Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp có thể dễ dàng bắt chước nhau về quy trình công nghệ thì nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do đó, mối quan tâm hàng đầu và cũng là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp là làm sao có thể xây dựng được đội ngũ nhân lực cao, đủ sức cạnh tranh đưa doanh nghiệp phát triển đi lên. Muốn vậy, bên cạnh việc đào tạo và giữ chân nhân tài đang có thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác tuyển dụng. Làm sao để tuyển được đúng người, đúng việc, gắn bó với doanh nghiệp với chi phí thấp nhất luôn là bài toán khó với các nhà quản lý.

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng đang phát triển nhanh và mạnh với sự tăng lên không ngừng về số lượng các ngân hàng, quy mô các ngân hàng. Trứơc thực trạng đó, công tác tuyển dụng của các ngân hàng thực sự là một vấn đề đáng quan tâm bởi sự cạnh tranh khốc kiệt giữa các ngân hàng. Hơn nữa, nguồn nhân lực trong các ngân hàng là nguồn nhân lực chất lượng cao nên công tác tuyển dụng càng cần được chú ý hơn.

Nhận thức sâu sắc thực trạng trên, trong quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, em đã tiến hành đi sâu nghiên cứu công tác tuyển dụng tại ngân hàng và đi tới hoàn thành đề tài :” Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam”

Mục đích của đề tài: đề tài trình bày cơ sở lý luận của tuyển dụng nguồn nhân lực và phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank, từ đó dựa trên có sở lý luận áp dụng vào thực tiễn để đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Techcombank.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank

Phạm vi nghiên cứu là công tác tuyển dụng ở Techcombank trong 3 năm qua.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp thu thập số liệu, phân tích và tổng hợp số liệu từ các nguồn.

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn

Kết cấu đề tài gồm 3 phần:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU            …………………………………………………………………………………………1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC.. 3

1.Khái niệm, tầm quan trọng và các yêu cầu của tuyển dụng. 3

1.1 Tuyển dụng. 3

1.2 Tuyển mộ. 3

1.3 Tuyển chọn. 4

1.4 Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng. 4

1.5 Các yêu cầu với công tác tuyển dụng. 5

2. Tuyển mộ. 5

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động tuyển mộ. 5

2.1.1 Nhóm yếu tố thuộc bản thân tổ chức. 5

2.1.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 7

2.2 Nguồn và phương pháp tuyển mộ. 9

2.2.1 Nguồn tuyển mộ. 9

2.2.2 Phương pháp tuyển mộ. 12

3. Tuyển chọn. 12

3.1 Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ. 13

3.2 Nghiên cứu và sơ loại hồ sơ. 13

3.3 Trắc nghiệm tuyển chọn. 13

3.4 Phỏng vấn tuyển chọn. 14

3.5 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp. 15

3.6 Thẩm tra thông tin. 15

3.7 Kiểm tra đánh giá sức khoẻ. 15

3.8 Tổ chức tham quan công việc và cho thử  việc. 16

3.9 Ra quyết định tuyển dụng. 16

4. Sơ lược tình hình tuyển dụng nhân sự chất lượng cao trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính hiện nay. 16

5. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng và sự cần thiết phải hoàn thiên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức. 17

5.1 Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng. 17

5.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức. 18

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK.. 19

1.    Tổng quan về ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.. 19

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 19

1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Techcombank. 22

1.2.1 Cơ cấu tổ chức. 22

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ. 24

1.3 Kết quả sản suất kinh doanh trong những năm gần đây. 24

1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của Techcombank. 25

2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàngTechcombank. 28

2.1 Quan điểm và chính sách tuyển dụng tại Techcombank. 28

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng tại Techcombank. 28

2.2.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 28

2.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường. 30

2.3 Phân tích thực trang nguồn và phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng. 30

2.3.1 Phân tích thực trạng nguồn. 30

2.3.2 Phân tích thực trạng phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng. 32

2.4 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng của Ngân hàng trong những năm gần đây. 33

2.4.1 Quy trình tuyển dụng tại Techcombank. 33

2.4.2 Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển dụng tại Techcombank. 41

2.4.3 Phân tích kết quả công tác tuyển dụng tại Techcombank trong những năm gần đây. 43

2.4.4 Một số nhận xét, đánh giá về công tác tuyển dụng tại Techcombank. 46

2.4.4.2 Một số nhận xét 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM- TECHCOMBANK.. 51

1. Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới 51

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam   52

2.1 Kiến nghị đối với ngành ngân hàng và ngành giáo dục. 53

2.2 Một số kiến nghị đối với ngân hàng Techcombank. 53

2.2.1. Thay đổi nhận thức của lãnh đạo ngân hàng với công tác tuyển dụng từ đó thay đổi tiêu chuẩn tuyển dụng  53

2.2.2 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho từng năm   54

2.2.3 Tăng cường đội ngũ làm công tác tuyển dụng. 56

2.2.4  Xây dựng và hoàn thiện các bản phân tích mô tả công việc. 57

2.2.5  Hoàn thiện công tác quảng cáo tuyển dụng và thu nhận hồ sơ. 60

2.2.6 Hoàn thiện công tác thi tuyển và phỏng vấn. 61

2.2.7 Tiến hành đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng. 63

2.2.8 Tiến hành thẩm tra thông tin ứng viên. 65

2.2.9 Một số  giải pháp khác. 65

KẾT LUẬN.. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Techcombank. 22

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Techcombank trong 3 năm 2006, 2007, 2008  24

Bảng 2.2: Số lượng và cơ cấu lao động theo trình độ của ngân hàng Techcombank qua các năm 2007, 2008,2009  26

Bảng 2.3 : Cơ cấu lao động theo giới tính của ngân hàng Techcombank. 27

Bảng 2.4: Số lượng hồ sơ theo các nguồn tại ngân hàng Techcombank qua các năm 2007,2008,2009  31

Sơ đồ 2.2 : Quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng Techcombank. 34

Bảng 2.5: Mẫu phiếu đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại ngân hàng Techcombank. 35

Bảng 2.6: Mẫu phiếu đánh giá ứng viên. 40

Bảng 2.7: Cơ cấu nhân sự phòng tuyển dụng miền Bắc. 42

Bảng 2.8: Báo cáo tình hình tuyển dụng trong 3 năm 2007, 2008, 2009. 44

Bảng 3.1: Mẫu phiếu kế hoạch tuyển dụng. 55

Bảng 3.2: Bảng mô tả công việc 61

Bảng 3.3: Mẫu phiếu đánh giá ứng viên cho vị trí giao dịch viên. 63

Bảng 3.4: Mẫu phiếu báo cáo thử việc. 64

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s