Thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại công ty agrexport hà nội


mc lc

 

Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu…………………………………………..9

I. Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu………………………………………. 9

1. Khái niệm………………………………………………………………………………….. 9

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu…………………………………………………. 10

2.1 Đối với nền kinh tế thế giới…………………………………………………… 10

2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia……………………………………………. 11

2.3 Đối với doanh nghiệp…………………………………………………………… 11

3. Các hình thức xuất khẩu……………………………………………………………. 12

4. Nội dung của hoạt động xuất khẩu……………………………………………… 14

4.1 Nghiên cứu thị trường…………………………………………………………… 14

4.2. Lựa chọn đối tác kinh doanh………………………………………………… 15

4.3 Xây dựng chiến lược và kế hoạch xuất khẩu……………………………. 15

4.4 Tổ chức tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu……………………………… 16

4.5. Đàm phán – kí kết – thực hiện hợp đồng…………………………………. 16

5. Các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng nông sản…………………….. 18

5.1 Các nhân tố khác quan…………………………………………………………. 18

5.2 Các nhân tố chủ quan…………………………………………………………… 20

II. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh xuất khẩu……………………….. 21

1. Khái niệm………………………………………………………………………………… 21

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh……………………………………………………. 23

2.1. Hiệu quả  kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội…………… 24

2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và tổng hợp……………………………… 24

2.3. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận.. 25

2.4. Hiệu quả tương đối và hiệu quả so sánh…………………………………. 25

2.5 Hiệu quả trước mắt và lâu dài……………………………………………….. 26

2.6. Hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp…………………………………. 27

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu…………….. 27

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu…………………….. 28

4.1. Các chỉ tiêu tổng quát………………………………………………………….. 28

4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh xuất khẩu (chỉ tiêu bộ phận)       30

Chương II : Thc trng hiu qu kinh doanh xut khu ti công ty agrexport hn……………………………………………………33

I. Khái quát về Công ty agrexport hN……………………………………………… 32

1. Quá trình hình thành và phát triển……………………………………………… 32

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty……………………………………………… 34

3. Phạm vi kinh doanh của Công ty………………………………………………… 35

4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy Công ty gồm………………….. 35

4.1 Sơ đồ bộ máy Công ty………………………………………………………….. 35

4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban…………………………………. 36

II. Khái quát tình hình xuất khẩu của công ty trong thời gian qua…….. 40

1. Kim ngạch xuất khẩu qua các năm……………………………………………… 40

1.2. Mặt hàng xuất khẩu……………………………………………………………. 42

1.3. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu………………………………………… 46

1.4. Thị trường xuất khẩu…………………………………………………………… 47

4. Quy trình thực hiện xuất khẩu của Công ty………………………………….. 48

4.1 Công tác nghiên cứu thị trường………………………………………………. 48

4.2. Công tác đàm phán và ký kết hợp đồng…………………………………. 50

4.3. Phương thức xuất khẩu………………………………………………………… 50

4.4. Công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu………………………….. 52

4.5. Công tác quản lý chất lượng, số lượng hàng hoá……………………… 53

4.6. Phương thức giao hàng và thanh toán:…………………………………… 54

III. Thực trạng  hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty agrexport Hà Nội    55

1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp……………………………………………………. 55

1.1.  Hiệu quả sử dụng vốn…………………………………………………………. 55

1.2 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận………………………………………………. 55

2. Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu ( hiệu quả bộ phận )…………………….. 56

3. Hiệu quả kinh tế- xã hội…………………………………………………………….. 59

4. Những biện pháp Công ty áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu    60

5. Đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty……………………. 61

5.1 Thành tích đạt được và nguyên nhân………………………………………. 61

5.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân…………………………………… 62

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty AGREXPORT HN ………………………………………………………………………………..66

I. Phương hướng – nhiệm vụ nhằm phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới……………………………………………………………………………………………………… 66

