạt được ……………………………………………………………………………..44

       1.2. Hạn chế và nguyên nhân ………………………………………………………………………..45

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả

cho vay đối với hộ sản suất nông nghiệp tại nhnn&ptnt Hoàng Mai……………..48

   1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong những năm tới……………………………….48

   2. Một số giải pháp ………………………………………………………………………………………….50

   3. Một số kiến nghị ………………………………………………………………………………………….55

       3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Trung ương………………………………………………………..55

       3.2. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan………………………………………………………..56

       3.3. Kiến nghị với Ngân hàng nn&ptnt Việt Nam…………………………………………57

       3.4. Kiến nghị với Ngân hàng nn&ptnt Hoàng Mai……………………………………….57

Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………59

Nhận xét, đánh giá và hướng dẫn………………………………………………………………………..61

 

 

 

 

 

Danh mục tài liệu tham khảo

– Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT  Hoàng Mai  năm 2008 và năm 2009

– Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng NHNo&PTNT Hoàng Mai năm 2008 và năm 2009

– Quyết định 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp

– Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng.

– Quyết định 1627/ 2001/QĐ-NHNN ngày 31/ 12/ 2001 của thống đốc NHNN về ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

– Quyết định 72/QĐ-HĐQT-TD ngày 31/03/2002 về ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.

– Văn bản 1163/NHNo-TD ngày 28/4/2003 của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về hướng dẫn thực hiện cho vay không phải đảm bảo bằng tài sản.

– Quyết định 124/QĐ-HĐQT-tín dụng ngày 13 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc sửa đổi, bổ xung một số điều tại quyết định 72/QĐ-HĐQT-TD, Quyết định 300/QĐ-HĐQT-TD.

– Quyết định số 411 /QĐ-HĐQT –TD ngày 24/9/2005 về việc sửa đổi quyết định 300

– Thông tư số 05 /2005  TTLT thông tư liên tịch bộ tư pháp, bộ tài nguyên và môi trường về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

–  Ngân hàng thương mại- Quản trị và nghiệp vụ ( TS. Phan thị Thu Hà- TS. Nguyễn thị Thu Thảo- NXB Thống Kê, 2002)

– Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng ( Học Viện Ngân Hàng)

– Giáo trình tín dụng ngân hàng ( NXB Thống Kê, 2001)

– Cẩm nang tín dụng ( NHNo&PTNT Việt Nam)

 danh mục chữ viết tắt

                   NHNo&PTNT  :    Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

                   NHTM               :   Ngân hàng thương mại

                   NH                      :    Ngân hàng

                   TW                     :   Trung ương

                   TSĐB                 :   Tài sản đảm bảo

                   TSCĐ                 :   Tài sản cố định

                   TSLĐ                 :   Tài sản lưu động

                   TDNH                :   Tín dụng ngân hàng

                   HSX                   :   Hộ sản xuất

                                  Lời nói đầu

  Đối với một quốc gia có hơn 70% dân số làm nông nghiệp như Việt Nam việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiếm giữ một vai trò cực kì quan trọng. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) nông nghiệp nông thôn, hội nghị Trung Ương lần thứ VI đã khẳng định : “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH – HĐH có vai trò quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tê xã hội, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa”.

Mọi họat động vừa cơ bản lâu dài vừa cần trước mắt của quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, đều cần đến vốn và tín dụng. Đương nhiên vốn và tín dụng không quyết định hết thảy nhưng không thể không nhấn mạnh rằng để đưa ngành nông nghiệp phát triển về vốn, tín dụng nhất định phải có sự đầu tư thích đáng của Nhà nước, cuả các ngành trong đó không thể xem nhẹ vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Quận Hoàng Mai tuy năm trong khu vực có hoạt động công nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường chiến tỷ trọng lớn nhưng hoạt động nông nghiệp vẫn được quan tâm đầu tư không chỉ phục vụ trong địa bàn mà còn trong toàn thành phố, những huyện có ngành nông nghiệp phát triển hơn. Trong những năm gần đây hoạt động cho vay của Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai đã dành một phần không nhỏ phục vụ cho nhu cầu của các hộ sản xuất vì nhu cầu thiếu vốn của các hộ sản xuất. Đây cũng là hoạt động kinh doanh quan trọng  của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai. Do vậy đề tài : “ Cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp  của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai .” là đề tài phù hợp với thực trạng nền kinh tế và sự phát triển của Ngân hàng. Vì vậy thực trạng và giải pháp về vấn đề cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp sẽ được em đi sâu và phân tích trong bài báo cáo này.Qua đây chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về tình hình hoạt động trong quá trình sử dụng vốn của Chi nhánh và vấn đề đầu tư cho hoạt động nông nghiệp ở một thành phố lớn.

        Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm:

                 Chương 1: Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại  ngân hàng thương mại

                 Chương 2: Thực trạng cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai              

                 Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đới với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Hoàng Mai

Advertisements

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s