Thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam


   MỞ ĐẦU

  1. 1.      Tính cấp thiết của đề tài

Đất nước trong công cuộc đổi mới với nhiều chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững nền kinh tế. Điều này tạo điều kiện cho các ngành, các lĩnh vực và các doanh nghiệp phát triển hơn cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cùng với sự đi lên đó, trong những năm gần đây lĩnh vực ngân hàng nổi lên như một điểm sáng với sự gia tăng các Ngân hàng mới và việc kinh doanh hiệu quả của những Ngân hàng đã có.

Bên cạnh các Ngân hàng Thương mại Nhà nước với quá trình phát triển lâu dài và sự đầu tư lớn từ Nhà nước thì hiện nay các Ngân hàng Thương mại cổ phần cũng đang đầu tư công nghệ hiện đại, gây dựng lòng tin của Khách hàng là cá nhân hay các doanh nghiệp bằng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng. Và một trong những Ngân hàng Thương mại cổ phần có uy tín hiện nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các Ngân hàng và các Tổ chức tài chính thì những thành tựu mà Techcombank đạt được trong 16 năm xây dựng và phát triển rất lớn. Với mục tiêu trở thành Ngân hàng thương mại đô thị đa năng, Techcombank đang không ngừng đổi mới và nâng cao quá trình kinh doanh của mình về các mảng Vốn, Công nghệ, Marketing và Nhân sự. Trong đó, yếu tố Nhân sự trở thành yếu tố sống còn đảm bảo các yếu tố khác được sử dụng hợp lý và hiệu quả.

Trong các hoạt động quản trị nhân lực thì công tác đánh giá thực hiện công việc góp phần quan trọng trong việc giúp các công tác về nhân sự khác đạt được hiệu quả. Đánh giá thực hiện công việc được hiểu là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động. Đánh giá thực hiện công việc cũng có vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định về nhân sự như Bố trí nhân sự, đào tạo và phát triển, kỷ luật lao động…. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nói chung hay Ngân hàng TMCP Techcombank nói riêng công tác đánh giá còn có nhiều hạn chế. Chính vì thế đòi hỏi cấp thiết là công tác trên cần phải được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị nhân lực từ đó nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

  1. 2.      Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác đánh giá thực hiện công việc

  1. 3.      Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng của công tác đánh giá thực hiện công việc tại một doanh nghiệp cụ thể từ đó thấy được ưu điểm và hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó có các kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá trên.

  1. 4.      Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam bao gồm hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch… và các công ty thành viên.

  1. 5.      Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp bảng hỏi, phân tích, đánh giá và tổng hợp kết quả với nguồn tài liệu từ giáo trình, sách báo, Internet và từ số liệu của doanh nghiệp

  1. 6.      Kết cấu báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Gồm 3 phần:

Chương 1: Lý luận chung về công tác đánh giá thực hiện công việc

Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………… 1

1.  Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………………………………………….. 1

2.  Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 1

3.  Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………………………………. 2

4.  Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 2

5.  Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………………. 2

6.  Kết cấu báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp…………………………………………….. 2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC………………………………………………………………………………………….. 3

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN……………………………………………………………………… 3

1. Khái niệm về Quản trị nhân lực…………………………………………………………………. 3

2. Tầm quan trọng của hoạt động quản trị nhân lực………………………………………. 3

3. Các hoạt động chủ yếu của hoạt động Quản trị nhân lực…………………………… 4

3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực……………………………………………. 4

3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực………………………. 5

3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực…………………………………………….. 5

II. KHÁI NIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC………………………………… 6

1. Khái niệm………………………………………………………………………………………………….. 6

2. Mục đích…………………………………………………………………………………………………… 6

3. Tầm quan trọng…………………………………………………………………………………………. 6

III. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỘT HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ……………………………………………………………………………………………………….. 8

1. Các yếu tố của hệ thống đánh giá………………………………………………………………. 8

1.1. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc…………………………………………………….. 8