1. Phương hướng nhiệm vụ chung của toàn Công ty………………………….. 66

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh xuất khẩu năm 2003:…………….. 67

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty agrexport Hà Nội 70

1. Giải pháp về phía Công ty…………………………………………………………. 70

2. Kiến nghị đối với Nhà nước……………………………………………………….. 76

 

danh mục các bảng và hình

Bảng 1: Tình hình thực hiện kim ngạch xuất khẩu của Công ty trong năm gần đây……………………………………………………………………………………………………41

Bảng 2: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Công ty năm 1998 – 2002………44

Bảng 3: Mặt hàng xuất khẩu liên tục sang các nước năm 1998-2002………..45

Bảng 4: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của công ty năm 1999 – 2002…47

Bảng 5: Thị trường xuất khẩu của Công ty 1998-2002…………………………….48

Bảng 6 : Hình thức xuất khẩu của Công ty năm 1998 – 2002  ………………….51

Bảng 7: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty  2000 – 2002……………..56

Bảng 8: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty..58

Bảng 9: Kế hoạch thực hiện kim ngạch xuất khẩu của Công ty năm 2003….68

Bảng 10: Thị trường xuất khẩu của Công ty năm 2003…………………………….69

Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty…………………………………………….36

 

 

Danh mục các từ viết tắt

 1. 1.     AGREXPORT:  ( Agriculture Produce and Foodstuff Import – Export ): Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của công ty XNK nông sản và thực phẩm Hà Nội.
 2. AFTA (ASEAN Free Trade Agreement): Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á
 3. ASEAN: (Association of South-East Asian Nations): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á
 4. CIF (Cost-Insurance-Freight): Giá bao gồm tiền hàng, bảo hiểm, cước phí
 5. GDP (Gross Domestic Nation): Tổng sản phẩm quốc nội
 6. GTGT: Giá trị gia tăng
 7. R: Rúp (đồng tiền của Nga)
 8. WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại thế giới
 9. 10.  SEV: Hiệp hội các nước XHCN
 10.  TBCN: Tư bản chủ nghĩa
 11.  TKN XNK: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
 12.  TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh
 13.  TTG: Thủ tướng
 14.  TT ( bảng 4): Tăng trưởng
 15.  XHCN: Xã hội chủ nghĩa
 16.  XNK: Xuất nhập khẩu
 17.  VNĐ: Việt Nam đồng ( Đơn vị tiền tệ của Việt Nam)
 18.  USD: Đơn vị tệ của Mỹ
 19.  UBKH: ủy ban kế hoạch

5.     FOB (Free on Board): Giá giao hàng lên tàu

 

Lời nói đầu

 

T đại hi đảng toàn quc ln th VI đến nay Đảng ta ch trương xây dng mô hình kinh tế hàng hoá nhiu thành phn, vn động theo định hướng xã hi ch nghĩa, vi đường li đổi mi kinh tế ca Đảng các thành phn kinh tế cùng song song phát trin mnh m phát huy được tim năng to ln và tính năng động sáng to ca mình góp phn tăng trưởng nn kinh tế quc dân.

Đất nước đang chuyn mình bước vào thế k 21, Toàn Đảng toàn dân đang  ra sc thc hin  công nghip hoá- hin đại hoá đất nước, các doanh nghip nhà nước đang tiến hành đổi mi công tác t chc, qun lý và hot động sn xut kinh doanh, phát huy được tim năng to ln và tính năng động sáng to ca mình góp phn tăng trưởng nn kinh tế quc dân.

Công cuc đổi mi nn kinh tế nước ta đang hướng ti mt nn kinh tế ngày càng  phát trin và hi nhp vi kinh tế khu vc và trên thế gii, tránh nguy cơ tt hu nn kinh tế. Đảng và nhà nước ta đã có nhng chính sách khuyến khích đẩy mnh nn kinh tế trng đim, mũi nhn nhm dn tng bước thc hin công cuc công nghip hoá- hin đại hoá đất nước, trong đó xut khu là mt trong các ngành được nhà nước đặc bit chú  trng quan tâm  bi l xut khu mang li ngun thu cho ngân sách nhà nước, cân bng cán cân thanh toán, to công ăn vic làm trong nước, phc v phát trin kinh tế. Thc tế cho thy rng trong nhng năm qua (t năm 1991-2002) kim ngch xut khu trung bình chiếm khong 30,1% GDP ca c nước.

Xut phát t thc tế đất nước được thiên nhiên ưu đãi vi thi tiết khí hu nhit đới, đất đai phì nhiêu, ngun nhân lc di dào ( vi 75,2 % dân s sng vùng nông thôn), nhân dân ta cn cù chu khó.  Nhng điu kin đó rt phù hp cho s phát trin ngành nông nghip và Vit Nam đã xác định nông sn là mt hàng xut khu quan trng nhm to ngun thu ban đầu cn thiết để nhp khu máy móc thiết b, công ngh hin đại phc v cho phát trin kinh tế đất nước.

Công ty xut nhp khu nông sn và thc  phm Hà Ni là mt trong nhng doanh nghip nhà nước, có nhim v chính là sn xut kinh doanh xut khu hàng nông sn- thc phm. Là mt trong nhng Công ty hàng đầu v kinh doanh xut khu hàng nông sn Vit Nam, trong nhng năm qua Công ty luôn khng định được vai trò v trí ca mình trong hot động xut khu nông sn thc phm, có nhiu thành tích đóng góp trong vic thc hin đường li ch trương ca Đảng và Nhà nước.

Xut phát t thc tin trên và qua thc tế thc tp ti Công ty xut nhp khu nông sn- thc phm Hà Ni  tôi nhn thy Công ty đã tìm ra hướng đi đúng trong hot động xut khu. Tuy nhiên bên cnh nhng thành công mà Công ty đã đạt được thì vn còn nhng hn chế tn ti nht định làm nh hưởng ln ti hiu qu hot động kinh doanh xut khu ca Công ty. Vì vy đề tài:   Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot động kinh doanh xut khu hàng nông sn ca Công ty xut nhp khu nông sn và thc phm Hà Ni. được chn để nghiên cu. Đề tài tng kết nhng vn đề lý lun cơ bn v hot động xut khu, hiu qu kinh doanh t đó phân tích và đánh giá hiu qu hot động kinh doanh xut khu hàng nông sn ca Công ty AGREXPORT Hà Ni. Trên cơ s đó đề tài đưa ra nhng gii pháp và kiến ngh cơ bn để nâng cao hiu qu hot động kinh doanh xut khu mt hàng nông sn ca Công ty.

Đề tài tp trung nghiên cu, gii quyết nhng vn đề liên quan đến hiu qu kinh doanh xut khu mt hàng nông sn ca Công ty AGREXPORT Hà Ni giai đon 1999 – 2002, trong nn kinh tế m ca, hi nhp ca Vit Nam trong giai đon hin nay.

Trên cơ s tng kết nhng vn đề lý lun cơ bn v hot động xut khu, hiu qu kinh doanh t đó phân tích thc trng, các mt ­ưu – nh­ược đim ca hiu qu kinh doanh xut khu ca mt hàng nông sn ca Công ty AGREXPORT Hà Ni giai đon 1999 – 2002. Qua đó nói lên nhng quan đim, đề xut các gii pháp mi nhm phát trin và nâng cao hiu qu hot động kinh doanh xut khu ca Công ty AGREXPORT Hà Ni theo yêu cu ca nn kinh tế m vi xu hư­ng hi nhp, toàn cu hoá nn kinh tế hin nay.

Vi mc đích đặt ra như trên,  ni dung ca lun văn tt nghip ngoài li nói đầu, kết lun, tài liu tham kho ra được trình bày chính 3 chương:

Chương I:  Lý lun chung v xut khu và hiu qu kinh doanh ca hot động xut khu.