1.2. Đo lường Thực hiện công việc…………………………………………………………….. 9

1.3. Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực           9

2. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc……………… 10

2.1. Tính phù hợp…………………………………………………………………………………….. 10

2.2. Tính nhạy cảm………………………………………………………………………………….. 10

2.3. Tính tin cậy………………………………………………………………………………………. 10

2.4. Tính được chấp nhận………………………………………………………………………… 10

2.5. Tính thực tiễn……………………………………………………………………………………. 10

3. Các lỗi cần tránh……………………………………………………………………………………… 10

4. Các nguồn thông tin phục vụ cho đánh giá thực hiện công việc………………. 11

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC…………………… 11

1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa…………………………………………………… 11

2. Phương pháp danh mục kiểm tra……………………………………………………………… 13

3. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng…………………………………………. 14

4. Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi……………………………. 14

5. Các phương pháp so sánh………………………………………………………………………… 15

5.1. Phương pháp xếp hạng……………………………………………………………………… 15

5.2. Phương pháp phân phối bắt buộc……………………………………………………… 15

5.3. Phương pháp cho điểm……………………………………………………………………… 15

5.4. Phương pháp so sánh cặp………………………………………………………………….. 16

6. Phương pháp bản tường thuật………………………………………………………………….. 16

7. Phương pháp quản lý mục tiêu………………………………………………………………… 17

V. TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC…………………… 18

1. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá…………………………………………….. 18

2. Lựa chọn người đánh giá…………………………………………………………………………. 18

3. Xác định chu kỳ đánh giá………………………………………………………………………… 18

4. Đào tạo người đánh giá……………………………………………………………………………. 18

5. Phỏng vấn đánh giá…………………………………………………………………………………. 19

VI. VAI TRÒ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC……………………………………………………………………………………………………. 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM………………………………………………………………………………………. 20

I. GIỚI THIỆU VỂ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM……………….. 20

1. Qúa trình hình thành và phát triển…………………………………………………………… 20

1.1. Một vài nét về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam……………………… 20

1.2. Lĩnh vực kinh doanh…………………………………………………………………………. 21

1.2.1. Huy động tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế………………………… 21

1.2.2. Cung ứng tín dụng cho nền kinh tế bao gồm các sản phẩm tín dụng 21

1.2.3. Các hoạt động dịch vụ Ngân hàng khác……………………………………… 22

1.3. Các sản phẩm dịch vụ……………………………………………………………………….. 22

1.3.1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ…………………………………………………………… 22

1.3.2. Sản phẩm dịch vụ thẻ…………………………………………………………………. 22

1.3.3. Sản phẩm dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp………………………………………. 23

1.3.4. Sản phẩm dịch vụ cá nhân khác…………………………………………………. 23

1.3.5. Ngân hàng điện tử………………………………………………………………………. 23

1.3.6. Ngân hàng doanh nghiệp……………………………………………………………. 23

1.3.7. Dịch vụ Ngân hàng dành cho các định chế tài chính………………….. 24

1.4. Các giải thưởng…………………………………………………………………………………. 24

2. Tầm nhìn và sứ mệnh………………………………………………………………………………. 25

2.1. Tầm nhìn…………………………………………………………………………………………… 25

2.2. Sứ mệnh……………………………………………………………………………………………. 25

2.3. Năm giá trị cốt lõi……………………………………………………………………………… 25

3. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………………………………… 26

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam…….. 26

3.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức…………………………………………………………………… 26

3.1.2. Nhận xét cơ cấu tổ chức……………………………………………………………… 26

3.1.3. Chức năng nhiệm vụ các khối…………………………………………………….. 26

3.1.3.1. Khối Tín dụng và Quản trị rủi ro………………………………………….. 27

3.1.3.2. Khối tài chính và Kế hoạch………………………………………………….. 27

3.1.3.3. Khối pháp chế và Kiểm soát………………………………………………… 27

3.1.3.4. Ban triển khai dự án đổi mới chiến lược………………………………. 27

3.1.3.5. Khối doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính………………………. 27

3.1.3.6. Khối ngân hàng giao dịch…………………………………………………….. 27

3.1.3.7.Khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ……………… 28

3.1.3.8. Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân………………………. 28

3.1.3.9. Khối bán hàng và kênh phân phối……………………………………….. 28

3.1.3.10. Khối nguồn vốn và thị trường tài chính……………………………… 28

3.1.3.11. Khối vận hành……………………………………………………………………. 28

3.1.3.12. Khối ứng dụng và Phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ ngân hàng 28

3.1.3.13. Khối quản trị nguồn nhân lực…………………………………………….. 29

3.1.3.14.Khối Marketing…………………………………………………………………… 29

3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối Quản trị nguồn nhân lực          29

3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Khối quản trị nguồn nhân lực………………………. 29

3.2.2. Chức năng nhiệm vụ chung………………………………………………………… 29

3.2.2.1. Chức năng chung…………………………………………………………………. 29

3.2.2.2. Nhiệm vụ chung của Khối……………………………………………………. 29

3.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm/Phòng trực thuộc Khối quản trị nguồn nhân lực…………………………………………………………………………………………………………….. 30