Chương II: Thc trng hiu qu kinh doanh xut khu ti Công ty  AGREXPORT Hà Ni.

Chương III:  Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot động kinh doanh xut khu nông sn ti Công ty AGREXPORT Hà Ni.

Để cho chương II và chương III có th đưa ra nhng phân tích, đánh giá và các gii pháp khc phc có hiu qu, tính kh thi cao thì chương I thc s có mt vai trò rt to ln không th thiếu. Tuy rng đây ch là mt chương lý thuyết v hot động xut khu và hiu qu kinh doanh nhưng nó li là cơ s, tin đề cho chương II và chương III da vào đó mà phân tích, đánh giá và đưa ra các gii pháp khc phc áp dng vào thc tin hot động nâng cao hiu qu xut khu ca Công ty AGREXPORT Hà Ni.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Gia Anh, “ Bảo Hiểm hàng hoá ở VN ”, Tp chí Kinh tế phát trin, Số 46 năm 2001.
2. Báo  cáo XNK tổng hợp năm 1998- 2002 của Công ty AGREXPORT Hà Nội.
3. Báo cáo tổng kết công tác năm 2002 của Công ty AGREXPORT Hà Nội.
4. Phạm Thị Hồng Điệp, “ảnh hưởng của AFTA đến XNK NS và quy mô tích luỹ vốn ở VN”, Tp chí giáo dc lý lun, Số 7 – năm 2000.
5. Nguyễn Thị Hường ( chủ biên), Giáo trình kinh doanh quc tế tp 1, Nhà xuất bản thống kê – Hà Nội  2001.
6. Nguyễn Thị Hường, “ Một số giải pháp tạo bước đột phá trong xuất khẩu nông sản ở Việt Nam ”,  Tp chí Kinh tế và D báo, Số 4 – năm 2000.
7. Trịnh ái Hoa, “ Một số vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu nông sản VN trong xu thế hội nhập quốc tế và tự do hoá thương mại”, Tp chí thương mi, Số 12 năm 2000.
8. Nguyễn Thị Hường, “ Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tp chí lý lun chính tr, Số 11 – năm 2001
9. Nguyễn Thị Hường, “ Làm gì để nâng cao sức cạnh tranh của hàng NS Việt Nam xuất khẩu”, tp chí kinh tế và d báo, Số 01- năm 2001.
10. Jan Ramberg, Hướng dn s dng Incoterms 2000 ca ICC – Nhà xuất bản VCCI & FTU – Hà Nội  2000.
11. Thăng Long, “ Những yếu tố ảnh hưởng đến khă năng xuất khẩu của VN ”, Tp chí TNTTVN, Số 6 – năm 2000.
12. Nguyễn Thế Nhã, “ Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển sản xuất rau quả ở VN ”, Tp chí Kinh tế và D Báo, Số 7- năm 2002.
13. Vũ Hữu Tửu,  K thut nghip v ngoi thương,  Nhà xuất bản giáo dục – Hà Nội – 1998.
14. Trần Chí Thành, “ Một số vấn đề về phát triển thị trường xuất nhập khẩu ở VN ”, Tp chí Kinh tế phát trin, Số 34 – năm 2000
15. Điêu Chí Tới, “ Ai quản lý hiệp hội ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu? ”, Tp chí thương mi, Số 15 – năm 2003.
16. Nguyễn Cao Văn, Giáo trình marketing quc tế,  Nhà xuất bản giáo dục – Hà Nội 1999.
17. Hồng Vân, “ Cục XTTM với việc hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu ”,  Tp chí thương mi, Số 33 – năm 2002.
18. Phạm Thế Vỹ, “Nâng cao hàm lượng “chất xám” trong nông sản xuất khẩu”, Tp chí thương mi, Số 19 – năm 2002.
19. Xuất nhập khẩu năm 2000, thành tựu và triển vọng – http://www.vietnamtourism.com/v_pages/business_eco/Tinchung/thuongmai.htm

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s