3.2.3.1. Trung tâm Tuyển dụng…………………………………………………………. 30

3.2.3.2. Trung tâm Quản lý dữ liệu và Nguồn nhân lực…………………….. 31

3.2.3.3. Trung tâm Tiền lương & Phúc lợi…………………………………………. 33

3.2.3.4. Trung tâm đào tạo và Phát triển……………………………………………. 34

4. Tình hình kinh doanh……………………………………………………………………………… 36

5. Đặc điểm về nguồn nhân lực…………………………………………………………………… 37

5.1. Cơ cấu lao động theo trình độ…………………………………………………………… 37

5.2. Cơ cấu lao động theo tuổi và thâm niên……………………………………………. 38

II. THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT……………………………………………………………………………………………………………….. 41

1. Quan điểm và nhận thức của lãnh đạo Ngân hàng kỹ thương Việt Nam về đánh giá thực hiện công việc…………………………………………………………………………………………………………….. 41

1.1. Mục tiêu hướng tới……………………………………………………………………………. 41

1.2. Nhận thức về tầm quan trọng của Đánh giá thực hiện công việc……….. 41

1.3.Các quy dịnh của Techcombank về việc xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc      42

2. Thực trạng về Đánh giá thực hiện Công việc ở Techcombank…………………. 44

2.1. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc ở Techcombank………………………… 45

2.2. Đo lường sự thực hiện công việc ở Techcombank…………………………….. 46

2.3. Thông tin phản hồi kết quả đánh giá ở Techcombank……………………….. 48

3. Thực trạng về phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng kỹ thương Việt Nam      49

3.1. Phương pháp sử dụng………………………………………………………………………… 49

3.2. Mẫu phiếu đánh giá nhân viên………………………………………………………….. 50

3.3. Về nội dung mẫu phiếu đánh giá nhân viên………………………………………. 50

4. Thực trạng việc sử dụng các kết quả đánh giá vào các hoạt động quản trị nhân lực khác   52

4.1. Sử dụng kết quả đánh giá vào lương thưởng……………………………………… 52

4.2. Sử dụng kết quả đánh giá vào bố trí nhân sự…………………………………….. 52

4.3. Sử dụng kết quả đánh giá vào công tác đào tạo và phát triển…………….. 52

5. Thực trạng kết quả đánh giá thực hiện công việc của Techcombank……….. 53

II. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng kỹ thương Việt Nam  53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TECHCOMBANK………………………………………………………………. 56

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TECHCOMBANK………………………….. 56

II. CHỦ TRƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Ở TECHCOMBANK…………………………………………………………………………………………… 56

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Ở TECHCOMBANK…………………………………………………………………………………………… 57

1. Xây dựng bản tiêu chuẩn thực hiện công việc…………………………………………. 57

2. Hoàn thiện mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc……………………………….. 59

2.1. Tên gọi……………………………………………………………………………………………… 59

2.2. Nội dung của phiếu đánh giá thực hiện công việc…………………………….. 60

2.3. Cách thức đánh giá……………………………………………………………………………. 64

3. Thông tin phản hồi………………………………………………………………………………….. 65

4. Việc sử dụng các kết quả đánh giá…………………………………………………………… 67

5. Người đánh giá………………………………………………………………………………………… 68

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………….. 71

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh của Techcombank trong 5 năm 2005-2009……… 36

Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo trình độ ở Techcombank năm 2007-2008-2009.. 37

Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo tuổi và thâm niên năm 2007-2008-2009…………… 38

Bảng 2.4: Kết quả bảng hỏi đánh giá quy trình của công tác ĐGTHCV………………. 44

Bảng 2.5 Kết quả bảng hỏi về nội dung mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc tại Techcombank         51

Bảng 2.6. Kết quả đánh giá thực hiện công việc năm 2007-2008-2009 của Techcombank 53

Bảng 3.1: Mẫu tiêu chuẩn thực hiện công việc với chức danh Nhân viên kinh doanh tiền tệ         59

Bảng 3.2: Mẫu tiêu chuẩn thực hiện công việc với chức danh Nhân viên kinh doanh tiền tệ         59

Bảng 3.3 Tổng hợp nội dung của mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc ở Techcombank           62

Bảng 3.4: Một số tiêu thức đánh giá thực hiện công việc của Nhân viên kinh doanh tiền tệ           64

Sơ đồ 1.1: Quá trình quản lý hoạt động trong tổ chức…………………………………………… 7

Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa ba yếu tố của hệ thống đánh giá và các mục tiêu của Đánh giá thực hiện công việc………………………………………………………………………………………………………………………. 8

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Tài liệu trường ngoại thương và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s